گردابی چنین هایل، خوانش جین ریس از جین ایر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران.

2 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

به طور کلی در بررسی متون ادبی، ارجاع به متون قبلی اجباری است و مفهوم کلی بینامتنیت و در هم تنیدگی متون همین است. یکی از این نمونه ها گردابی چنین هایل جین ریس متأثر از جین ایر شارلوت برونته  است، هر چند که دیدگاه قرن بیستمی ریس دنیای جدیدی خلق کرده است. دیوید هرمان ،آفرینش این دنیای جدید را در استفادۀ ریس از فن «ارزش‌گذاری» می‌داند که طبق آن اتفاقات جین ایر در گردابی چنین هایل نیز حضور دارند، اما زاویۀ دید ریس برای ارزیابی اتفاقات جین ایر متفاوت و حاصلش گردابی چنین هایل است. در این مورد ولفگانگ آیزر  معتقد است که هنگام خواندن متن ادبی بخش‌هایی که نویسنده تدارک ندیده، خواننده فراهم شان می‌کند و در این پروسه، از تجربه اش استفاده می‌کند. در مقالۀ حاضر، با اشاره به خوانش ریس از جین ایر و تجمیع اطلاعات مورد نیاز که نویسنده تدارک شان ندیده، به چگونگی خلق گردابی چنین هایل و ارزش‌گذاری ریس از اتفاقات جین ایر پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Wide Sargasso Sea, Rhys' Reading of Jane Eyre

نویسندگان [English]

  • Issa Soleymani 1
  • Mostafa Bagheri 2
1 Associate Professor, Department of Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Velayat University, Iranshar, Iran.
2 Master of Arts in English Language and Literature, Department of English Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Generally, when studying texts, reference to other texts is obligatory and this is what intertextuality and the interconnectedness of texts means. One example is Rhys’ Wide Sargasso Sea, influenced by Bronte’s Jane Eyre, though Rhys with her twentieth century point of view has created a new world. David Herman knows the creation of this new world as the result of Rhys’ use of “weighing” technique based on which the occurrences of Jane Eyre’s exist in Wide Sargasso Sea, but Rhys’ point of view for evaluating the occurrences differs and the result becomes Wide Sargasso Sea. Wolfgang Iser believes that, while reading a literary text, the reader provides the parts not provided by the author. The present article, by referring to Rhys’ reading of Jane Eyre and her providing needed information not brought by the author, attends to the creation of Wide Sargasso Sea and Rhys’s weighing of Jane Eyre’s occurrences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weighing
  • Reading Process
  • Intertextuality
  • Jean Rhys
  • Wide Sargasso Sea
  • Jane Eyre
References
Abrams, M. H. and Geoffrey Galt Harpham. A Glossary of Literary Terms. United States: Cengage Learning, 2015.
Ahmadi, Babak. Sakhtar Va Tavil-e Matn [Structure and Interpretation of Text]. Tehran: Nashre Markaz, 2014.
Algon-e Jonghani, Masoud. “Karbast-e Olgouye Manakaviye Kriesteva Dar Khanesh-e Sheri Az Reza Brahani” [“The Application of Kristeva's Semanalysis in the Reading of a Poem by Reza Barahani ”]. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 23, no. 2, (Autumn and Winter 2018): 277-302.
Attridge, Derek .The Singularity of Literature. New York: Routledge, 2004.
Azam, Nushrat. “‘Madwoman in the Post-colonial Era’ A Study of the Female Voice in Jean Rhys’ Wide Sargasso Sea”. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, vol. 6, no. 7 (2017): 236-242.
Barekat, Behzad. “Konesh Khandan Va Ensanshenasiy-e Adabiat: Tasviri Az Andisheye Wolfgang Iser” [“Act of Reading and Anthropology of Literature: A Picture of Wolfgang Iser’ Thought”]. Jostarhaye Adabi, vol. 184, no. 1 (2014): 51-70.
Barth, John. “The Literature of Exhaustion”. The Friday Book: Essays and Other Non-fiction. London: The John Hopkins University Press, 1984.
Bronte, Charlotte. Jane Eyre. Hammersmith, HarperCollins, 2010.
Culler, Jonathan. “Presupposition and Intertextuality”. Comparative Literature, vol. 91, no. 6 (1976): 180-196.
Dashti Ahangar, Mostafa and Shirin Azarafraz. “Ravayat-e Pasamodernisti Dar Do Film-e Cinamai-e Irani” [“Postmodern Narrative in Two Iranian Movies”]. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 25, no. 1 (Spring and Summer 2020): 125-158.
Glen, Heather. The Cambridge Companion to Bronte. New York: Cambridge University Press, 2002.
Haque, Farhana. “Detection of the 19th Century British Imperialism and the Anatomy of Their Superlative Traits: A Comparative Study between Charlotte Bronte’s Jane Eyre and Jean Rhys’ Wide Sargasso Sea”. International Journal of Current Innovation Research, vol. 2, no. 8 (2016): 458-466.
Herischian, Nazila. “Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea as a Hypertext of Charlotte Bronte’s Jane Eyre: A Postmodern Perspective”. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, vol. 1, no. 6 (2012): 72-82.
Herman, David. The Cambridge Companion to Narrative. New York: Cambridge University Press, 2007.
---. Basic Elements of Narrative. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009.
Iser, Wolfgang. "The Reading Process: A Phenomenological Approach". New Literary History, vol. 3, no. 2 (1972): 279-299.
---.  "The Reading Process: A Phenomenological Approach". Translated by Keyvan Bajeghli, Mahraveh, vol. 2, no. 5 (2006): 21-56.
---. The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978.
Khorasani, Fahimeh, and Hosseinali Ghobadi. “Khaneshi Padidarshenasan-e Az Dastan-e Keykhosro” [“A Phenomenological Reading of the Story of Keikhosro”]. Adabiyate Erfani Va Ostoreshenakhti, vol. 10, no. 36 ( 2014): 93-116.
Mzeil, Ahmad. “Jane Eyre and Wide Sargasso Sea, the Silence and the Voice”. Journal of Islamic and Human Advanced Research, vol. 3, no. 5 (2013): 29-41.
Oztop Haner, Sezgi. “The Absent Voice: Jane Eyre and Wide Sargasso Sea”. The Journal of International Social Science, vol. 9, no. 45 (2016): 173-181.
Payendeh, Hossein. “Nesbigaraei Dar Naghd-e Adabiye Jadid” [“Relativism in New Literary Criticism”]. Naghde Adabi, vol. 1, no. 1 (2008): 73-89.
Qian, Jiang. “A Comparative Study of Bertha Mason in Jane Eyre and Wide Sargasso Sea from a Feminist Perspective”. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 237, 3rd International Conference on Humanities Science, Management and Education Technology (HSMET 2018), 2018.
Rhys, Jean. Wide Sargasso Sea. New York: Norton Paperback, 1982.
Savory, Elaine. The Cambridge Introduction to Jean Rhys. New York: Cambridge University Press, 2009.
Shafigh, Ismael, and Aliasghar Azarpira. “Tahlil-e Shar-e ‘Ay Adamha’ Va Tafsirhaye An Bar Asas-e Nazariyeye Zibaieshenasi-e Daryaft” [“Analyzation of the Poem ‘Alas Humans’ and Its Interpretations based on Aesthetic Theory of Reception”]. Naghde Adabi, vol. 10, no. 37 (2017): 135-161.
Wilder, Stacy. "Power and the Cultural Other: Insights from Jane Eyre and Wide Sargasso Sea. A Critical Literary Analysis". Kaleidoscope, vol. 8, no. 1 (2015): 1-13.