مقایسة تطبیقی غم غربت در شعر محمدرضا شبیبی و میرزادة عشقی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

10.22059/jor.2021.313576.2075

چکیده

غم غربت یا نوستالژی یکی از واژه‌های پرکاربرد ادبیات است که در فارسی معادل، دلتنگی و بازگشت به گذشته است. احساس تنهایی، ناتوانی، نارضایتی از وضعیت جامعه، از مهمترین مؤلفه‌های آن هستند. به دلیل شرایط مشابه سیاسی – اجتماعی قرن بیستم در کشور ایران و عراق، بن‌مایه‌های مشترکی میان مضامین ادبی آنها وجود دارد. محمدرضا شبیبی و میرزادة عشقی؛ دو شاعر برجستة ایران و عراق، از بن‌مایه‌های همسوی فراوانی در زمینة ادبیات نوستالژیک برخوردارند. در مقالة حاضر، با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی و مکتب تطبیقی آمریکا، ابتدا به استخراج بن‌مایه‌های ادبیات نوستالژی پرداخته شد، سپس با مقایسة آنها برخی نتایج حاصل شد: هر دو شاعر وقتی تحقق ارزش‌های جامعه را به دلیل نبود همراهان رفیق، ناممکن می‌بینند، دچار ناکامی و مرگ‌اندیشی شده و غم غربت به آنها دست می‌دهد. از دیدگاه آنها بازگشت به گذشتة تاریخی و جامعة آرمانی، رمز بازیابی هویت کشور است. عشقی برخلاف شبیبی به فردایی امیدوار است که صلح و دوستی همه جا را فرا می‌گیرد و بساط ظلم و نفاق برچیده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative comparison of the Nostalgia in poetry of Mohammad Reza Shabibi and Mirzadeh Eshghi

نویسنده [English]

  • Dana Talebpour
PhD in Arabic Language and Literature from the University of Tehran
چکیده [English]

Nostalgia is one of the most widely used words in literature, which is used in Persian to mean loneliness,return to the past. Due to the similar conditions of the twentieth century in Iran and Iraq, there are commonalities between their literary themes. Mohammad Reza Shabibi and Mirzadeh Eshghi; There are two prominent poets of Iran and Iraq in twentieth century who have many similar foundations in the thems of nostalgic literature. In the present article, based on the descriptive-analytical method and the American school of comparative literature,First, themes of nostalgic literature were extracted, then some results were obtained: Both poets, when they find it impossible to Realization of the positive values of society, they experience failure and death thinking and fell sense of nostalgia. In their view, a return to the historical past and an ideal society is the key to restoring the country's identity. Unlike Shabibi, Eshghi hopes for tomorrow in which peace and friendship will covers all the jars and oppression and hypocrisy will be dismantled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archaism
  • Idealism
  • Mohammad Reza Shabibi
  • Mirzadeh Eshghi
  • Alienation
  • Nostalgia