هنر قصه‌گویی ایزاک دینسن در مقام شهرزاد دانمارکی در پرتو آراء والتر بنیامین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و زبانهها، دانشگاه اراک

10.22059/jor.2019.261740.1721

چکیده

این مقاله نشان می‌دهد چگونه ایزاک دینسن در مقام شهرزاد دانمارکی هنر قصه‌‌گویی را از پیوند زدن تجربیات زیستة زندگی واقعی خود با دو سنت قصه‌گویی اروپایی و آفریقایی حاصل کرده، و چگونه در سه دورة مختلف زندگی خود، چونان شهرزاد قصه‌گو عمل کرده است. در شهرزاد کودک، به قصه‌های پدربزرگ گوش سپرده؛ در شهرزاد آفریقایی، دینسن به آفریقا سفر کرده؛ و در شهرزاد دانمارکی، دینسن، حاصل تجربیات خود را برای شکل دادن به هویت هنری و خلق قصه‌های جهانی به هم آمیخته است. این مقاله می‌کوشد از ارتباط میان دوره‌های سه‌گانة زندگی دینسن با آثار وی سخن بگوید. برای تبیین مباحث نظری قصه‌گویی، به مقالة کلاسیک والتر بنیامین اشاره، و بحث می‌شود قصه‌گویی دینسن چه ویژگی‌هایی دارد. برای تبیین این ویژگی‌ها، داستان کوتاه «لوح سفید»، نیز بررسی می‌شود. از جمله یافته این است که دینس از سنت قصه‌گویی اروپایی و آفریقایی به مثابه کاتالیزور کمک گرفته است. کوتاه اینکه، اگر شهرزاد هزار و یک‌شب را قصه‌گوی در حضر می‌دانند، دینسن را قصه‌گوی در سفر می‌شناسند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Art of Storytelling in Izak Dinesen as Danish Shahrzad Based on W. Benjamin's Views

نویسنده [English]

  • Abolfazl Horri
English Department, Faculty of literature and languages, Arak University
چکیده [English]

This essay shows how Isak Dinesen, as Danish Shahrazad, has used the art of storytelling, combining her lived experiences with European and African traditions of oral storytelling in her works in different periods. As an enthusiastic child, Dinesen has listened to the tales told by her grandfather. As the second, Dinesen has travelled to Africa. As the third, she has mixed the Eastern and Western tales to form her artistic identity and her world literature. This article justifies the connection between the three periods of Dinesen's life and his works to show how she has gained her place as a storyteller. As for the theoretical framework, a mention is made of W. Benjamin's classic article and its relation to the characteristics of Dinesen's storytelling. To explain these features, “The Blank Page” is examined briefly. One finding is that Dinesen has used the European and African storytelling traditions as a catalyst. In short, if Shahrzad is considered a storyteller in presence, Dinesen is considered a traveling storyteller.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dinesen
  • Shahrazad
  • Storytelling
  • Autobiography
  • Lived Experience