تلفیق افسانه و اسطوره در داستان‌های کوتاه ژان- ماری گوستاو لوکلزیو

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

داستان کوتاه، همواره به عنوان یکی از ژانرهای اصلی بسیاری از روایات ادبی مطرح بوده و مطالعات فراوانی که در زمینه ویژگی‌ها و عناصر سازندة آن صورت گرفته، مؤید همین مهم است. در واقع همین ویژگی‌هایند که روایت را در داستان‌های کوتاه از سایر انواع ادبی متمایز می‌سازند. اما گاهی ادبیات معاصر فرانسه این مرزها را در هم آمیخته و تشخیص ژانرهای ادبی را بسیار دشوار می‌سازد. اغلب داستان‌های ژان ماری گوستاو لوکلزیو در زمرة آثار نویسندگانی است که خود را متعلق به هیچ سرزمین و یا فرهنگی نمی‌دانند. او از ادبیات جهانی برای نوشتن داستان‌های کوتاه خود بهره می‌برد و با تلفیق افسانه و اسطوره در داستان کوتاه، شکل نوینی از داستان نویسی را ابداع می‌کند. مقالة حاضر به طرح این مهم می‌پردازد که ابعاد این شکل نوین داستان نویسی کدامند و از چه عناصری تشکیل شده است. از این رو، در پاسخ به این پرسش‌ها، به بررسی گسترة ادبیات جهانی در روایت موندو و داستان‌های دیگر ژان ماری گوستاو لوکلزیو با رویکردی تطبیقی پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Combination of Fantasy and Myth in the Short Stories of Jean Marie Gustav Le Clézio

نویسندگان [English]

  • faride alavi
  • nahid shahverdiani
چکیده [English]

The short story as a literary genre has always been of prime concern. Studies carried out in this field as far as its literary development is concerned, directly reflects the significance of this genre, and conspicuously distinguishes it from others. French literature normally abandons literary boundaries thereby blurring the identity of genres. This style is most peculiar of Jean Marie Gustave Le Clézio, a writer who does not consider himself as belonging to any nation or culture. He uses world literature as a valuable material and source for his writings. By using myth and fantasy in his short stories he gives it a new dimension. The present article aims to explore questions pertaining to the dimension and component of his work. A deep interpretation of this world literature in the narrative, Mondo and other Stories with a comparative outlook, is the most important aim of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fantasy
  • Le Clézio
  • Mondo and Other Stories
  • myth
  • Short story