بررسی تطبیقی استعاره ی مفهومی غم و شادی با استناد بر شواهدی از آثار افغانی و ایشی‌گورو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

2 استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز ،ایران.

چکیده

زبان­شناسی شناختی، یکی از گرایش­های جدید و قدرتمند زبان، فکر و به تبع آن استعاره است که زبان را در تعامل با اندیشه، منطق و ادراک می­داند. در این رویکرد، مفاهیم انتزاعی و گنگ توسط مفاهیم ملموس و آشنا ساختاربندی می­شوند. نظریه­ی استعاره­ی مفهومی، از نظریه­های مهم زبان­شناسی شناختی است و در این میان احساس که مفهومی ذهنی است؛ یکی از حوزه­های مورد مطالعه می­باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه­ی استعاره­های مفهومی غم و شادی در آثار دو نویسنده­ی معاصر ایرانی و انگلیسی به نام­های افغانی و ایشی­گورو (برنده­ی جایزه­ی نوبل ادبی 2017) می­پردازد. برای انجام مراحل پژوهش، ابتدا 50 مورد از آثار دو نویسنده­ی فوق که در آن­ها مفهوم استعاری یکی از حوزه­های غم و شادی به کار رفته بود، استخراج گردید که از این مجموعه، 31 مورد به استعاره­های غم و 19 مورد به استعاره­های شادی مرتبط گردید و رایج­ترین حوزه­های مبدأ برای مفهوم­سازی دو احساس بیان و مشخص گردید فراوانی استعاره­های غم و تنوع معنایی آن­ها بیشتر از حوزه­ی شادی می­باشد. سپس استعاره­های غم و شادی بر اساس مدل کوچش، برای تشخیص این که غالب استعاره­ها در کدام گروه قرار می­گیرند، تقسیم­بندی شد. پس از تحلیل داده­ها، تلاش شد پربسامدترین نگاشت­های استعاری و حوزه­های مبدأ که در ساخت استعاره­های غم و شادی به کار می روند، تعیین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Conceptual Metaphors in the Domains of Sadness and Happiness Based on Evidence from Works by Afghani and Ishiguro

نویسندگان [English]

  • Sanaz Taghipouri Hajebi 1
  • Kamran Pashaie Fakhry 2
  • Parvaneh Adelzadeh 3
1 Graduate Student of Persian Language and Literature, Faculty of Persian and Foreign Languages, Islamic Azad University Tabriz Unit,Tabriz, Iran.
2 Professor of Persian Language and Literature, Faculty of Persian and Foreign Languages, Islamic Azad university Tabriz Unit, Tabriz, Iran.
3 Associate Professor of Persian Language and Literature, Faculty of Persian and Foreign Languages, Islamic Azad university Tabriz Unit, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

