بررسی تطبیقی خون‌آشام گلشیری و مه‌یر با رویکرد ترامتنی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی. دانشکده حضرت نرجس(س). دانشگاه ولیعصررفسنجان.ایران

چکیده

ژنت معتقد است متون مختلف برگرفته از آثار پیش از خود هستند. او روابط بین متون مختلف را به پنج دستة بینامتنیت، سرمتنیت، پیرا متنیت، فرامتنیت و بیش‌متنیت تقسیم‌می‌کند. از آنجا‌که یکی از موضوعات مهم در ادبیات تطبیقی میزان اثرپذیری یا اثرگذاری ادبی است و ژنت نیز در نظریه ترامتنیت خود به دنبال تأثیرپذیری متون از یکدیگر است. می‌توان گفت ترامتنیت با ادبیات تطبیقی ارتباط‌دارند.خون‌آشام‌ها افسانه‌های اروپایی هستند که مخاطبان نوجوان زیادی را به‌خود جذب کرده‌اند و گلشیری برای اولین‌بار آنها را وارد داستانی ایرانی کرده‌است. در این تحقیق با استفاده از شیوة تحلیل محتوا به بررسی خون‌آشام استفنی‌مه‌یر و گلشیری بر‌اساس روابط ترامتنی خواهیم‌پرداخت تا به این سؤالات پاسخ‌دهیم که در مجموعة خون‌آشام گلشیری انتقال متن اولیه به متن ثانویه چگونه صورت‌گرفته‌است و گلشیری از کدام عناصر ترامتنی در اثر خود استفاده‌کرده-است؟ مناسبات فرهنگی چه تأثیری بر متن ثانویه گذاشته‌است؟گلشیری در اثر خود از عناصر بینامتنیت، سرمتنیت، پیرامتنیت و بیش‌متنیت بهره‌برده‌است و مناسبات فرهنگی ایران باعث تغییراتی در داستان شده‌است که از آن طرحی خلاقانه ساخته‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of Golshiri and Meyer according to transtextual approach

نویسنده [English]

  • zeinab sheikhhosseini
Department of Persian Language and Literature, Hazrat Narjes College, Valiasr University, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

Genette believes that different texts have taken from earlier works. He divides the relations between texts into five categories Intertextualitie, Architextualite, Paratextualite, Metatextualite, and Hypertextualite. Since the most important issues in comparative literature is literary effectiveness and Genet in transtextuality theory seeks the influence of texts to each other. It can be said that transtextuality are relate to comparative literature. Vampires are European legends that have attracted teenage audience and Golshiri has introduced them to Iranian fiction for the first time. In this research, using the content analysis method, we want to examine Meyer and Golshiri's vampire according transtextuality relations, in order to answer following questions: how the primary text was transferred to the secondary text in Golshiri vampire and Golshiri has used from Which transtextuality elements in his works? What effect cultural relations has been on the secondary text? In his works, Golshiri has used the Intertextualitie, Architextualite, Paratextualite and hypertextualite, and Iranian cultural relations have caused changes in the story,

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative literature
  • Transtextualitie
  • Vampire
  • Golshiri
  • Meyer
  • Genette
Anushrvani Alireza. “Zarurat-e Adabiyat-e Tatbighi dar Iran”. Adabiat_e Tabighi Farhangestan-e Zaban va Adab-e Farsi, vol. 1, no. 1( 2010): 6-38.
Culler Jonathan. Literary Theory. Translated by Farzane Taheri. Tehran: Markaz.
Davoud, Esparham, and Zahra Chamani Namini. "Content Comparison of Mersadolebad of Najm Razi and Hadiqat-o Alhaqiqeh of Sanai Qaznavi". Classical Persian Literature, vol.5, no. 4, (2015): 1-25.
Ebrahimi, Marzie, and Fataneh Mahmoodi. "Comparative-Transtextual Study of Herat School Manuscript to Orhan Pamuk, with an Emphasis on Khosrow and Shirin and Novel entitled My Name Is Red". Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 23, no. 1 (2018): 5-34.
Eghbal Khosravi. Ramin, and Mir Jalal-a-ddin  Kazzazi . “Intertextual Reading of Mathnavi Taghdis and Mathnavi Maanavi Based on the Theory of Genette’s Transtextuality". Zaban va Adabiat-e Farsi, vol. 82, no.25 (2017): 95-112.
Genette, Gerard.  a. Palimpsests: Literature in the Second Degree. University of Nebraska Press, 1997.
--- The Architext: An Introduction. Berkeley: University of California Press, 1992.
Golshiri, Siamak. Khunasham1, Tehran Kuche-ye Ashbah.Tehran: Ofogh.2011.
---. Khunasham2,  Molaghat ba Khunasham. Tehran: Ofogh.2011.
---. Khunasham3, Shabah-e Marg. Tehran: Ofogh.2012.
---. Khunasham4, Gangale Abr. Tehran: Ofogh.2012.
---. Khunasham5, Shab-e Shekar. Tehran: Ofogh.2012.
Graham, Allen. Intertextuality. Translated by Payam Yazdanju. Tehran: Markaz.
Hosseinyoun, Seyed Amin . in a review entitled "Vampires in Tehran: A look at the long story "Tehran Koche Ya Ashbah" written by Siamak Golshiri", Children's and Teenager's Book, 146  (2009). 21-23
 
