تأثیر هژمونی فرهنگی بر بینامتنیت پسااستعماری در داستان‌های "الماس‌ها ابدی‌اند"، اثر ایان فلمینگ و "بریق‌الماس"، اثر نبیل فاروق با تکیه بر نظریه هومی بابا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

3 دانش‌آموختۀ دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

بینامتنیت پسااستعماری نظریة نوین بینامتنی است که هدف آن تحلیل روابط بینامتنی متون کشورهای استعمارشده با متون غربی و میزان تأثیرپذیری از آن است. هستة مرکزی این مطالعات را هژمونی فرهنگی تشکیل می­دهد. نظریه­پردازان پسااستعماری معتقدند استعمارگران با القای فرهنگ غرب به­عنوان فرهنگ برتر، کشورهای فرودست را رضایت­مندانه به اطاعت از خود وامی­دارند و متن­ها به عنوان یک رسانة مهم نقش اساسی در این زمینه دارند. بریق­الماس نبیل فاروق نمونه­ای از داستان عربی در ژانر جاسوسی است که شواهد بیانگر برگرفتگی آن از یک داستان انگلیسی به­نام الماس­ها ابدی­اند است. پژوهش حاضر تلاش نموده تا با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر نظریة پسااستعماری هومی­بابا به چگونگی ایجاد رابطه توسط نویسندة آن به­عنوان سوژة استعمارزده با متن غربی بپردازد. نتایج حاصل حاکی از آن است که اولاً در رابطة برگرفتگی این داستان تغییر و جایگشت جدی بر تقلید غلبه دارد؛ ثانیاً اقتباس این مؤلف شرقی از سبک جاسوسی غربی آگاهانه بوده و نه تنها منجر به تقلید کورکورانه نشده، بلکه عاملی گشته برای به­رخ­کشیدن توان او در تولید متون جدید همراه با حفظ فرهنگ عربی و دعوت دیگر فرهنگ­ها به پیوند و احترام به انسانیت فارغ از رنگ و نژاد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Cultural Hegemony on the Intertextuality Between “Diamonds are Forever” by Ian Fleming and “Diamond Shine” by Nabil Farooq, Based on Homi Bhabha’s Post-Colonial Theory

نویسندگان [English]

  • Hamid Valizadeh 1
  • Mahin Hajizadeh 2
  • Arezou Sheidaei 3
1 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Azarbaijan Shahid Madani University
2 Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Azarbaijan Shahid Madani University
3 PhD Graduate, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

Postcolonial intertextuality is a new intertextual theory that aims to analyze the intertextual relations between the texts of the colonized countries and the Western texts.The central core of these studies is culture and cultural hegemony. Spy literature is one of the types of texts produced in the Western countries adapted from the West.“Diamond Shine” is an example of an Arabic story in the spy genre, with evidence evolving from an English story “Diamonds are forever”. The present study has attempted to describe how Homi-baba's post-colonial relationship with the Western text was established by its author as an analytical-descriptive method, based on post-colonial theory. The results show that, firstly, in the context of this story's serious implication, the dominance of imitation is dominated by imitation; secondly, this eastern author's adaptation of the Western spy style was conscious and not only did not lead to blind imitation but also a factor in the emergence of power. He produced new texts along with preserving and introducing Eastern-Arab culture and inviting other cultures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Hegemony
  • Postcolonial Intertextuality
  • Spy Genre
  • Imitation
  • Diamonds Are Forever
  • Diamond Shine
References
Azar, Esmaeel. “An Analysis of Ghenti Intertextual Theories”. Research in Journal of Literary Criticism and Stylistic, vol. 6, no. 3 (2016): 11-31.
Ahmadi, Ali Akbar, and Sohayla Darabi. “The Dimenshon of Theory of Post Decolonization the Novel of (Zakerat Ak Jasad) by Ahlam Al Mstaganemi and (Hamsayeha) by Ahmad Mahmood”. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 24, no. 2  (Winter 2020): 307-334
Bhabha, Homi K. “The Location of Culture”. London: Routledge Classics, 2004.
Bashirieh, Hoseyn.  “Theories of Culture in 20th Century”. 1st Edition. Tehran: Ayandeh Pouyan, 2000.
Cohen Bruce.  “Principles of Sociology”. Translated by Reza Fazel Gholam Abbass Tavassoli ,Tehran: Samt, 2008.
Ezam, Mohammad. The Absent Text, Manifestations of Intertextuality in Arabic Poetry.  Damascus: Union of Arab Writers. 2001.
Farough, Nabil. Diamond shine (7 from the Impossible Man Collection. Cairo: The Modern Arab Foundation.
Fotohei, Mahmood. Proceedings of the First Conference on Literary Theory and Criticism in Iran.  Tehran: Khaneh Ketab, 2012.
Fleming, Ian. Diamonds Are Forever.  1st Edition. Translated by Mohammad Hadi Salarvarzi, Tehran: Chatreh Rang, 2016.
Gee, James Poul.  An Introduction To Discourse Analysis, Theory and Method. 2nd  Edition. London and New York: Routledge, 2005.
Lane, Richard. The Postmodern Novel. Cambridge: Polity Press, 2006.
Loomba, Ania. In Literary Theory of Colonialism and Postcolonialism. 1st Edition. Translated by Mohammad Abd al-Ghani Ghanoum. Lattakia: Dar al-Hiwar for Publishing and Distribution, 2007.
Mirsadeghi, Jamal. Police Stories. 1st Edition. Tehran: Sokhan,  2015.
Namvar Motlagh, Bahman. Intertextuality from Structuralism to Postmodernism, Theories and Applications. 1st Edition. Tehran: Sokhan, 2016.
Noruzi, Nastaran, and Bahman Namvar Motlagh, Bahman. “Over-reading of four Selected Illustrations by Claudia Palmarousi with over-reading Iranian Painting”. Journal of Fine Arts- Visual Arts, vol. 23, no 1(2018): 5-16.
Ragheb, Nabil. Encyclopedia of Literary Theories. Beirut: Library of Labanon, 2003.
Rezvantalab, Zeynab, and Marziyeh Mehrabi. “The Study of Cultural Consequences of Colonialism in Driss Chraïbi's Works in the Light of Aimée Césaire's Ideas.” Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji],  vol. 23, no. 2 (Winter 2019): 393-414.
Said, Edward. Orientalism. Translated by Abd Al-Karim Govahee, Tehran: Islamic Culture Publishing Office, 1992.
---. Culture and Imperialism, a Cultural Study of Imperial Politics. 1st Edition, Translated by Akbar  Afsari. Tehran: Toos, 2003.
Scaggs, John. Criminal Literature. Translated by Khat-e Momtadeh Andisheh Institute. Tehran: Neshaneh, 2011.
Sepahvand, HajiAli. Postcolonial or Postmodern? Along with a Critique of Last Surviving Mohican, by Fenimore Cooper. 1st Edition. Tehran: Narenjestan Ketab, 2010.
Sharshar, AbdAlghader. The Police Novel, Research in Theory, Historical Origins and Technical Characteristics and Its Impact on the Arab Novel. Damascus: Union of Arab Writers, 2003.
Strinati, Dominic. An Introduction to Theories of Popular Culture. Translated by Sorayya Paknazar. Tehran: Gameh Nou, 2001.
Tyson, Louis. Theories of Contemporary Literary Criticism. Translated by Mazyar Hosseinzadeh and Fatemeh Hossein. Tehran: Hekayat Ghalam-e Novin, 2008.
Young, Robert. A Brief Introduction to Post Colonialism.  Translated by F. Modarresi and F. Ghaderi. Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies, 2012.