شخصیت های متامدرن در رمان تَنی هنرمند اثر دان دلیلو: فردیت های درختی و ریزوماتیک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه ادبیات انگلیسی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

به باور برخی منتقدان، در رمان‌های مدرنیستی، صرفاً شخصیت های مدرن و در رمان های پسامدرن فقط هویت های پسامدرن به تصویر کشیده می شوند. درحالیکه شخصیت‌هایِ رمان تَنی هنرمند (2001) اثرِ رمان‌نویس برجستۀ آمریکایی دان دلیلو علاوه بر مدرن‌بودن، پسامدرن نیز هستند. هدف پژوهش حاضر مطالعۀ ویژگی های شخصیتی کاراکترهای اصلی این رمان به منظور فراتر رفتن از چهارچوب های قراردادی و از پیش تعیین شده برای آن هاست. از آنجایی که متامدرنیسم بر پایۀ نوسان بین مدرنیسم و پسامدرنیسم بنا شده است، این پژوهش از دیدگاه منتقدانی چون توماس ورمِلن و رابین آکر (2010) در مورد متامدرنیسم بهره گرفته است تا به بررسی همنشینی های نوسانی بین مدرنیسم و پسامدرنیسم بپردازد. بعلاوه، مفاهیم فردیت درخت وار و ریزوماتیکِ دلوز و گاتاری (1987) نیز برای واکاوی عمیق تر شخصیت های اصلی رمان بکار گرفته شده است. یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که شخصیت های رمان در حال گذار از نَفْس، رهایی از قید تَن و دیگری شدن هستند. همچون آونگی بینابین ویژگی های متضادِ همنشین نوسان می کنند و پویایی هردو هیچکدام را به نمایش می گذارند. به عبارت دیگر، شخصیت های تَنی هنرمند، بین فردیت و چندگانگی، مدرن ماندن و پسامدرن شدن، با خودْ ماندن و دیگری شدن، و درخت وار بودن و ریزوماتیک شدن درحال نوسان اند. بنابراین، کاراکترهای اصلی این اثر دلیلو، لورن هارتِکۀ هنرمند و آقای توتل، شخصیت های متامدرنی هستند که تلفیق نوسانی بین ویژگی‌های متقابل مدرن و پسامدرن را به نمایش می گذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Metamodern Subjectivities in Don DeLillo's The Body Artist: Arborescent and Rhizomatic Subjectivities

نویسندگان [English]

  • Zohre Ramin
  • Nasrin Nezamdoost
Department of English Literature, Faculty of Foreign Languages and Literature, University of Tehran
چکیده [English]