Joushaki, Tahere. An Analysis of Point of View and Narration in Great Persian Novels of 1360-1385. MA Thesis In Persian Language and Literature, Shiraz , 2008.
Juric, Sandra. The Use of Different Genres in Stephenie Meyer’s Twilight. BA Essay, Lund University, 2010.
 Jussila, Pauli. Transtextuality in Michael Cunningham’s The Hours with Relation to Mrs. Dalloway by Virginia Woolf. Pro Graduate Thesis, University of Oulu, 2013.
Kamaludein, N.A. Romantic Gothic Conversation in Application to Stephenie Meyers. Khartoum University, 2012.
Kilgour, Maggie. Rise of Gothic Novel. London: Rutledge ,1995.
Mckitrick, David. “Bozorgdasht-e Khalegh-e Drakula dar Gerove hal-e Moshkelat Mali Irland”,translated by Parto Shariati, Jahan-e Ketabk, vol.1, no. 2 (2009): 58.
Meyer, Stephenie. Twilight Book 1. Translated by Iraj Azar-Mesal. Tehran: Daneh, 2010.
---. New Moon Book2. Translated by Iraj Azar-Mesal. Tehran: Daneh, 2010.
---.The Eclipse Book 3 . London: Atom Print, 2007.
---. Breaking Dawn Twilight Book 4. London: Atom Print, 2008.
Mir Shafiei, Alameh. “Mogheiate Fantastic Dar Jahan-e Vaghei be Dastan-e Boland-e Jangal-e Abr az Majmueh Khunashamha”. Faslnameh Ketab-e Kudak va Nojavan, vol.1, no. 3 (2014): 41-48.
Mirghiyasi, Seyyede Robabeh. “Nevisandehei ke Pa Be Sarzamine Dastanhayash Gozasht”. Ketab-e Mah-e Kudak va Nojavan , vol. 165:28-34.
Naderi, Frhad, and Somayah Naderi. "The Function of Gerrard Genette's Theory of Transtextuality in the Discovery and Analysis of the Influence of Shahnameh on Kush Nameh". Textual Criticism of Persian Literature, vol. 10, no. 1 (2018):169-178.
Namvar Motlagh, BahmanTranstextual  Study”. Shenakht, vol. N56 (2007).
--- . IntertextualityTheories and Applications. Tehran: Sokhan, 2011.
Nazari Monazam, Hadi. "Comparative Literature: Its Definition and Research Grounds". Journal of Comparative Literature, vol. 1, no. 2 (2012): 221-238. 
Salimi Kouchi, Ebrahim, and Nikoo Ghassemi. "Intertextual study of Mantiq-ot-Teir's Seven Valleys of Love in "The man-trunk and his traveler" of Andrée Chédid". Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 24, no. 2 (2020): 411-32.
Simandan, Voicu Mihnea. “The Matrix and the Alice Book”. Published by Lulu Books (2010).
sheikhhosseini zeinab; Zand Fateme; Nazari Robati Fatemeh Zahra. "Feminist criticism of YA Novel in Siamak Golshiri's Vampire and Translation by Stephanie Meyer". Research in Contemporary World Literature, 26, 2 (2022) 891-913.