بررسی تطبیقی مضامین «آگاهی» و «عصیان» در اشعار رمانتیک اجتماعی- انقلابی آندره شنیه و احمد شاملو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه فرانسه، دانشکده ادبیات،علوم انسانی و اجتماعی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

این جستار هدف دارد به بررسی تطبیقی اشعار رمانتیک اجتماعی - انقلابی آندره شنیه (١٧٦٢-١٧٩٤) و احمد شاملو (١٣٠٤-١٣٧٩) بپردازد. این دو شاعر انقلابی که به دو قرن متفاوت تعلق دارند، دارای اشتراکات یکسانند و از لحاظ تفکر و درونمایۀ اجتماعی اشعارشان، به رمانتیسم گرایش یافته اند. به علاوه، «آگاهی» و «عصیان» در درک مفهوم انقلابی بودن دو موضوع اساسی اند و نقش رمانتیسم چندوجهی (احساس-گرا، جامعه-گرا، و انقلابی) آنها را به اثبات میرسانند. هر دو شاعر در قبال ناملایمات جوامع خویش، زبان انتقادی مشترکی دارند و در غالب اشعارشان فقر، بی عدالتی و ظلم مضامینی اند که تأثیر رمانتیسم را در مناسبات سیاسی - اجتماعی غرب و شرق آشکار میسازد. بررسی تطبیقی اشعارشان بیانگر تأثیر شعر بر سرنوشت انسان اجتماعی است و درآمیختن احساس با تعهد از مظاهر شعر پویای هر دو شاعر است. دراین مقاله با بررسی اشعار شنیه و شاملو، از منظر مکتب آمریکایی (قرابت ها و شباهت ها)، نشان می دهیم که دو شاعر با نگرشهای همگرا در تکاپوی ساخت دنیایی تازه در ژرفای جامعه هستند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

comparative Study of «revolt» and «consciousness» in André Chénier and Ahmad Shamlou’s socio-revolutionary romantic poems

نویسندگان [English]

  • sara bayati
  • Majid yousefi Behzadi
french language, faculty of foreign languages and literature,science and research branch, Islamic azad university
چکیده [English]

The purpose is comparative pondering of André Chénier and Ahmad Shamlou’s socio-revolutionary romantic poems.These poets share the same tendencies and the social content of their poems is tended to romanticism. In addition,«consciousness»and«revolt»are two basic issues in understanding the concept of being a revolutionist.Both poets use the same critical language in relation to the rough problems of their societies and in the most of their poems poverty, injustice and oppression are the contents which reveal the influence of romanticism in political-social relations between the West and the East.The comparative study of Chénier and Shamloo's poems reflects the impact of poetry on the fate of the social man;combination of feeling and commitment is one of manifestations of dynamic poetry of both poets. That is why we have compared the themes presented in their poems.In this paper, by examining Chénier and Shamloo's poetry, from the perspective of the American doctrine (affinities and similarities), we show that two poets with co-oriented attitudes are struggling to build a new world in the depths of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • romantisme
  • Comparative literature
  • Society
  • chénier
  • shamlou
  • revolt