دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، بهمن 1401 
مؤلفه‌های مکتب رمانتیسم در شعر تاگور

صفحه 1199-1223

10.22059/jor.2021.308554.2032

نیلا نوربلین؛ دکترمحمود صادق‌زاده؛ دکترعزیزالله توکلی کافی‌آباد