بررسی استعاره های غم و شادی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 زبان و ادبیات فارسی/زبان و ادبیات زبان های خارجی/دانشگاه آزاد/ تبریز/ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 عضو هیات علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

استعاره ی مفهومی از نظریه های مهم زبان شناسی شناختی است که در درک مفاهیم انتزاعی نقش مهمی دارد. یکی از کاربردهای آن، مطالعه و بررسی در حوزه ی عواطف و احساسات می باشد .بر این اساس پژوهش حاضر،به بررسی و مقایسه ی استعاره های مفهومی غم و شادی در آثار دو نویسنده ی معاصر ایرانی و انگلیسی به نام های افغانی و ایشی گورو (برنده ی جایزه ی نوبل ادبی 2017)می پردازد. برای انجام مراحل پژوهش، ابتدا 114 مورد از آثار دو نویسنده ی فوق که در همه ی آن ها مفهوم استعاری یکی از حوزه های غم و شادی به کار رفته بود،استخراج گردید که از این مجموعه، 67 مورد به استعاره های غم و 47 مورد به استعاره های شادی مرتبط گردید .سپس استعاره های غم و شادی بر اساس مدل کوچش، تقسیم بندی شد. پس از تحلیل داده ها، تلاش شد پر بسامدترین نگاشت های استعاری و حوزه های مبدأ ،تعیین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the metaphors of sadness and happiness

نویسندگان [English]

  • sanaz taghipouri hajebi 1
  • kamran pashaie fakhri 2
  • parvaneh adelzadeh 3
1 PERSIAN LANGUAGE AND LITERATURE GROUP/FOREIGN LANGUAGE AND LITERATURE/ AZAD UNIVERSITY / TABRIZ/ IRAN
2 Faculty Member of Islamic Azad University, Tabriz Branch
3 Faculty Member / Islamic Azad University, Tabriz Branch
چکیده [English]

One of the it̛s uses is to study emotions.The conceptual metaphor is one of the most important points of view of cognitive linguistics.which played a important role in understanding abstract one of it̛s uses is to study emotions. accordingly, the purpose of this study is to examine and compare conceptual metaphors of sadness and happiness in the works of contemporary writers is called Afghani and Ishiguru (Nobel prize winner in 2017).to carry out the research process, 114 case of the works of the two above mentioned authors were first extracted in all of them, the metaphorical concept of the area of sadness and happiness was used. From this series, 67 cases were associated with sadness, and 47 cases were associated with happiness metaphors. then the sadness and happiness of metaphors are grouped according to the model of kovecses,. After analyzing the data , attempts have been made to determine the most frequent metaphorical mapping and sourse domains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conceptual metaphor
  • Sourse domain
  • Sadness& Happiness
  • Ali mohammad Afghani
  • Ishiguro