نیما یوشیج و شعرای مدرن فرانسوی ( آلفرد دووینی و پل الوآر)

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر شعر فرانسه بر نیما یوشیج است که در حرفه شاعری از آلفرد دووینی و پل الوآرفرانسوی تاثیر گرفته است. دو واژه «شباهت» و «تقلید» برای کشف ظرافت‌های شعر فرانسه در خلق «اشعار آزاد» این شاعر ایرانی مهم و اساسی تلقی می‌شوند. از این رو آنچه در این مقاله مد نظر ماست آشکار ساختن فرایند تطبیق با نشانه‌های مشترک و همسان آن هم با تأکید بر این نکته که شکوفائی آن مدیون ظهور ایده‌های نزدیک به هم و همچنین اندیشه‌های شعرای مدرن فرانسوی است که پیشرفت در زمینه‌های پژوهش این تطبیق را فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

N?m? Yu?ig et les poètes modernes français (Alfred de Vigny et Paul Eluard)

نویسنده [English]

  • Majid Yousefi Behzadi
چکیده [English]

Cette recherche a pour objet d'étudier l'influence de la poésie française sur N?m? Yu?ig qui subit dans sa carrière poétique l'inspiration d'Alfred de Vigny et de Paul Eluard. "Ressemblance" et "Imitation" sont deux termes essentiels pour trouver la délicatesse de l'esprit français dans la création des "vers libres" du poète persan. Il ne s'agira évidemment pas pour nous dans les limites de cette recherche, d'évoquer un processus spécifique de la comparaison, mais plutôt de rendre compte des traits communs sous forme d'une approche thématique notamment en ce qui concerne l'apparition des idées croisées. Nous verrons ainsi à quel point et selon quel principe la réflexion des poètes français a entrainé le perfectionnement de la similitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alfred de Vigny
  • imitation
  • influence
  • Inspiration Française
  • N?m? Yu?ig
  • Paul Eluard