مقایسۀ تطبیقی غم غربت در شعر محمدرضا شبیبی و میرزاده‌ی عشقی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/jor.2021.313576.2075

چکیده

غم غربت یا نوستالژی یکی از واژه‌های پرکاربرد ادبیات است که در فارسی معادل، دلتنگی و بازگشت به گذشته است. احساس تنهایی، ناتوانی، نارضایتی از وضعیت جامعه، از مهمترین مؤلفه‌های آن هستند. به دلیل شرایط مشابه سیاسی – اجتماعی قرن بیستم در کشور ایران و عراق، بن‌مایه‌های مشترکی میان مضامین ادبی آنها وجود دارد. محمدرضا شبیبی و میرزادة عشقی؛ دو شاعر برجستة ایران و عراق، از بن‌مایه‌های همسوی فراوانی در زمینة ادبیات نوستالژیک برخوردارند. در مقالة حاضر، با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی و مکتب تطبیقی آمریکا، ابتدا به استخراج بن‌مایه‌های ادبیات نوستالژی پرداخته شد، سپس با مقایسة آنها برخی نتایج حاصل شد: هر دو شاعر وقتی تحقق ارزش‌های جامعه را به دلیل نبود همراهان رفیق، ناممکن می‌بینند، دچار ناکامی و مرگ‌اندیشی شده و غم غربت به آنها دست می‌دهد. از دیدگاه آنها بازگشت به گذشتة تاریخی و جامعة آرمانی، رمز بازیابی هویت کشور است. عشقی برخلاف شبیبی به فردایی امیدوار است که صلح و دوستی همه جا را فرا می‌گیرد و بساط ظلم و نفاق برچیده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative comparison of the Nostalgia in poetry of Mohammad Reza Shabibi and Mirzadeh Eshghi

نویسنده [English]

  • Dana Talebpour
Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nostalgia is one of the most widely used words in literature, which is used in Persian to mean loneliness,return to the past. Due to the similar conditions of the twentieth century in Iran and Iraq, there are commonalities between their literary themes. Mohammad Reza Shabibi and Mirzadeh Eshghi; There are two prominent poets of Iran and Iraq in twentieth century who have many similar foundations in the thems of nostalgic literature. In the present article, based on the descriptive-analytical method and the American school of comparative literature,First, themes of nostalgic literature were extracted, then some results were obtained: Both poets, when they find it impossible to Realization of the positive values of society, they experience failure and death thinking and fell sense of nostalgia. In their view, a return to the historical past and an ideal society is the key to restoring the country's identity. Unlike Shabibi, Eshghi hopes for tomorrow in which peace and friendship will covers all the jars and oppression and hypocrisy will be dismantled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archaism
  • Idealism
  • Mohammad Reza Shabibi
  • Mirzadeh Eshghi
  • Alienation
  • Nostalgia
Al-Barqouqi, Abd al-Rahman. Explanation of Mutanabi's Diwan. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1986.
Ali Abbas Abad, Yusuf. “Homelessness in Contemporary Poetry”. Gohar Goya Scientific-Research Magazine, vol.6. no. 2. (1998): 155-181.
Al-Khakani, Ali. Ghari or Najafi Poets. Part Nine, Qom, Bahman Press, 1987.
Al-Shabibi, Muhammad Reda. Diwan Al-Shabibi. Cairo: Composition, Translation and Publishing Committee Press, 1940.
Alwan, Qusay Salem. Al-Shabibi as a Poet. Baghdad: Publications of the Ministry of Information, 1975.
Arianpour, Manouchehr. The Aryanpur Progressive English–Persian Dictionary. Tehran: Jahanrayaneh, 2001.
Bali, Ali. Comparison of Philosophical Despair in the Poems of Mirzade Eshghi, Iraj Mirza, Malek al-Shaara Bahar, Akhwan Tahali and Hoshang Ebtahaj. PhD Thesis, Central Tehran Azad University, 2012.
Barvasi, Ismail, et al. “The Poetic Output and Manifestation of Sorrow and Roving in ‘Abdullah Pashew’s’ and ‘Ma’aruf Rosafi’s’ Poetry”. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 26 no. 1 (Summer 2021): 55-70.
Batti, Raphael. Contemporary Literature in Literary Iraq. Volume One, Hindawi Foundation, 2017.
Eshghi, Mirzadeh. Kolliyat Masovar Eshghi. Chapter 6, Tehran: Amir Kabir, 1931.
Firouzabadi, Majd al-Din. Ghamous Al-Muheet. vol 1, Beirut: Al-Resala Foundation, 1985.
Ghazai Imran, Saadi. “When the Politician is a Poet”. Almadasupplements.net. (24/10/2012).
Jafari, Mahin. Utopia in the Poetry of Contemporary Iraqi Poets. MAThesis, Shahid Madani University, 2016.
Kaden, J. A. Explanatory Dictionary of Literature and Criticis. Translated by K. Firouzmand. Tehran: Shadegan, 2001.
Moradi, Chenor. Disturbing in Al-Haidari's Long Poem. Hasan Sarbaz MA Thesis, The University of Kordestan, 2010.
Nazari, Najmeh. "Nostalgia in Masdagh Poetry". Persian Language and Literature Quarterly, vol. 46. no. 16 (2010): 1-18.
Pourafkari, Nusratallah. Comprehensive Encyclopedia of Psychology and Psychiatry (English-Persian). Tehran: Farhang Masazer Publications, 2003.
Rizvan Talab, Zainab, and Marzieh Mehrabi. “The Study of Cultural Consequences of Colonialism in Driss Chraïbi's Works in the Light of Aimée Césaire's Ideas”. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 23, no. 2. (Winter 2019): 414-393.
Shanawa, Ali Abd. Al-Shabibi in His Political Youth. Darkovan Publishing, 1995.
Sharifian, Mahdi. Psychology of Pain. Hamadan: Boali Sina University, 2010.