دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، بهمن 1400 
بازتاب هویت ایرانی در شعر معاصر تاجیک

صفحه 413-453

10.22059/jor.2019.266563.1754

امیرحمزه حسنوند؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ منوچهر اکبری