تحلیل یکی از رباعیات خیام و نقد ساختاری دو ترجمة روسی آن

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

موضوع مقالة حاضر، تحلیل و نقد ساختاری یکی از رباعیات عمر خیام و دو ترجمة روسی آن است. خیام از جمله شاعران ایرانی‌ست که در روسیه ترجمه‌های زیادی از رباعیات او شده است، تا آن‌جا که می‌توان گفت از پرطرفدارترین شاعران ایرانی در میان خوانندگان روسی است. بنا داریم از رباعی مورد نظر، تحلیلی زبان‌شناختی بر اساس ساختارهای صوری و معنایی آن ارائه کنیم سپس، به بررسی و نقد دو ترجمة آن بپردازیم. مسائلی که در اینجا بررسی خواهد شد، عبارت است از: مسائل مربوط به وزن و قافیه، نحو، انتخاب واژگان و معانی آنها در شعر (مسائل واژه‌شناختی) و مسائل مربوط به موسیقی کلام (مسائل آواشناختی). از آنجا که یکی از ترجمه‌ها جزء اولین ترجمه‌های رباعیات خیام به روسی و دیگری از ترجمه‌های اخیر است، تحلیل و مقایسة آنها با یکدیگر و همچنین با رباعی خیام می‌تواند، دربردارندة نکات خواندنی و جالبی باشد و به درک بهتر روند ترجمة رباعیات خیام به روسی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of One of Khayyams Quatrains and Structural Criticism of its Two Russian Translations

نویسندگان [English]

  • Ali Madaeni Avval
  • Ali Saeidi
چکیده [English]

The theme of this article is about structural analysis of one of Khayyam’s quatrains and also a review and critique on two different Russian translations of it. First we will provide a linguistic analysis of this quatrain on the basis of its form and content structures. Then we will go through a review and criticise these two different translations. Khayyam, one of Iran’s poets, who had so many readers in Russia in the past and even now and for that reason there are so many different translations of his quatrains in to Russian. This article attempts to highlight differences and similarities between two different translations of his quatrain in to Russian. A deep review could bring out interesting points, since one of them has been recently and the other among the first Russian translations of his work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criticism
  • Lexicological Aspects
  • Phonetic Aspects
  • Quatrain
  • Structures
  • Translation