نقد و تحلیل بازیگر شطرنج و جایگاه پریم‌چند در ادبیات داستانی معاصر هند

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

داستان‌پردازی و قصه‌گویی در سرزمین هند، سابقه‌ای طولانی دارد. آثاری چون«پنچ تنترا»، «مہابھارت و راماین» که از داستان‌های مهم در تاریخ کهن هند به شمار می‌روند و شهرت جهانی یافته‌اند؛ گویای سابقة دراز دامن این نوع ادبی در سرزمین هندوستان است. زبان فارسی، اردو و هندی نزدیکترین زبان‌های امروزی جهان‌اند و از دیرباز تا به امروز بین این زبان‌ها داد و ستد وجود داشته و تحت تأثیر یکدیگر بوده‌اند. از میان نویسندگان و داستان‌سرایان برجستة معاصر هند، پریم‌چند (1880- 1936م) به بنیانگذاری شیوة نوین داستان‌نویسی در ادبیات اردو و هندی معروف شده است و آثار وی علاوه بر شبه قارة هند و پاکستان، در کشورهای غربی نیز شناخته شده‌اند. پریم‌چند یکی از داستان‌نویسان واقع‌گرا (realist) در دورة معاصر ادبیات اردو و هندی است که در زمینة داستان کوتاه، رمان، نمایشنامه و غیره آثار برجسته‌ای از خود به جای گذاشته‌است. این مقاله کوشش دارد با بررسی و تحلیل آثار و دامنة نفوذ و تأثیر پریم‌چند، جایگاه وی را در ادبیات داستانی معاصر هند مشخص سازد. روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی است که از استقصاء در متن‌های داستانی پریم‌چند، به ویژه داستان «بازیگر شطرنج» و با استناد به آراء و نظریات منتقدان دربارة اثرگذاری وی در دیگران و تحلیل این اظهارات، نقش و جایگاه او را ترسیم می‌سازد. اجمالاً نتیجه اولیّة تحقیق نشان می‌دهد که پریم‌چند از حیث به کارگیری شیوه‌ها و شگردهای رئالیستی، با رویکرد مقاومت در برابر استعمار، برای بسیاری از داستان‌نویسان معاصر هند الگو قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of Premchand’s "Chess Player" and Evaluation of his Place in Modern Indian Story Writing

نویسندگان [English]

  • Saeid Bozorg Bigdeli
  • Mohammad Qasim Ahmad
چکیده [English]

Story and novel writing have been a traditional legacy of India and they have been a part of Indian culture. Story writing has a pronounced past and an equally impeccable present. Epics like the Mahabharata and Ramayana as well as fables like the Panchtantra are acclaimed as the heritage of glorious works of literature across the world. Persian, Urdu and Hindi languages are very closely linked languages which have been influenced by each other and have mutually benefited. Among the great modern story writers in India, Premchand (1880-1936) is one of the most famous writers in Hindi and Urdu. His works are not only popular in the Indian sub-continent including Pakistan but also are famous in the western countries too. Premchand is one of the realist Indian modern story writers in Hindi and Urdu languages. He left a mark and produced great literary works including short-stories, novels, and drama. This article analyses the influence and impact of Premchand’s literary works and his place in modern Indian story writing. Research methodology employed for this article is analytical descriptive approach through a research of Premchand’s literary works especially his famous story “chess player”. Literary critics believe that Premchand’s literary works have had an impact on other great writers of his time and later ones too. Therefore he deserves to be accorded a special place in the literary world. In short, the results of the research show that Premchand is renowned for his original realist writing style and strong position against colonization and thereby he has influenced many modern Indian story writers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chess Player
  • Modern Indian Story
  • Premchand