تندروی خشونت آمیز داخلی در رمان تروریست اثرجان آپدایک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادبیات انگلیسی پردیس کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

حادثه 11 سپتامبر در آمریکا باعث تحولات بسیاری در دنیا گردید که دنیای ادبیات و هنر نیز از آن بی بهره نماند و کتابهای زیادی تحت تاثیر این حادثه منتشر شد. . تندروی خشونت آمیز داخلی همانند تندروی خشونت آمیز خارجی فاجعه به بارآورده­است. در این مقاله رمان تروریست اثر جان آیدایک بر اساس تندروی داخلی بررسی می‌شود. برای تحلیل رفتارهای شخصیت اصلی داستان از دیدگاه مکالی و مسکالنکو استفاده شده­است که تندروی و رادیکالیسم را به سه دسته فردی، گروهی و جمعی و دارای دوازده مکانیسم تقسیم کرده­اند. در رمان تروریست مکانیسم های فردی کاربرد بیشتری دارند. بررسی نشان می‌دهد که مشکلات فراوانی از جمله  عدم حضور پدر، بی پروایی زندگی خانوادگی مادر، دردسرهای همکلاسی ها در دبیرستان و نیز محیط پیرامون نقش مهمی در ایزوله شدن وسردرگمی هویتی احمد و هدایت وی بسوی تروریست شدن دارند.  اما احمد در پایان رمان بمب را منفجر نمیکند زیرا که شک و تردید در نگرش وی به خود و نیز در چرایی انفجار وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Homegrown Violent Extremism in John Updike's Terrorist

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Nowroozi Tabrizinejad 1
  • Farideh Pourgiv 2
1 PhD Candidate, Department of English Language and Literature, Kish International Campus, Tehran University, Tehran, Iran
2 Professor of English Language and Literature, Department of English Language and Literature, Faculty of Letters and Humanities, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

What happened on September 9/11 in the USA led to many changes in the world. Radicalism and homegrown terrorism has been as disastrous as foreign radicalism and violent extremism and terrorism. Since 9/11 many books and studies were conducted in different fields of sociology, psychology, politics, and education. The world of arts and literature was affected as well and many novels, dramas, papers, and films were produced. In this paper Updike's novel, Terrorist, is discussed. Views of McCauley and Moskalenko with regards to individual, group and mass homegrown violent extremism are used to see how Ahmad is made into a would be terrorist under the guidance of Sheikh Rashid. It is argued that lack of father in his life, bullying in school, life style of his mother and his environment lead to his isolation and search for identity. However due to doubts he does not become a terrorist at the end.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Homegrown Extremism"
  • Identity"
  • 9/11 fiction"
  • Updike"
  • "
  • Terrorist"
References
Baker, Abdul Haqq. Extremists in Our Midst: Confronting Terror. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011.
Beck, Ulrich. World at Risk. Trans. Ciaran Cronin. Cambridge: Polity Press, 2009.
Beckett, Lois. "White Supremacists Behind Majority of US Domestic Terror Attacks in 2020." The Guardian, 22 October. Accessed 5 Dec. 2020 at:
Borum, Randy. "Radicalization into Violent Extremism I: a Review of Social Science Theories." Journal of Strategic Security, vol. 4, no. 4 (2011): 7-36.
Borum, Randy, and Terri D. Patterson. "Juvenile Radicalization into Violent Extremism: Investigative and Research Perspectives." Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, vol. 58, no. 12 (2019): 1142-1148.
Diaconu, Maria.  Literature and Democratic Criticism: The Post-9/11 Novel and the Public Sphere. Dissertation, Heidelberg University, 2016.
Erdem, Nur, M., et. al. Eds. Handbook of Research on Aestheticization of Violence, Horror, and Power. Hershey, PA: IGI Global, 2021.
Hartnell, Anna. "Violence and the Faithful in Post-9/11 America: Updike's Terrorist, Islam, and the Specter of Exceptionalism." Modern Fiction Studies, vol. 57, no. 3 (2011): 477-502.
Healey, Justin. Countering Terrorism and Violent Extremism. Spinney Press, 2017.
Herman, Peter. "Terrorism and the Critique of American Culture: John Updike’s Terrorist." Modern Philology, vol. 112, no. 4 (2015): 691-712.
Houen, Alex. Terrorism and Modern Literature, from Joseph Conrad to Ciaran Carson. Oxford University Press, 2002.
Jayakumar, Shashi. Terrorism, Radicalisation & Countering Violent Extremism: Practical Considerations & Concerns. Springer, 2019.
Kimmel, Michael. Healing from Hate: How Young Men Get Into―and Out of―Violent Extremism.  University of California Press, 2018.
Langah, Nukhbah Taj. Ed. Literary and Non-Literary Responses towards 9/11: South Asia and Beyond. Routledge, 2019.
Koehler, Daniel and John Horgan. Understanding Deradicalization: Methods, Tools and Programs for Countering Violent Extremism. Routledge, 2017.
Kriebernegg, Ulla. "'Hey, Come On, We’re All Americans Here': The Representation of Muslim-American Identity in John Updike’s Terrorist."  European Perspectives on John Updike. Edited by Laurence W. Mazzeno and Sue Norton. NY: Camden House, 2018. pp. 155-165.
Lombardi, M.E., et al. Countering Radicalisation and Violent Extremism among Youth to Prevent Terrorism. Amsterdam: IOS Press, 2014.
Mansouri, Fethi and Zuleyha Keskin. Contesting the Theological Foundations of Islamism and Violent Extremism. Palgrave, 2019.
Marandi, Seyyed Mohammad, and Zeinab Ghasemi Tari. "Khanesh-e Moqayese-ey Adabiayt Janghaye Salibi va Adabiat Amrica Pas as 11 Septambr dar Do Roman Terrorist va Mard dar hal-e Soqut” [“A Comparative Reading of the Crusades and America's Post 9/11 Literature: Terrorist and the Falling Man - Two American Novels”]. World Studies Quarterly, vol. 1 no. 1 (2011): 233-256.
Mazzeno, Laurence, W. Becoming John Updike, Critical Reception, 1958–2010. New York: Camden House, 2013.
McCauley, Clark, and Sophia Moskalenko. Friction: How Conflict Radicalizes Them and Us. Revised edition. Oxford University Press, 2017.
---. "Mechanisms of Political Radicalization: Pathways Toward Terrorism." Terrorism and Political Violence, vol. 20, no. 3 (2008): 415-433, DOI: 10.1080/0954655080207336.
Morey, Peter.  Islamophobia and the Novel. Colombia University Press, 2018.
 
