سفر هیولا از انگلستان تا بغداد (نقد تطبیقی رمان هیولای فرانکشتاین و فرانکشتاین فی بغداد از دیدگاه مکتب گوتیک)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام

10.22059/jor.2021.315206.2086

چکیده

مکتب گوتیک داستانهایی را با فضای آزاردهنده، تیره و ترسناک در برمیگیرد. مریشلی در انگلستان و احمد سعداوی در عراق از برجستهترین نویسندگان این مکتب هستند که آثارشان موردتوجه بسیاری از مترجمان، منتقدان و نویسندگان قرارگرفته است. در این پژوهش بر آنیم تا با بهرهگیری از روش تحلیل محتوا به نقد تطبیقی رمان هیولای فرانکشتاین اثر مریشلی و فرانکشتاین فی بغداد اثر احمدسعداوی از دیدگاه مکتب گوتیک بپردازیم. یافتههای پژوهش نشان میدهد اصل گوتیک که بر ترس و وحشت استوار است، با خلق موجودی گوتیکی در این دو اثر صورتی تشدید یافته به خود گرفته است.درونمایه هردو اثر خشونت و مرگ است. این دو در این آثار روایتی را ارائه دادهاند که در عین شباهت سبکی و محتوایی، ازنظر ساختار روایت باهم متفاوتاند؛ روایت شلی روایتی منسجم و بههمپیوسته است اما روایت سعداوی روایتی ازهمگسیخته و تکهپاره است. شلی گوتیک و بهتبع آن خشونت را در خدمت بیان مضامین اخلاقی گرفته ولی سعداوی از این سبک جهت بیان مضامین سیاسی و اجتماعی و مسائل روز عراق بهره برده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Monster Journey from England to Baghdad (A Comparative Critique of Frankenstein and Frankenstein's Monster in Baghdad from a Gothic Perspective)

نویسندگان [English]

  • fereshteh maleki 1
  • alireza shohani 2
1 ilam
2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Ilam University
چکیده [English]

The Gothic school contains stories with a disturbing, dark and scary atmosphere. Marishley in the United Kingdom and Ahmad Saadawi in Iraq are among the most prominent writers of this school, whose works have attracted the attention of many translators, critics and writers. In this study, we intend to use the content analysis method to make a comparative critique of the novel Frankenstein's Monster by Marishley and Frankenstein in Baghdad by Ahmad Saadawi from the perspective of the Gothic school. Findings show that the Gothic principle, which is based on fear and panic, has intensified with the creation of a Gothic creature in these two effects. The theme of both effects is violence and death. In these works, the two have presented a narrative that, despite its similarity in style and content, differs in terms of narrative structure; Sdawi's narration is a fragmented narrative. Shelley used Gothic and consequently violence to express moral themes, but Saadawi used this style to express political and social themes and current issues in Iraq.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frankenstein's Monster"
  • "Frankenstein in Baghdad"
  • "Novel"
  • "Comparative Criticism"
  • "Gothic