بررسی ارجاعات دینی و تاریخی در چهار اثر امین معلوف با رویکرد بینامتنی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران

10.22059/jor.2022.345128.2316

چکیده

امین معلوف نویسنده شهیر لبنانی تبار، زبان فرانسه را به عنوان زبان نوشتار خویش برگزیده، اما به دلیل رشد یافتن در محیطی با تنوع فرهنگی و زبانی بالا، آشنایی گسترده ای با مؤلفه های تمدنی اقوام مختلف، به ویژه اقوام مشرق زمین دارد. هدف از نوشتار حاضر این است که با تمرکز بر چهار اثر منتخب از معلوف (جنگ های صلیبی از دیدگاه اعراب، لئوی آفریقایی، سمرقند، و باغ های روشنایی)، ضمن تأسی از رویکردهای بینامتنی، نشان دهد نویسنده مزبور در نگارش این آثار از چه منابعی الهام گرفته؟ و این تأثیرپذیری چگونه و در قالب چه نوع ارجاعاتی در ساختار یا محتوای آثارش نمود پیدا کرده؟ نویسنده چه تغییراتی در صورت های اولیه ایجاد کرده و بنابراین چه شباهت ها و تفاوت هایی را میتوان بین متون مذکور یافت؟ و احیانا با چه انگیزه و هدفی این شیوه تألیفی اتخاذ شده است؟ یافته های پژوهش نشانگر مناسباتی میان آثار معلوف و متون دینی قرآن، انجیل و تورات، و همچنین آثاری از جمله کتاب الاعتبار و الکامل فی التاریخ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study of religious and historical references in four works by Amin Maalouf with an intertextual approach

نویسنده [English]

  • Zeinab Rezvantalab
Assistant Professor University of Tehran
چکیده [English]

Amin Maalouf has chosen French as his written language, but due to growing up in an environment of high cultural and linguistic diversity, he is widely acquainted with the components of civilization of different ethnic groups, especially the Oriental ones. The purpose of this paper is to focus on four selected works by Ma'louf (Crusades from the perspective of Arabs, African Levites, Samarkand, and Gardens of Light), while establishing intertextual approaches, to show what the author is writing in these works Inspired resources? And how did this influence manifest itself in the structure or content of his works? What changes did the author make in the original forms and therefore what similarities and differences can be found between the mentioned texts? And what is the motive and purpose of this method of writing? The research findings indicate the relationship between the known works and religious texts of the Qur'an, the Bible and the Torah, as well as works such as the book Al-A'tbar and Al-Kamil Fi Al-Tarikh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amin Maalouf
  • Intertextuality
  • Crusades from the Arab Perspective
  • African Levi
  • Samarkand
  • Gardens of Light