دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، شهریور 1388 (ویژه نامه فرانسه)