تحلیل رمان «مردان آفتاب» از غسان کنفانی بر اساس نظریة مکانیسم دفاعی فروید

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

روان انسان به طور ناآگاهانه یا آگاهانه از ابزارهای مختلفی برای کنترل اضطراب، کاهش نگرانی‌ها و رسیدن به آرامش استفاده می‌کند که به آنها مکانیسم دفاعی می‌گویند. بررسی واکنشهای دفاعی، افزون بر آنکه زمینه را برای خودآگاهی درونی فراهم می‌سازد، فرصتی است برای شناخت سرچشمة رفتارها وگفتارهای ظاهری هر فرد. رمان «مردان آفتاب» [رجالٌ فی الشمس]، اثر غسان کنفانی در بیان وقایع اشغال فلسطین توسط صهیونیست‌ها در سال 1948 و تنیدگی‌های روانی ناشی از آن نوشته شده است. نویسنده در این رمان تاثیر اشغال، پیامدهای ناشی از جنگ همچون ترس و اضطراب و مکانیسم‌های دفاعی بدن در مقابله با دشمن را بیان می­کند. نگارندگان در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده، کوشیده‌اند تا ضمن معرفی نظریة فروید و کارکرد آن به تحلیل جنبه­های روانشناختی رمان «مردان آفتاب» و واکنشهای قهرمانان آن در برابر حوادث ناگوار فلسطین بپردازند و توانایی داستان‌پرداز را در شکل دادن به نظام و ساختار روایی داستان مورد ارزیابی قرار دهند. از یافته‌های تحقیق چنین استنباط می‌شود که هر کدام از شخصیتهای داستان به تناسب حال و تیپ‌های شخصیتی خود از انواع مکانیسم‌های دفاعی برای کاهش اضطراب و نگرانی خود استفاده کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation and Analysis of Ghassan Kanfani's Novel Rijal fi al-Shams Based on Freud's Theory of Defense Mechanism

نویسندگان [English]

  • Ezzat Molla Ebrahimi 1
  • Reihaneh Hamzeh 2
1 Professor of Arabic Literature, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Iran
2 MA in Arabic Literature, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The function of these mechanisms is done unconsciously and causes the person to be deprived of his true cognition. Examining defense mechanisms, in addition to providing the basis for inner self-awareness, is an opportunity to understand the reasons and sources of each person's behaviors and outward speech. Rijal fi al-Shams is a novel about the events of the occupation of Palestine by the Zionists and Nakba in 1948 and the resulting psychological pressures, and it can be examined from the perspective of Freud's psychoanalysis. The novel describes the tragic effects of Nakba Palestine and the characteristics of war and defense, such as fear, anxiety, and defense mechanisms against the enemy. In this article, in addition to introducing Freud's theory and proving the function of this approach on the analysis of the novel Rijal fi Shams, the descriptive-analytical method has tried to examine the psychological text and measure Ghassan Kanfani's storytelling ability in shaping the narrative system and structure of the story.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Psyche
  • Defense Mechanism
  • Novel
  • Rijal fi al-Shams
  • Ghassan Kanfani
References:
 
Abbas, Ehsan, et al. Ghassan Kanafani, a Man and Writer, a Fighter. Beirut: Palestine Publication, 1974.
Abdi Maryam, and Mohammad Fazeli. “Psychoanalytic Critique of Human and Animal Trials”. Zaban Adabiat,vol.l15, no.18 (2019):84-99.
Azimi, Sirus. Basic Topics in Behavioral Psychology, Tehran: Marvi Publication, 1971.
Aghakhani Bijani, Mahmoud,et al . “Freudian Reading Of The “ Cold Sooran” Novel”. Literary Text Research (Persian Language and Literature), vol. 23, no. 80(2019):61-84.
Bekbabayi, Behruz. “Analysis of Character and Characterization in the Short Story ‘Diyet’ by Omar Seyf ad-din ”. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 22, no.2 (Winter and Spring 2018): 353-364.
Blackman, Jerome. 101 Defense Mechanisms (Psychology) . Translated by Gholamreza JavadZadeh,1st ed, Tehran:Arjomand Publications,2012.
Bruno,Frank J. Dictionary of key words in psychology.  Translated by Farzaneh Taheri,Mahshid Yasayi, Tehran:Nahid Publications,2005.
Freud, Sigmund. Psychological Defense Mechanisms.Translated by Habib Gohari rad ,Mohammad Javadi, Tehran: Roshd Publication, 2016.
Fromm, Erich. The Heart of Man, its Genius for Good and Evil. Translated by Gity Khoshdel,3 th ed, Tehran: Alborz Publication, 2001.
Feist, Jess. Feist,Gregory. Theories of Personality. Translated by Yahya Seyed Mohamadi, ,Tehran:Ravan Publishers, 2008.
Horney, Karen. Our Inner Conflicts, Translated by Mohammad Jafar Mossafa, ,Tehran: Behjat Publication, 2007.
---. The Neurotic Personality of our Time, Translated by Mohammad jafar Mossafa,1st ed,Tehran,Goftar publication,1986.
Kanfani, Ghasan. Rijal fi al-Shams, Beirut:Osameh Molad Publications,1963.
Mazi Shokri, Aziz. The Arabic Novel in Palestine and Jordan in the Twentieth Century. Oman: Darolshorogh Publication, 2003.
Monesi Azad, and Ezzat Molla Ebrahimi. Palestine Sustainability Novel. Tehran: University of Tehran publication, 2013.
Movallali, Keramat. Fundamentals of Freud Psychoanalysis, Tehran: Ney Publication, 2004.
Moosavi Sabet, Fatemeh, and Mohamad Ali Mahmoudi. “Investigation of "Personality" in the Novel Karamazov Brothers by Dostoevsky Based on the Theory of Personality from Sigmund Freud”. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji],  vol. 26, no.1 (Spring and Summer 2021):341-364.
Parsa, Mohammad. Background Psychology. Tehran: Besat Publications, 1997.
Pervin, Lawrence, and John Oliver. Personalities. Tehran: Aeej Publications, 2002.
Schultz Duane-p, and Sydney Schultz. Personality Theories. Translated by Seyed Mohammady,10thed, Tehran: Virayesh Publication, 2019.
Zareie Fakhri,et al. “Contemplation on the Story Elements of Conflicts and Defense Mechanisms of Freud in the Story of "Foroud" in Shahname”. Literary Arts, vol 9, no4 (2018 ):1-16.
Zandi saeid, shahabinejad zahra, borhan azam. “predicting defense mechanisms based on big five personality traitsamong university students”. zanko journal of medical sciences. no1,(2017):21-32.
Zolfaghar MehmanDosti,Davodipanah Nasim, “Investigation of Esfandiar's defense mechanisms in the battle with Rostam”. Adabiat Hemasi, Vol 2,No 4(Fall and winter2015):71-100.