تحلیل تطبیقی روایت «کتیبه» اخوان ثالث و «افسانۀ سیزیف» آلبر کامو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در حوزۀ ادبیّات تطبیقی، بر اساس ادبیّات تطبیقی آمریکایی با هدف بررسی وجوه اشتراک و افتراق ساختار روایی، پیرنگ و دیدگاه روایت در «کتیبۀ» و «سیزیف» صورت گرفته. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر ساختار روایی هر دو اثر است. نتیجة این پژوهش نشان میدهد دو روایت از نظر رویداد اصلی روایت یکسان اند چراکه هر دو راوی، روایتگر پوچی تلاش قهرمانان داستان خود هستند. تحلیل ساختار روایی این دو روایت نشان میدهد که در کتیبه حوادث زاید، وقایع متناقض و مبهم وجود ندارد و روایت از فرایند پایدار نخستین آغاز و به گرهگشایی داستان ختم میشود امّا در افسانۀ سیزیف در کنار وجود عوامل ضعف پیرنگ، شروع روایت از فرایند ناپایدار میانی است. از این رو، روایت کتیبه در مقایسه با افسانۀ سیزیف از طرح و پیرنگ منسجمتری برخوردار است. همچنین، شیوۀ روایت افسانه سیزیف به طرزی یکنواخت و با یک دیدگاه روایت بیان شده است، در حالیکه در روایت کتیبه با دیدگاههای متفاوت روایی مواجهایم و این تغییر در بندهای مختلف شعر کاملاً معنادار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative analysis of the narration of Akhavan-Sales’s “Katibeh” and Albert Camus's "The Myth of Sisyphus"

نویسندگان [English]

  • omid vahdanifar
  • farzanehsadat alavizadeh
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Bojnord University, Bojnord, Iran
چکیده [English]

. The research method is descriptive-analytical based on the narrative structure of both works. The result of this research shows that this two narratives are identical in terms of the main event of the narration since both narrators describe the futility and absurdity of the efforts of their Heroes. By analyzing the narrative structure of these two works we find that there are no inconsistent, indefinite and additional events in Katibeh and its narrative begins with the introduction
and ends to resolution. But the narrative of the Myth of Sisyphus, apart from the weakening factors of the plot, begins with the crisis. Accordingly, Katibeh has a more coherent plot compared to the Myth of Sisyphus. Also, the narrative point of view in the Myth of Sisyphus is in uniform manner and it has one narrative view while in Katibeh there are different views of narrative and this change is quite meaningful in the various verses of the poem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Katibeh Akhavan-Sales
  • Myth of Sisyphus Albert Camus
  • Narrative
  • Plot
  • Point of view
  • Comparative literature