تحلیلی روانشناسانه از دو مجموعه داستان قصه‌های مجید و نیکلا کوچولو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان وادبیات فرانسه، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد زبان وادبیات فرانسه، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل و بررسی روانشناسانۀ شخصیت­های داستانی در  قصه‌های مجید نوشتۀ هوشنگ مرادی کرمانی و نیکلا کوچولو نوشتۀ رنه گوسینی فرانسوی است. در این تحقیق سعی بر آن است که با تکیه بر نظریه­های روانکاوی، همچون ساختار ذهن مشتمل بر «نهاد»، «من»، «فرامن»، «منِ ایده­آل»، «ایده­آلِ من» و همچنین همانندسازی به مثابه­ی مکانیسمی دفاعی، به درکی عمیق­تر از  شخصیت‌های این قصه‌ها برسیم. هریک از این ساختارها  مظهر بخشی از دنیای پیچیدۀ ذهن و وجود آدمی هستند. «نهاد»، «من» و «فرامن» شخصیت انسان را شکل می­دهند و همواره در حال کشمکش هستند. «نهاد» لذت­جوست و «فرامن»  به دنبال سرکوب خواسته‌ها و لذت‌جویی «نهاد». «من»  کشمکش‌های میان «نهاد» و «فرامن» را کنترل می‌کند. «من ایده­آل»  به مفهوم ارزیابی آگاهانۀ فرد از خویش است، ولی «ایده­آل من»  آن بخش از وجود فرد است که میل دارد به آن دست یابد. همانند­سازی نوعی مکانیسم‌ دفاعی برای مدیریت تنش‌های درونی و بیرونی است. شخصیت­های اصلی این داستان­ها قابلیت انطباق با این بخش­ها را دارند و می­توانند معرف کارکردهای اجزای ساختار ذهن باشند. این پژوهش به تحلیل این دو مجموعه داستان  بر مبنای این رویکرد اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Psychological Analysis of Majid'sTales and Little Nicholas

نویسندگان [English]

 • Mandana Sadrzadeh 1
 • Ilmira Dadvar 2
 • Hamideh Farmani 3
1 Assistant Professor, Department of French Language and Literature, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Professor of Comparative Literature, Department of French Language and Literature, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Phd Graduate, Department of French Language and Literature, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The objective of the present study is the psychological analysis of fictional characters in Majid's Tales by Houshang Moradi Kermani and Little Nicholas by René Goscinny. Relying on the psychoanalytical theories of the structure of the mind: "Id", "Ego", "Superego", "Ego ideal ", "Ideal ego" and Identification, we achieve a deeper understanding of the characters in these stories. The Id", "Ego", "Superego" form the human personality and are always in conflict. "Id" seeks pleasure and "Superego" seeks to suppress the requirements of the "Id". The "Ego" controls the conflicts between "Id" and "Superego". "Ideal ego" means the conscious evaluation of the individual, but "Ego ideal" is the part of the person's being that he wants to achieve. Identification is a defense mechanism to deal with internal and external stresses. The main characters of these stories correspond to these parts and can represent the functions of the components of the structure of the mind. This research is dedicated to the analysis of these two sets of narratives from this approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Id"
 • Ego"
 • Superego"
 • Ego ideal "
 • Identification"
 • Majid Tales"
 • "
 • Little Nicholas"
References
Amouzadeh Khalili, Fereydoun. Descriptive Culture of Teenage Fictional Characters. Tehran: Aftabgandhar, 1381.
Betteleheim, Bruno. Psychanalyse des Contes de Fées. Éditions Robert Laffont. Paris: 1976.
Freud, Sigmund. Introduction à la Psychanalyse. Éditions Payot. Paris: 1922.
---. Cinq Leçons sur la Psychanalyse (conférences prononcées en 1909). Translated by Yves Le Lay. Payot & Rivages, « Petite Bibliothèque Payot », Paris: 2010.
 
---. « Pour Introduire le Narcissisme » in Œuvres complètes de Freud. vol. 12,1913-1914, coll. « OCF.P », Éditions Puf, Paris : 2005.
 
---. Nouvelles Conférences d’Introduction à la Psychanalyse (conférence XXXI de 1933), « Folio Essais », Paris: Gallimard, 1984.
 
---. Le Moi et le ça. Paris : Éditions Puf, 1923.
Goscinny, René.  Le Petit Nicolas. Paris: Gallimard, 1973.
---. Les Récrés du Petit Nicolas. Paris, Luçon: Gallimard Jeunesse, 1997.
 
---. Le Petit Nicolas le Ballon. Paris: IMAV éditions, 2009.
 
---. Le Petit Nicolas a des Ennuis. Paris: Éditions Denoël, 1964.
 
Laplanche, Jean, and Jean-Bertrand Pontalis.  Vocabulaire de la Psychanalyse. Paris: Éditions PUF, 1976.
Moharrami, Ramin. "Psychological Analysis of the Characters in Hoshang Moradi Kermani's Stories". Adab Pazhuhi Magazine, no.15 (Spring 2018).
 
Moradi Kermani, Houshang. Tales of Majid. Tehran: Moin, 1381.
Selajgeh, Parveen. The Sound of Scribbles. Tehran: Moin, 2012.
 
Shahverdiani, Nahid, and Elmira Dadvar. "Representation of War in Literature and Art and in the Memoirs of Soldiers in the Trenches". Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 25, no. 2 (2021): 494-513­­.
Talibinejad, Ahmed, and Houshang Golmakani. Pigeon in a Jar. 7th Edition. Tehran: Nashre Nei , 2012.
Quinodoz, Jean-Michel. Le Moi et le ça, S. Freud dans Lire Freud. Paris:  éditions Presses Universitaires de France, 2004.