مؤلفه‌های مکتب رمانتیسم در شعر تاگور

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ عوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، ایران

10.22059/jor.2021.308554.2032

چکیده

شهرت اصلی رابیندرانات‌ تاگور(1941-1861) در شاعری است و نخستین آسیایی برندۀ جایزۀ نوبل به شمار می‌رود. آثار و اشعار تاگور از ابعاد گوناگون ادبی، فلسفی و سیاسی و تأثیر پذیری از مکتب‌های فکری و ادبی غربی قابل تحلیل و بررسی است. هرچند درآثار منثور تاگور، بیشتر ویژگی‌های مکتب رئالیسم وجود دارد اما در اشعارش بیشتر از مکتب رمانتیسم تأثیر گرفته‌است. در این جستار به شیوۀ توصیفی تحلیلی و ارزیابی کمی به مهم‌ترین مولفه‌های مکتب رمانتیسم، همچون: طبیعت، فردیت، هیجان و احساسات، مرگ، آزادی، سفر، تخیل، نوستالوژی، اسطوره، عشق و زن در شعر تاگور پرداخته شده است. طبیعت به‌صورت تشبیه و جان بخشی در شعر وی توصیف شده است. تاگور بیشتر به عشق عرفانی پرداخته‌است. مرگ در شعر وی بسامد دارد و از اینکه خود با مرگ روبه‌رو شود، ترسی ندارد. به‌طورکلی شاخصه‌ها و مضمون‌های: طبیعت با فراوانی 79 درصد، فردیت 61 درصد، رابطۀ میان رفتارهای بشری با عناصر طبیعی 56 درصد، عشق 38 درصد و تخیل 17درصد از بسامد بیشتری در اشعار وی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Components of Romanticism in Tagore's Poetry

نویسندگان [English]

  • Nila nourbalin 1
  • Dr.mahmoud sadeghzadeh 2
  • Dr Azizolah Tavakoli Kafiabad 3
1 Ph.D. Persian Language and Literature student ,YazdIslamic Azad University, Iran
2 Assistant Professor of Persian Language and Literature Department, Faculty of Humanities, Yazd branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 , Assistant Professor of Persian Language and Literature Department, Yazd branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Tagore mainly famous as a poet. Tagore's works and poems have to be analyzed from various literary, philosophical and political dimensions. Although most of the features of the school of prose are contained in the prose of Tagore, his poems are more influenced by the school of Romanticism. in a descriptive-analytical method and quantitative evaluation the most important components of the school of romanticism, such as: nature, individuality, excitement and feelings, death,... have been investigated in Tagore's poetry. First, his position in world and Indian literature is briefly introduced, and then the main features of the school of romanticism in his poetry are examined and evaluated. Nature is described in a metaphorical and life-giving way in his poetry. Tagore is more concerned with mystical love. Death is frequent in his poetry and he is not afraid of facing death. In general, characteristics and themes: nature with a frequency of 79%, individuality 61%, the relationship between human behaviors and natural elements 56%, love 38% and... have higher frequency in his poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tagore&rsquo
  • s poems, romanticism, themes of nature, love, freedom, travel