According to some critics, the modernist novels are claimed to just present modern characters and postmodernist novels solely show the postmodern ones. However, the protagonists of Don DeLillo’s The Body Artist (2001) are simultaneously both modern and postmodern. The purpose of this research is to study the protagonists of this novel to go beyond the predestined conventions. As Metamodernism is based on the oscillation between modernism and postmodernism, the study applies Vermeulen and Akker's theories on Metamodernism (2010) to survey juxtapositions between modernism and postmodernism in this novel. Besides, Deleuze and Guattari’s Arborescent and Rhizomatic Subjectivities (1987) are applied to deeply analyze the characters. The findings of this study show that the protagonists of DeLillo’s novel are in the process of losing self and becoming the other. They swing like a pendulum between the characteristics of individuality and multiplicity, being modern and becoming postmodern, being oneself and becoming other, staying arborescent and turning into Rhizome. Therefore, the main characters of The Body Artist, Lauren and Mr. Tuttle, are Metamodern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metamodernism
  • Subjectivity
  • Rhizomatic
  • Deleuze and Guattari
  • DeLillo
  • The Body Artist
Akker, Robin Van Den, et al. Metamodernism: Historicity, Affect and Depth after Postmodernism. London & New York: Rowman & Little-field International Ltd, 2017.
Ambrason, Seth. ''Ten Basic Principles of Metamodernism.'' Huffingtonpost. https://www.huffpost.com/entry/ten-key-principles-in-met_b_7143202 . 2015. Accessed. 10 Sep. 2020.
Baker, Stephen. The Fiction of Postmodernity. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.
Barrett, Terry. “Modernism and Postmodernism: An Overview with Art Examples.” Art               Education: Content and Practice in a Postmodern Era. Edited by James Hutchens and        Marianne Suggs. Washington, DC: NAEA, 1997. 17-30. 
Baudrillard, Jean. "Simulacra and Simulation." Translated by Sheila Faria Glaser. Jean Baudrillard: Selected Writings. Edited by Mark Poster. Stanford: Stanford University Press, 1988, 165-84.
Best, Steven, and Kellner Douglas. The Postmodern Turn. New York: The Guildford Press. 1997.
Breitbach, Julia. “Liminal Realism: Don DeLillo, The Body Artist.” Analog Fictions for the        Digital Age: Literary Realism and Photographic Discourses in Novels after 2000. Boydell & Brewer, 2012. 72-114.
Bressler, Chares E. Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice. 4th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson, 2007.
Butler, Christopher. Postmodernism: A Very Short Introduction. New York: Oxford, 2002 .
Conner, Steven. The Cambridge Companion to Postmodernism. New York: Cambridge University Press, 2004.
Dashti Ahangar, Mostafa, Shirin and Azarafraz. “Revavat-e- Pasamodernisti dar 2 Film-e-           Cinamaee Irani” [“Postmodern Narrative in two Iranian Movies”]. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 25, no. 1 (Summer 1399/ 2022): 125-158.
DeLillo, Don. The Body Artist. New York: Simon and Schuster, 2001.
---. Body Artist. Translated by Mansoureh Vafaee. Tehran: Nahid, 2015.
Deleuze, Gilles and Felix Guattari. A Thousand Plateaus. Translated by Brian Massumi.  London: Continuum, 1987.
Di Prete, Laura. ''Don DeLillo's The Body Artist: Performing the Body, Narrating     Trauma." Contemporary Literature, vol. 46, no. 3 (2005): 483-510.
Douglas, Christopher. ''Don DeLillo.'' Postmodernism: The Key Figures. Edited by Hans Bertens and Joseph Natoli. Malden: Blackwell, 2002.
Hassan, Ihab Habib. The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture. Ohio: Ohio State University Press, 1987.
Howell, Anne. The Oscillating Subject in Don DeLillo's White Noise. School of
Creative Arts, University of Wollongong, Dissertation, 2013. Research Online, 2013.
Hutcheon, Linda. "Gone Forever, But Here to Stay: The Legacy of the Postmodern". Postmodernism What Moment. Edited by Pelagia Goulimari. Manchester: Manchester University Press, 2007. 16-18.
---. The Politics of Postmodernism. New York: Rutledge, 2002.
Joyce, James. The Portrait of Artist as a Young Man. New York: Ben Huebsch, 1916. 
Kermode, Frank. Romantic Image. London: Routledge & Kegan Paul, 1957.
Kontoulis, Cleopatra and Eliza Kitis. "Don DeLillo's The Body Artist: Time, Language and Grief." Janus Head, vol. 12, no.1 (2011): 222-242.
LeClair, Thomas. In the Loop: Don DeLillo and the Systems Novel. Chicago: University  of Illinois, 1987.
Laist, Randy. Technology and Postmodern Subjectivity in Don DeLillo's Novels. New York: Peter Lang Publishing, 2010.
LeClair, Tom. "An Interview with Don DeLillo." Contemporary Literature, vol. 23 (1982): 19-31.
Knight, Peter. ''DeLillo, Postmodernism, Postmodernity.'' The Cambridge Companion to Don DeLillo. Edited by John N. Duvall. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 27-42.
Lentricchia, Frank. "Tales of the Electronic Tribe." New Essays on White Noise. Edited by Frank Lentricchia. Cambridge: Cambridge University Press, 1991, 87-113.
Lyotard, Jean- François. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. UK:
Manchester University Press, 1984.
Nel, Philip. ''DeLillo and Modernism.'' The Cambridge Companion to Don DeLillo. Edited by John N. Duvall. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 13-26
---. "Don DeLillo's Return to Form: The Modernist Poetics of The Body Artist".
Contemporary Literature, vol. 43, no. 4 (2002): 736-759.
Osteen, Mark. "DeLillo's Dedalian Artists." Cambridge Companion to Don DeLillo. Edited by John Duvall. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.137-50.
Perloff, Marjorie. "Modernist Studies." Redrawing the Boundaries: The Transformation of English and American Literary Studies. Edited by Stephen Jay Greenblatt and Giles. B. Gunn, New York: The Modern Language Association of America, 1992, 154-78.
Sarup, Madan. An Introductory Guide to Post-Structuralism and Postmodernism. 2nd ed. New York: Simon and Schuster International Group, 1988.
Sim, Stuart. The Routledge Companion to Postmodernism. 3rd ed. London: Routledge, 2012.
Vahidnejad, Mohammad. “Bazkhani-e- Ostoreh Icarus va Karkarde Sakhtariy-e- an dar Dastan-e- Onitsha.” [“A Reading of the Myth of Icarus and its Structural Use in the Novel Onitsha”]. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e- Adabiyat-e-Moaser-e- Jahan], vol. 26, no. 2 (Fall & Winter 1400/ 2022): 664-668.
Vermeulen, Timotheus, and Robin van den Akker. ''Notes on Metamodernism.'' Journal of Aesthetics and Culture, vol.  2 (2010): 1-14.
Whitworth, Michael. H. Modernism. MA: Blackwell Publishing, 2007.
Williams, Raymond. Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press, 1977.
Williams, Raymond and Michael Orrom. Preface to Film. Michigan: The University of Michigan Press, 1954.
Zavarzadeh, Mas'ud. ''The Apocalyptic Fact and the Eclipse of Recent American Prose Narratives.'' Journal of American Studies 9.1 (1975): 69-83.