Moskalenko, Sophia, and Clark McCauley. "QAnon: Radical Opinion versus Radical Action." Perspectives on Terrorism, vol. 15, no. 2 (April 2021): 142-146.

---. "Measuring Political Mobilization: The Distinction between Activism and Radicalism." Terrorism and Political Violence, vol. 21, no. 2 (2009): 239-260.

Pirnajmuddin, Hossein, and Abbasali Borhan. "Nosharghshenasi, Terrorism va
Pishgooeai Tarikh dar Roman Mao II Asar Don DeLillo” ["Neo-Orientalism, Terrorism, and 'Anticipation of History' in Don DeLillo’s Mao II"]. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 16, no. 63 (2012): 65-84.
Pirnajmuddin, Hossein, and M. Salehnia. "Islam and Modernity: A Study of John Updike's Terrorist (2006)." The Journal of Teaching Language Skills (JTLS), vol. 4, no. 2:  )2012): 65-84.
Pirnajmuddin, Hossein, and Motahareh Sadat Peyambarpour. "Ian McEwan va Ansangeraee Liberal: Naqdi bar Roman Shanbeh"  ["Ian McEwan and Liberal Humanism: A Reading of Saturday"]. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji],  vol. 25, no. 1 (2020): 183-208.
Poster, Jem. "Pardise Lost." The Guardian. 5 August 2006. Accessed at:  https://www.theguardian.com/books/2006/aug/05/shopping.fiction
Schuurman, Bart, et al. “Converts and Islamist Terrorism: An Introduction.” The International Centre for Counter-Terrorism, The Hague 7, no. 3, 2016.
Tinnes, Judith. "Bibliography: Homegrown Terrorism and Radicalisation." Perspectives on Terrorism, vol, 9, no. 6 (2015): 119-153.
Updike, John. Terrorist.  NY: Alfred A. Knopf, 2006.
Wilner, Alex. S. ,  and Dubouloz, Claire-Jehanne.  "Transformative Radicalization: Applying Learning Theory to Islamist Radicalization." Studies in Conflict & Terrorism, vol. 34, no 5 (2011): 418-438.
Zeiger, S., et al. Enhancing Women’s Roles in Preventing and Countering Violent Extremism (P/CVE). Amsterdam: IOS Press, 2019.