One of the it̛s uses is to study emotions.The conceptual metaphor is one of the most important points of view of cognitive linguistics.which played a important role in understanding abstract one of it̛s uses is to study emotions. accordingly, the purpose of this study is to examine and compare conceptual metaphors of sadness and happiness in the works of contemporary writers is called Afghani and Ishiguru (Nobel prize winner in 2017).to carry out the research process, 114 case of the works of the two above mentioned authors were first extracted in all of them, the metaphorical concept of the area of sadness and happiness was used. From this series, 67 cases were associated with sadness, and 47 cases were associated with happiness metaphors. then the sadness and happiness of metaphors are grouped according to the model of kovecses,. After analyzing the data , attempts have been made to determine the most frequent metaphorical mapping and sourse domains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conceptual Metaphor
  • Sourse domain
  • Sadness& Happiness
  • Ali Mohammad Afghani
  • Ishiguro
References                                                                                                                                                 
Allen, Kathryn. Metaphor and Metonymy: A Diachronic Approach. UK: Wiley-Blackwell, Philsoc Society, 2008.                                                                                                                                              
Arjomandi, Elaheh, and Azadeh Sharifi Mogaddam. “Arzyabi-e mizan-e Tatabog-e  Estearehha-ye Maphhoomi Kalami va Ghair-e Kalami Hozehhay-e Gham va Shadi Dar Ashaar-e Doreh-e Ebtedaie az  Manzar-e Zabanshenasi-e Shenakhti” [“Assessing the Compatibility of Verbal and Nonverbal Conceptual Metaphors Areas of Sadness and Happiness in Elementary School Poetry from the Perspective of Cognitive Linguistics”]. Faslnameh Motaleat-e Zabanha va Gooyeshha-ye Gharb-e Iran, Razi University, vol. 6, no. 21 (1397/2018): 59-75.                                                  
Afrashi, Azita, and Mohammad-Mahdi Moghimizadeh. “Estearehhay-e Mafhoomy dar Hozeh-e Sharm ba Estenad be Shavahedi az Sher-e Classsic-e Farsi” [“Conceptual Metaohors in the Field of Shame Based on Evidence from the Classical Persian Poetry”].  Zabanshenakht, Pazhuheshgah-e Olum-e Ensani va Motaleat-e Farhangi, vol. 5, no.2 (1393/2014): 1-20.                                                                                                                           
Afghani, Ali-Mohammad. Shohar-e Ahoo Khanoom [Ahoo Khanoom’s Husband]. Tehran: Amirkabir, 1344/1965.                                                                                                                              
--- .Baftehha-ye Ranj [Woven Suffering]. Tehran: Amirkabir, 1361/1982.                                                            
Croft, Wiliam, and Allen Cruse. Cognitive Linguistics. Journal of Pragmatics, cambridje:cambridje university press, 2004.                                                                                                                                                
Haddadi, Mohammad-Hossien. “Role of World Literature and Comparative Literature in the Cultural Interaction of Nations”. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji, vol. 26, no. 2 (Autumn and Winter 1400): 576-592.              
Ishiguro, Kazuo. Hargez Rahayam Makon [Never Let Me Go]. Translated by Sohail Sommi. Tehran: Gognoos, 1395/ 2016.                                                                                                                                                
---. Bazmandeh-ye Rooz [The Remains of  The Day]. Translated by Najaf-e Daryabandari. Tehran: Karnameh, 1385/2006.                                                                                                                                                 
---. Taranehha-ye Shabaneh [Nucturnes: Five Stories of Music and Nightfall]. Translated by Mehdi  Ghabraie. Tehran: Azhdahay-e Talaie, 1393/2014.                                                                                                                                                 
---. Ghool-e Madfoon [The Buried Giant]. Translated by Arezo Arhami. Tehran: Rozaneh, 1394/2015.                   
 ---. Honarmandi az Jahan-e Shenavar [An Artist of the Floating World]. Translated by Yasin Mohammadi. Tehran: Afraz, 1396/2017.                                                                                                                                                 
Kovecses, Zultan. Metaphor and Emotion: Language, Culture, and body in Human Feeling. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
---, Esteareh Mogaddameh-ie Kaarbordi [Metaphor: A Practical Introduction]. Translated by Jahanshah Mirzabeigi,  Tehran: Agah, 1396/2017.                                                                                                                                       
---, Estearehha az Koja Meayand: Shenakht-e Baft Dar Esteareh [Where Metaphors Come From]. Translated by Jahanshah-e Mirzabeigi,  Tehran: Agah, 1396/2017.                                                                                                  
                                                                                                                                                 Lakoff, George. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.                                                                                   
---. “The Contemporary Theory of Metaphor”. Cognitive Linguistic: Basic Reading . Edited by Dirk Geeraerts. Cognitive Linguistics Research, 34, Motion de Gruyter Berlin, Newyork, 1993/2008: 185-238.                                                                                                                        
Lakoff, George, and Mark Johnson. Estearehhaie keh Bavar Darim [Metaphors We Live BY]. Translated by Raheleh Gandomkar. Tehran: Elmi, 1396/2017.                                                                                                 
Malekian, Masoomeh, et al. “Bayan-e   Esteari-e  Gham va Shadi Dar Goftar-e Roozmarre” [“Metaphorical  Expression of Sadness and Happiness in Everyday Speech”]. Nashrieh-e  Pazhuheshha-ye Zabanshenasi Tatbigi, vol. 3, no. 5(1392/2013): 113-139.                                  
Sarsangi, Majid.  “A Comparative Study of Taniko, a Japanese Noh Drama by Zenchico and He Says Yes/ He Who Says No by Bertolt Brecht”. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji] vol. 26, no. 2 (Autumn and Winter 1400): 514-547.               
Sharifi Mogaddam, Azadeh, et al. “Mogayeseh-ye  Estearehha-ye Mafhoomi Gham va Shadi Dar Ashaar-e Parvin-e Etesami” [ “Comparison Between the Conceptual Metaphors of Sadness and Happiness in the Songs of Parvin Etesami”]. Zabanpazhuhi, vol. 11, no. 30 (1398/2019): 179-202.                                      
Taghipouri-e Hajebi, Sanaz, et al. “Barresi-e Tatbigi-e Estearehha-ye Mafhoomi Hozeh-e Khashm ba Estenad Bar Shavahedi az Romanha-ye Shohare Ahoo Khanoom Asar-e Ali-Mohammad Afghani va Hargez Rahayam Makon Asar-e Kazuo Ishiguro” [ “A Comparative Study of Conceptual Metaphors in the Field of Anger Based on Evidence from Novels Ahoo Khanoom’s Husband  by Ali-Mohammad Afghani and Never Let Me Go by Kazuo Ishiguro”]. Faslnameh Motaleat-e Adabiat-e Tatbigi, vol. 12, no. 48 (1397/2018): 35-53.                                                  
---. “Tahlil-e Tatbigi-e Estearehha-ye Mafhoomi Dar Tabagehbandi-ye Jadid ba Tekieh bar Nomonehha-yee az Romanha-ye Ali-Mohammad Afghani va Kazuo Ishiguro”[“ Comparative Analysis of Conceptual Metaphors in the New Classification Based on Examples from Ali-Mohammad Afghani and Kazuo Ishiguro Novels”]. Faslnameh Motaleat-e Adabiat-e Tatbigi, vol. 13, no. 49(1398/2019): 125-149.                                                                                                    
Zourvarz, Mahdis,  et al.  “Estearehha-ye Mafhoomi Shadi Dar Zaban-e Farsi: Yek  Tahlil-e Paykarehmadar” [“Conceptual Metaphor of Hppiness in farsi: A Corpus- Based Analysis”]. Majaleh-e Zabanshenasi va Gooyeshha-ye Khorasan, Ferdosi University, no.  9 ( 1392/ 2013): 179-202.