بررسی تطبیقی خون‌آشام گلشیری و مه‌یر با رویکرد ترامتنی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه حضرت نرجس، رفسنجان، ایران

10.22059/jor.2019.278791.1828

چکیده

ژنت معتقد است متون مختلف برگرفته از آثار پیش از خود هستند. او روابط بین متون مختلف را به پنج دستة بینامتنیت، سرمتنیت، پیرا متنیت، فرامتنیت و بیش‌متنیت تقسیم‌می‌کند. از آنجا‌که یکی از موضوعات مهم در ادبیات تطبیقی میزان اثرپذیری یا اثرگذاری ادبی است و ژنت نیز در نظریه ترامتنیت خود به دنبال تأثیرپذیری متون از یکدیگر است. می‌توان گفت ترامتنیت با ادبیات تطبیقی ارتباط‌دارند.خون‌آشام‌ها افسانه‌های اروپایی هستند که مخاطبان نوجوان زیادی را به‌خود جذب کرده‌اند و گلشیری برای اولین‌بار آنها را وارد داستانی ایرانی کرده‌است. در این تحقیق با استفاده از شیوة تحلیل محتوا به بررسی خون‌آشام استفنی‌مه‌یر و گلشیری بر‌اساس روابط ترامتنی خواهیم‌پرداخت تا به این سؤالات پاسخ‌دهیم که در مجموعة خون‌آشام گلشیری انتقال متن اولیه به متن ثانویه چگونه صورت‌گرفته‌است و گلشیری از کدام عناصر ترامتنی در اثر خود استفاده‌کرده-است؟ مناسبات فرهنگی چه تأثیری بر متن ثانویه گذاشته‌است؟گلشیری در اثر خود از عناصر بینامتنیت، سرمتنیت، پیرامتنیت و بیش‌متنیت بهره‌برده‌است و مناسبات فرهنگی ایران باعث تغییراتی در داستان شده‌است که از آن طرحی خلاقانه ساخته‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of Golshiri and Meyer according to transtextual approach

نویسنده [English]

  • zeinab sheikhhosseini
persian litrature,narjes university, Rafsanjan,Iran
چکیده [English]

Genette believes that different texts have taken from earlier works. He divides the relations between texts into five categories Intertextualitie, Architextualite, Paratextualite, Metatextualite, and Hypertextualite. Since the most important issues in comparative literature is literary effectiveness and Genet in transtextuality theory seeks the influence of texts to each other. It can be said that transtextuality are relate to comparative literature. Vampires are European legends that have attracted teenage audience and Golshiri has introduced them to Iranian fiction for the first time. In this research, using the content analysis method, we want to examine Meyer and Golshiri's vampire according transtextuality relations, in order to answer following questions: how the primary text was transferred to the secondary text in Golshiri vampire and Golshiri has used from Which transtextuality elements in his works? What effect cultural relations has been on the secondary text? In his works, Golshiri has used the Intertextualitie, Architextualite, Paratextualite and hypertextualite, and Iranian cultural relations have caused changes in the story,

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative literature
  • Transtextualitie
  • Vampire
  • Golshiri
  • Meyer
  • Genette