فهم «در انتظار گودو» از منظری روانکاوانه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات فرهنگی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران

2 دانش‌آموختۀ دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه یاسوج

چکیده

مقاله­ی حاضر با توسل به میراث فکری فروید و لاکان خاصه آن­گونه که اسلاوی ژیژک، فیلسوف و روانکاو معاصر، آن را پرورانده است، به برسی اجمالی از اثر در انتظارگودو ساموئل بکت می­پردازد. ژیژک بر مبنای مفهوم" شی" یا همان "چ­یز" لاکان، تقسیم­بندی خاصی از مدرنیسم و پست­مدرنیسم ارائه می­کند و بر مبنای همین تقسیم­بندی مدعی است که نمایش­نامه­ی در انتظار گودو در زمره­ی آثار مدرنیستی است. اما ما با شرح و توضیح برخی از خود منظومه مفاهیم ژیژک و با مبنا قرار دادن تقسیم­بندی او، داعیه­ی او را به چالش می­کشیم و تا حدی نشان می­دهیم که در انتظار گودو اثری پست­مدرنیستی است. از این حیث مقاله­ی حاضر سر آن ندارد که به برسی خیل عظیم آثاری بپردازد که پیرامون در انتظار گودو وجود دارند، بلکه این مقاله­ بیشتر نوعی توضیح مفاهیم فلسفی-روانکاوانه­ی ژیژک، و یا به تعبیر دقیق، نوعی دیالوگ و درگیری فکری با این فیلسوف و روانکاو معاصر است. به همین خاطر، آنچه به عنوان نتیجه­گیری نیز بیان می­کند بیشتر به نوعی پرسش یا چالش شباهت دارد تا نوعی نتیجه­گیری قطعی. با اتخاذ چنین استراتژی است که مقاله حاضر بیان می­دارد که گودو نامی برای یک "جیغ خاموش" است؛ چرا که گودو نامی برای عدم بیش نیست، گودو نام غیبتی محوری است؛ جیغ خاموشی که در گلوگیرکرده است و شاید به تعبیری که همسو با روح آثار بکت باشد، این جیغ خاموش همان "سکوت" است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding Waiting for Godot Based on a Psychoanalytic Approach

نویسندگان [English]

  • Arash Heydari 1
  • Hedayat Nasiri 2
1 Assistant Professor, Department of Cultural Studies, University of Science and Culture, Tehran
2 PhD Graduate of Sociology, Faculty of Social Sciences, Yasouj University, Iran.
چکیده [English]

The present paper, by the intellectual heritage of Osychoanalysis (Freud, Lacan and zizek) tries to give an interpretation of the work of Samuel Beckett. Based on the concept of the "das ding, or " the thing” Zizek provides a differentiation of modernism and postmodernism. Based on this division, zizek claims that the “waiting for Godot” is a Modernist works. We try to challenge him by suggesting that “waiting for Godot” is a postmodernist phenomenon. In this regard, the present paper does not intend to investigate among the previous literature about the “waitiong for Godot”, but we try to present a philosophical-psychoanalytic suggestion and challenging his interpretation about the play. By adopting such strategy, the present paper states that “Godot” is a name for "silent scream", because Godot is the name of nothingness, Goddo is the name of fundamental absent which can be considered as the spriteof Becket works. . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trauma
  • the real
  • the Symbolic
  • the thing
  • Silence
References
Alvarez, Alfred. Samuel Beckett. Translated by Morad Farhadpour. Tarh-e No Publication, 2002/1381.
Askarzadeh Torghabe, Rajabali. “Jean Paul Sartre and ‘False belief’ in Becket’s Krapp's Last Tape.”  Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 24, no. 1 (July 2019): 221-232.
Beckett, Samuel. Waiting for Godot and Last Tape. Translated by Najaf Daryabandari. Karnameh Publication, 2020.
Bowie, Andrew. From Romanticism to Critical Theory: The Philosophy of German Literary Theory. Routledge, 2012.
Chion, Michel. "1. Projections of Sound On Image." Audio-Vision: Sound on Screen. Translated by Omid Mehregan. Arqanoun, no.33 (2009/1388): 187-207.
Eagleton, Terry. Literary Theory: An Introduction. Translated by Abbas Mokhber. Markaz Publication, 1989/1368.
Farhadpour, Morad. Depressed Reason: An Essay about Modern Thought. Tarh-e No Publication, 2008/1387.
Guerin, Wilfred L., et al. "Reesman, and John R. Willingham." A Handbook of Critical Approaches to Literature 5 (2005).
Lear, Jonathan. Freud. Routledge, 2005.
Luckhurst, Roger. "Mixing Memory and Desire: Psychoanalysis, Psychology, and Trauma Theory." (2006): 497-507.
Myers, Tony, and Robert Eaglestone. Slavoj žižek. Translated by Fattah Mohammadim. Hezareye Sevom Publication, 2006/1385.

Article I.       Partovi , Abolghasem, and Morvarid  Rahbari.  “Research on Waiting for Godot and Endgame.” Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji],  vol. 14, no. 51 (April 2009): 5-16.

Sanati, Mohammad. “An Introduction to Death in Western Thought”. Arqanoun, no. 27-26 (2005/1388): 1-64.
Surprenant, Céline. Freud: A Guide for the Perplexed. Continuum, 2008.
Thwaites, Tony. Reading Freud: Psychoanalysis as Cultural Theory. SAGE, 2007.
Zizek, Slavoj, and Glyn Daly. "Conversations with Zizek”. Translateb by Mojtaba Golmohammadi. Gam-e No Publication, 2005/1382.
Zizek, Slavoj . Enjoy Your Symptom! Jacques Lacan in Hollywood and Out. Translated by Fattah Mohammadi. Hezareye Sevom Publication, 2010/1389.
---. Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture. Translated by Maziar Eslami and Saleh Najafi. Rokhdad-e No Publication, 2009/1388.
---. On Belief (Thinking in Action). London: Routledge, 2001.