بررسی دیدگاه هومی بابا و ادوارد سعید دربارۀ هویت ”در هم آمیختۀ“ مهاجر و امکان مقاومت و عاملیت انسانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پدیدۀ مهاجرت و مخصوصا هویت فراملی مهاجر در مطالعات پسااستعماری جایگاه ویژه­ای دارد. دور افتادن مهاجر از وطن و قرار گرفتن او در بطن فرهنگ بیگانه باعث می­شود در وی هویتی ”در هم آمیخته“ شکل بگیرد که تقابل بین خودی و دیگری و دیگر تقابل­های دوگانه را زیر سوال می­­برد. بنابراین، هویت ”در هم آمیختۀ“ مهاجر می­تواند دیدگاه­های سنّتی رایج دربارۀ هویت را به چالش بکشاند و عامل تغییر و مقاومت در برابر ایدئولوژی­های نژادپرستانه و ملّی­گرایانۀ افراطی باشد. در این مقاله، با بررسی دیدگاه دو متفکر پیشرو در مطالعات پسااستعماری، هومی بابا و ادوارد سعید، به شباهت­ها و تفاوت­های نظرات آن­ها دربارۀ قابلیت­های ضد استعماری هویت مهاجر و امکان مقاومت و عاملیت از سوی او پرداخته­ایم. این بررسی نشان می­دهد، نگاه پساساختارگرا و خوش­بین بابا دربارۀ نحوۀ شکل­گیری هویت مهاجر همخوانی چندانی با واقعیت­های زندگی مهاجران و میزان مقاومت از سوی آن­ها ندارد. اما سعید رویکردی التقاطی به پدیدۀ مهاجرت دارد و قابلیت­های هویت مهاجر را بیشتر از منظر انسان­گرایی مورد بررسی قرار می­دهد. از همین­روی دیدگاه­های وی کاربردی­تر و در انطباق نزدیکتری با واقعیت هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Homi Bhabha and Edward Said on the Migrant’s “Hybrid” Identity and the Possibility of Resistance and Human Agency

نویسندگان [English]

  • Azam Rezaei 1
  • Fazel Asadi Amjad 2
1 PhD Graduate of English Literature, Department of English Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Professor of English Language and Literature, Department of English Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Migration and particularly migrant’s identity occupy a special place in post-colonial studies. Separation from homeland and living in an alien culture make the migrant develop a “hybrid” identity that undermines the self/other binary opposition and other oppositions which have served as the basis of different forms of colonialism throughout history. Migrant’s “hybrid” identity, accordingly, questions the traditional views on identity and serves as an agent of change and resistance against fanatical nationalist and racist ideologies. In this study, the viewpoints of Edward Said and Homi Bhabha, two of the leading thinkers in postcolonial studies, have been studied to see the points of convergence and divergence in their views about the anti-colonial potentialities of the migrant’s hybrid identity and his capacity for showing agency and resistance. This investigation shows that whereas Bhabha relies on poststructuralist principles in his upholding of the migrant’s hybrid identity, Said adopts an eclectic approach and discusses the potentialities of the migrant’s hybrid identity mainly from a humanistic viewpoint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Homi Bhabha
  • Edward Said
  • migrant
  • hybrid identity
  • post-structuralism
  • humanism
References:
Ahmad, Aijaz . In Theory: Classes, Nations, Literatures. London & NY: Verso, 2000.
---. “The Politics of Literary Postcoloniality,” Race and Class, vol.36, no 3 (1995): 1–20.
Bhabha, Homi. K. . “Culture’s In-Between.” Questions of Cultural Identity. Edited by S. Hall & P. Du Gay. London: Sage Publications, 1996, 53-61.
---. The Location of Culture. London, Routledge, 1994.
---. Migration, Rights, and Survival: The Importance of the Humanities Today.” The European South 3 (2018): 7-12.
Boorboor, Taraneh, and Stephanie Newell. “Different Crusoes: Multiplicity of Voice in J. M. Coetzee’s Foe and He and His Man.” Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 20, no1  (Spring & Summer 1394/2015): 1-21.
Brennan, Timothy . At Home in the World: Cosmopolitanism Now. Cambridge: Harvard University Press, 1997.
Byrne, Eleanor . Homi K. Bhabha. London: Palgrave Macmillan, 2009.
Dirlik, Arif . “Placing Edward Said: Space Time and the Travelling Theorist.” Horizons in Post-Colonial Studies: Edward Said and the Post-Colonial. Edited by Bill Ashcroft and Hossein Kadhim, NY: Nova Science Publishers, Inc, 2001.
--- . “The Postcolonial Aura: Third World Criticism in the Age of Global Capitalism.” Critical Inquiry, vol. 20, no. 2 (1994): 328–56.
Eagleton, Terry. “Postcolonialism and ‘Postcolonialism’”. Interventions, vol. 1, no. 1 (1998): 24–6.
Hardt, Michael, and Antonio Negri . Empire. Cambridge MA: Harvard University Press, 2000.
Huddart, David . Homi K. Bhabha. London & NY: Routledge. 2006.
Loomba, Ania. Colonialism Postcolonialism. London & NY: Routledge, 2005.
Parry, Benita . Postcolonial Studies: A Materialist Critique. London: Routledge, 2004.
Pirnajmuddin, Hosein. “Edward Said on Joseph Conrad.” Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 28, (Winter 1384/2006): 53-68.
Said, Edward . Culture and Imperialism. NY: Wintage Books, 1994.
---.  The Text, The World, The Critic. Harvard University Press, 1983.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­---.  Reflections on Exile and Other Essays, London: Granta Publications, 2000.
Smith, Andrew . “Migrancy, Hybridity and Postcolonial Literary Studies.” Cambridge Companion to Postcolonial Studies. Cambridge University Press, 2004, 241-261.
Syrotinski, Michael. Deconstruction and the Postcolonial at the Limits of Theory. Liverpool University Press, 2007.