نقد روانکاونه رمان «مردان آفتاب» بر اساس نظریة مکانیسم دفاعی فروید

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

2 زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

چکیده

روان انسان به طور ناآگاهانه یا آگاهانه از ابزارهای مختلفی برای کنترل اضطراب، کاهش نگرانی‌ها و رسیدن به آرامش استفاده می‌کند که به آنها مکانیسم دفاعی می‌گویند. رمان «مردان آفتاب» [رجالٌ فی الشمس]، اثر غسان کنفانی در بیان وقایع اشغال فلسطین توسط صهیونیست‌ها در سال 1948 و تنیدگی‌های روانی ناشی از آن نوشته شده است. نویسنده در این رمان تاثیر اشغال، پیامدهای ناشی از جنگ همچون ترس و اضطراب و مکانیسم‌های دفاعی بدن در مقابله با دشمن را بیان می‌کند. نگارندگان در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده، کوشیده‌اند تا ضمن معرفی نظریة فروید و کارکرد آن به تحلیل جنبه‌های روانشناختی رمان «مردان آفتاب» و واکنشهای قهرمانان آن در برابر حوادث ناگوار فلسطین بپردازند و توانایی داستان‌پرداز را در شکل دادن به نظام و ساختار روایی داستان مورد ارزیابی قرار دهند. از یافته‌های تحقیق چنین استنباط می‌شود که هر کدام از شخصیتهای داستان به تناسب حال و تیپ‌های شخصیتی خود از انواع مکانیسم‌های دفاعی برای کاهش اضطراب و نگرانی خود استفاده کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and analysis of the novel "Rijal fi al-Shams" based on the theory of defense mechanism in psychoanalysis

نویسندگان [English]

  • Ezzat Molla Ebrahimi 1
  • reihane hamzeh 2
1 professor of Tehran University
2 Master Student of Arabic Language and Literature, University of Tehran
چکیده [English]

The function of these mechanisms is done unconsciously and causes the person to be deprived of his true cognition. Examining defense mechanisms, in addition to providing the basis for inner self-awareness, is an opportunity to understand the reasons and sources of each person's behaviors and outward speech. Rijal fi al-Shams is a novel about the events of the occupation of Palestine by the Zionists and Nakba in 1948 and the resulting psychological pressures, and it can be examined from the perspective of Freud's psychoanalysis. The novel describes the tragic effects of Nakba Palestine and the characteristics of war and defense, such as fear, anxiety, and defense mechanisms against the enemy. In this article, in addition to introducing Freud's theory and proving the function of this approach on the analysis of the novel Rijal fi Shams, the descriptive-analytical method has tried to examine the psychological text and measure Ghassan Kanfani's storytelling ability in shaping the narrative system and structure of the story.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Psyche
  • Defense Mechanism
  • Novel
  • Rijal fi al-Shams
  • Ghassan Kanfani