دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، مرداد 1401 (بهار و تابستان)