«معشوق» آینه‌ای با بازتاب درونمایه‌های عاشقانه آراگون در «آیدا در آینه» شاملو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه بوعلی سینا. همدان. ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه بوعلی سینا. همدان. ایران

چکیده

بررسی وجوه مشترک اندیشه­های بشری در آثار جوامع مختلف به مدد ادبیات تطبیقی به عنوان یکی از گونه­های مهم نقد ادبی امروزه بیش از قبل شناخته شده است. در پژوهش پیش­رو به بررسی تطبیقی دورنمایه­ی عاشقانه­های دو اثر «آیدا در آینه» از احمد شاملو و «چشم­های الزا» مجموعه­ای از اشعار عاشقانه لویی آراگون از آثار مختلف او ، همراه با شواهد شعری خواهیم پرداخت.
 قرابت میان برخی درونمایه­های­ عاشقانه دو شاعر نشان دهنده­ی دغدغه­ها، عواطف و احساساتی مشابه شاعران است؛ آشنایی شاملو با آثار آراگون نیز سبب شده است تا زبانی مشابه در بیان احساسات شاعران نسبت به معشوق مشاهده گردد که منجر به تجلی درونمایه­هایی مشابه از قبیل: امیدواری عاشق، سرآمدن انتظار دیرپای عاشق، معشوق دلیل سرایش شعر از سوی شاعر­ و ... ، شده است. شباهت­ها، از سویی حاکی از وحدت موجود در میان اندیشه­های بشری و از سویی دیگر  بیانگر تأثیر و تأثر شاعران ملل مختلف بر اندیشه­ی یکدیگر است که گاه به سبب اقتباس در معنای صحیح آن «نظیره­ سازی» و گاه توارد می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

"Beloved" as a Mirror Reflecting Aragon's Romantic Themes in Shamlou's "Aida in the Mirror"

نویسندگان [English]

  • Zohreh Sakian 1
  • Mohammad Taheri 2
1 PhD Candidate, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Bu Ali Sina University, Hamedan. Iran.
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Bu Ali Sina University, Hamedan. Iran.
چکیده [English]

The study of the commonalities of human thought in works of different societies with the help of comparative literature is known as one of the most significant types of literary criticism today. In the present study, we will comparatively examine the romantic perspective of the two works "Aida in the Mirror" by Ahmad Shamloo and "Elsa Eyes" a collection of love poems by Louis Aragon from his various works, along with poetic evidence.The similarity between some romantic themes reflects the concerns, emotions, and feelings similar to the poets; Shamloo's familiarity with the works of Aragon has caused a similar language observed in expressing the poets' feelings towards the beloved, which leads to the manifestation of similar themes such as: the lover's hope, the lover's long-standing expectation, the lover because of the poet's poetry, etc.

The similarities indicate the unity among human thoughts and express the influence of poets of different nations on each other's thought, which is sometimes due to adaptation in its correct meaning "imitation" and sometimes inflection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comperative literature
  • theme
  • beloved
  • shamlou
  • aragon
References
Akbari-Beyragh, Hassan and Sannai, Narges “A Comparative Study of Poetry and Thought of T. S. Elliot and Ahmad Shamloo based on Modernity Components".Quarterly Journal of Comparative Language and Literature Research, vol. 3, no. 4 (12 consecutive, 2012): 66-43.
 
Anoushe, Hossein “An encyclopedia of Persian Literature” Ministry of Culture and Islamic Guidance. 1997
 
Aragon, Louis. Le voyage de hollande et autres poémes, paris: Seghers, 1981.
---. Le Fou d’Elsa, Paris: Gallimard, 1963.
---. Les yeux d’Elsa, Paris: Seghers, 1942.
---. Elsa, paris: Gallimard, 1959&2008.
---. Le Roman inachevé, Paris: Gallimard, 1956&1966.
---. L'œuvre poétique, Monaco: Éditions Alphée, 1974.
 
Bayati, Sara and Yousefi Behzadi, Majid “A Comparative Study of ‘Revolt’ and ‘Consciousness’ in André Chénier and Ahmad Shamlou’s Socio-Revolutionary Romantic Poems”. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 26, no.2 (Autumn and winter 2022): 772-793.
 
Becker, Lucille and della Fazia, Alba “The Versification Techniques of Louis Aragon”The French Review, 38(6), (1965),pp:734-743.
Lebron, M. “Treatise on style”. 1994
 
Domancic, Dragotin. Reminiscent of meetings with the poet. Collected by Pourazimi, Saeed. “Man Bamdadm Saranjam”; Tehran: Hermes publication. 2017
 
Falahatkhah, Farhad "A Review of Ahmad Shamloo's Thought"; Baharestan Sokhan, No. 5, 2006:57-76.
 
Farid, javad. “ chashmhaye elesa” Tehran: Negah. 2014
 
Hoqouqi, Mohammad “Poetry of our time”; Tehran: Negah. 1997
 
Hosseini, Mostafa and Anoushirvani, Alireza “An Introduction to Comparative Literary Studies”; Tehran: Samt publication. 2017
 
Nayak-Guercio, Aparna “The project of Liberation and the projection of national identity” Calvo, Aragon, Jouhandeau, 1944-1945 (Doctoral dissertation, University of Pittsburgh). 2006 
 
Ouji, Mansour. “Kimiyakare Zamaneye Ma”. Man Bamdadm Saranjam.Collected by Saeed Pourazimi. Tehran: Hermes publication, 2017.
 
Pirani, Mansour “A Comparative Critique of Poetry of Dogs and Wolves by Mehdi Akhavan-Sales and Shandor Petofi”. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji],  no.2. (Autmn and winter 1400): 486-513.
 
Romiyani, Behrouz and Gozashti, Mohammad-ali "Aida's image in Shamloo poetry"; Literary Criticism Studies, Spring and Summer 1992, No. 31, 2013: 13-1.
 
Shafi'i Kadkani, Mohammadreza "Ba cheraq va ayeneh"; Tehran: Sokhan. 2011
 
Samadi, Seyedeh-Maesomeh et al. "Comparative Literature and Interdisciplinary Studies (Case Study: A Comparative Study of the Common Metaphors of Sohrab Sepehri and T.S. Elliott)"; The Second National Conference on Comparative Literature of Razi University, September. 2014
 
Shamlou, Ahmad. “Ayda dar ayeneh”; Tehran: Negah. 2019
---. “ havaye Tazeh”; Tehran: Negah. 2014
---. “ Collection of works by Ahmad Shamlou, vol: One: Poems”; Tehran: Negah. 2008
 
Sherkat-moghaddam, Sediqeh "Comparative Literature Schools"; Comparative Literature Studies, Third Year, No. 12, 2009:71-51.