مقایسۀ روایت‌شناسانۀ شعر «عقاب» از خانلری با نمونه‌های بازسراییِ آن در ادبیات کُردی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات کُردی و عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ کردستان‌شناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.22059/jor.2019.286241.1874

چکیده

دو شاعر کُرد، هه‌ژار و سواره، شعر داستانیِ «عقاب» از خانلری را به زبان کُردی بازسرایی کرده‌اند که با وجود حفظ محتوا و پیرنگ در این بازسرایی، تغییراتی نیز در روایت‌پردازی آنان رخ داده است. شاعران کُرد در روایت داستان عناصری را دستکاری کرده‌اند که گرچه در ساختار پیرنگ و هستۀ داستان دگرگونی ایجاد نکرده‌، امّا باعث شده است که شیوۀ روایت آنان برای خواننده متفاوت جلوه کند. «حذف تعدادی از بُن‌مایه‌های آزاد»، «تلخیص بُن‌مایه‌های وابسته»، «افزودن فضاسازی بیرونی به شروع داستان»، «تفاوت در شخصیت‌پردازی»، «بیان صریح پیام داستان از زبان شخصیت عقاب» و ... مهمترین تغییراتی است که در روایت‌های هه‌ژار و سواره نسبت به روایت خانلری رخ داده است. در این جُستار، از منظر روایت‌شناسی روایت‌های دو شاعر کُرد از داستان «عقاب و زاغ» با روایت خانلری بررسی می‌شود تا تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود نمایان شود. دستاورد پژوهش بر این امر دلالت می‌کند که سواره در روایت‌پردازی از داستان بیشتر از هه‌ژار به روایت خانلری پایبند بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The narrative comparison of Khanlari,s Eagle poem with its recomposed examples in Kurdish literature

نویسنده [English]

  • farhad mohammadi
Department of Kurdish Language and Literature, Faculty of Literature and Foreign Languages, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Two Kurdish poets, Hajar and Suwara, have recomposed the Khanlari,s poem of Eagle to Kurdish language. In spite of the fact that the plot and theme of the story haven’t been changed in this recomposed process, there are differences between the narration of Khanlari and two Kurdish poets, because in narration of this story, the Kurdish poets have changes some elements which have made their narration different to addressee. The most important changes occurred in their narrations are: “elimination of some free motifs”, “summarization of depending motifs”, “to add the atmosphere to the beginning of story”, “difference in characterization”, “to state directly the result of story” and etc.

In this paper, we compare the narrations of two Kurdish poets with the ones of Khanlari, in order to be shown the similarities and differences of them. The results relate that the Kurdish poets changed the narration in order to make innovation in narrative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • poem of Eagle
  • Khanlari
  • Hajar
  • Suwara
  • narrative
References
Abbasi, Payam, and Ali saeedi. “Narrative Technics: A Structuralist Approach to ‘Senoubar Va Zan-e-Khofteh’” [“Teknikha-ye rawaie: ruykardi sakhtargarayane be senowbar va zan-e khofte”]. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji],  vol. 20, no 2 (autumn 2015 / 1394): 317-338.
Asibpour, Mohsen. “Naturalistic Narration Study in Zola's L'Assommoir” [“Tahlil-e Rawayat dar Neveshtar-e Natoralisti az Vara-ye L'Assommoir-e Émile zola]”. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji],   vol. 21, no 1 (Spring 2016 / 1395): 5-18.
Barthes, Roland. Introduction to the Structural Analysis of the Narrative. Translated by Mohammad Ragheb. Tehran: Farhang-e Saba, 2008 / 1387.
Forouzande, Masoud, et al. “Structural Analysis of Khanlari’s Poem “Eagle” and Yushij’s Poem “Serivili House” According to Bremond’s and Greimas’s Theories” [“Tahlil-e Sakhtari-e She’r-e Oqab-e Khanlari va Khane-ye Serivili-ye Nima Yushij bar Asas-e Nazaryeha-ye Bremond va Greimas”]. Narrative studies, vol. 1, no 1 (2012 / 1391): 5-19.
Ghasemipour, Ghodrat. “The Time and Narrative”. Literary Criticism, vol. 1, no 2 (2008 / 1387):122-143.
Hadi, Ruhollah. “Eagle footprints” [“Rad-e pa-ye oqab”]. Persian Literature, vol. 1, no 3-5 (2011 / 1390): 49-78.
Hasanpoor, Hiva. Narration Rhetoric in Nizami Lyrical Poems. Tehran: Aryazamin, 2017 / 1396.
Hezhar, Abdurrahman Sharafkandi. Hezhar for Kurdistan [Hezhar bo kurdistan]. Edited by Majed Mardokh Rohani. Tehran: Paniz, 2013 / 1392.
Mostafavinia, sayyed Mohammad-Razi, et al. “A comparative study of the symbol of the eagle in the poetry of Parviz Natal Khanleri and Omar Aburisheh” [“Barrasi-ye tatbiqi-ye ramz-e oqab dar she’r-e Parviz Natel Khanlari va Omar aburisheh”]. Poetry studies, vol. 3, no 4 (2011 / 1390): 67-78.
Nikkhah, Nafiseh. “Stylistic Analysis of Eagle Khanlari's Masnavi in Terms of Linguistic, Literary and Intellectual Features” [“Barrasi-ye Sabkshenasane-ye Masnavi-ye Oqab-e Khanlari az Manzar-e Zabani, Adabi va Fekri”]. Persian Language and Literature Quarterly journal, vol. 8, no 26&27 (2016 / 1395): 311-328.
Raman, Selden. A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory. Translated by Abbas Mokhber, Tehran: Tarh-e no, 1999 / 1378.
Shafiei Kadkani, Mohammad-Reza. With Lights and Mirrors [Ba Cheragh va Ayeneh]. Tehran: Sokhan, 2011 / 1390.
---. Periods of Persian Poetry from Constitutionalism to Monarchy [Adwar-e She’r-e Farsi az Mashroutiyat ta Saltanat]. Tehran: Tous. 2001 / 1380.
Shāmiyān Sārookalāii, Akbar. “Symbology of Eagle Image in Contemporary Persian Poetry”. The 8th Persian Language and Literature Research Conference. 2015 / 1394.
Suwara, Ilkhanizada. Clear Whisper [Zimzime-y zułał]. Collected and Prepared by Abdullkhaleq Yaqoobi. Erbil: Aras. 2007.
Toolan, Michael J. Narrative: A Critical Linguistic Introduction. Translated by Abolfazl Horri, Tehran: Bonyad-e Sinamaie-ye Farabi, 2004 / 1383.
Yousefi, Gholamhossein. Bright Spring [Cheshme-ye Rowshan]. Tehran; Elmi Publications, 2005 / 1383.
Zarrinkoub, Abdolhossein. Right Poem, Unmasked Poem [She’r-e Bidoroogh, She’r-e Bineqab]. Tehran: Elmi Publi