بررسی تطبیقی مضامین «آگاهی» و «عصیان» در اشعار رمانتیک اجتماعی- انقلابی آندره شنیه و احمد شاملو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این جستار هدف دارد به بررسی تطبیقی اشعار رمانتیک اجتماعی - انقلابی آندره شنیه (١٧٦٢-١٧٩٤) و احمد شاملو (1925_2000) بپردازد. این دو شاعر انقلابی که به دو قرن متفاوت تعلق دارند، دارای اشتراکات یکسانند و از لحاظ تفکر و درون­مایۀ اجتماعی اشعارشان، به رمانتیسم گرایش دارد. به علاوه، «آگاهی» و «عصیان» در درک مفهوم انقلابی بودن دو موضوع اساسی­اند و نقش رمانتیسم چند وجهی (احساس­گرا، جامعه­گرا، و انقلابی) آن­ها را به اثبات می­رسانند. هر دو شاعر در قبال ناملایمات جوامع خویش، زبان انتقادی مشترکی دارند و در غالب اشعارشان فقر، بی­عدالتی و ظلم مضامینی­اند که تأثیر رمانتیسم را در مناسبات سیاسی - اجتماعی غرب و شرق آشکار می­سازد. بررسی تطبیقی اشعار شنیه و شاملو بیانگر اهمیت تأثیر شعر بر سرنوشت انسان اجتماعی است و در آمیختن احساس با تعهد از مظاهر شعر پویای هر دو شاعر است. دراین مقاله با بررسی اشعار شنیه و شاملو، از منظر مکتب آمریکایی (قرابت‌ها و شباهت‌ها)، نشان می‌دهیم که دو شاعر با نگرش‌های هم‌گرا در تکاپوی ساخت دنیایی تازه در ژرفای جامعه هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

comparative Study of «revolt» and «consciousness» in André Chénier and Ahmad Shamlou’s socio-revolutionary romantic poems

نویسندگان [English]

  • sara bayati 1
  • Majid yousefi Behzadi 2
1 french language, faculty of foreign languages and literature,science and research branch, Islamic azad university
2 French language, Faculty of Literature Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad university Tehran Iran
چکیده [English]

The purpose is comparative pondering of André Chénier and Ahmad Shamlou’s socio-revolutionary romantic poems.These poets share the same tendencies and the social content of their poems is tended to romanticism. In addition,«consciousness»and«revolt»are two basic issues in understanding the concept of being a revolutionist.Both poets use the same critical language in relation to the rough problems of their societies and in the most of their poems poverty, injustice and oppression are the contents which reveal the influence of romanticism in political-social relations between the West and the East.The comparative study of Chénier and Shamloo's poems reflects the impact of poetry on the fate of the social man;combination of feeling and commitment is one of manifestations of dynamic poetry of both poets. That is why we have compared the themes presented in their poems.In this paper, by examining Chénier and Shamloo's poetry, from the perspective of the American doctrine (affinities and similarities), we show that two poets with co-oriented attitudes are struggling to build a new world in the depths of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • romantisme
  • comparative literature
  • society
  • chénier
  • shamlou
  • revolt
Amini, M.Reza. "A study of Neoclassical and Romantic Features in the Poetry of André Chénier, French Poet of the 18th Century". Journal of Jostar haye Novin-e adabi, Ferdowsi University, vol. 22, no. 2(1388): 137-159.
Balal, Farzad. et al. "Barresi va Tahlil-e Naqd Haye Marboot be She’re Ahmad Shamlou". Faslname Elmi va Pajuheshi Zaban va Adab-e Farsi, Azad University of Sanandaj, vol. 6, no. 18 (1393): 1-28.
Barahani, Reza. Tala Dar Mes. Tehran : Chehreh Publications, 1344.
Castex, P.G., et al. Histoire de la Littérature Française. Paris: Hachette, 1974.
Foroughi, Hasan and Mahnaz Rezaei. "Images of Death and Life in Contemporary Iranian Poetry". Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 18, no. 2, (Autumn & Winter 1389): 159-170.
Ghadamyari, Majid. She’ri ke Zendegist; Zandegi, Naqd va Tahlil-e Ash’are Ahmad Shamlou. Tehran: Sokhan Publications, 1392.
Jahani, M. Taghi. et al. "A Comparative Study of Socialist Romantic Aspects in Poets Farough Jovide and Farrokhy Yazdi". Journal of Comparative Literature, Shahid Bahonar University, Vol. 7, no. 13 (1394): 59-80.
Jalalvand, Sajjad. Sociological Study of the Image in Ahmad Shamlou’s Poems. 1389. Lorestan University, Master’s Dissertation.
Hariri, Naser. Darbareye Honar va Adabiyat; Goft va Shonudi ba Ahmad Shamlou. Tehran: Negah Publications, 1385.
Hugo, Victor. Œuvres de Victor Hugo. Université de Lausanne, 1830.
Jafari, Masoud. Seir-e Romantism dar Iran; Az Maŝrute ta Nimâ. Tehran: Nashr-e Markaz, 1386.
Khajat, Bahzad. Romanticism-e Irani. Tehran: Bamdad-e No, 1391.
Mokhtari, Mohammad. Ensan dar She’r-e Shamlou. Tehran: Toos Publications, 1378.
Moland, M. Louis. Œuvres poétiques de Chénier. https://fr.wikisource.org Accessed August 2, 2017
Parsa, Maryam. Study of Romanticism in Ahmad Shamlou’s Poems. 1391. Mazandaran University, Master’s Dissertation.
Pashayi, A. Bon-Bastha va Babrhaye Ashegh; Zendegi va She’re Ahmad Shamlou. Tehran: Saless Publications, 1388.
---. Nam-e Hame She’r haye To; Zendegi va She’re Ahmad Shamlou. Tehran: Saless Publications, 1388.
Poornamdarian, Taqi. Safar dar Meh; Ta’amoli dar She’re Shamlou. Tehran: Negah Publications, 1381.
Rasoulnia, Hossein and Maryam Aghajani. "Romantic Social Discovery in Poems by Ebtehaj and Al-Feitouri". Journal of Comparative Literature, Shahid Bahonar University, vol.3, no. 6 (1391): 75-94.
Ronagh, M. Ali. Shamlou Shenasi; Taqriban Hame Chiz Dabareye Ahmad Shamlou. Tehran: Maziar Publications, 1388.
Sabbah, Hélène et Alliés. Itinéraires Littéraires. Paris : Hatier, 1989.
Shafa, Shoja-el Din. Iran dar Adabiyat-e Jahan. Tehran: Ebn-e Sina Publications, 1332.
Shafiee Kadkani, M. Reza. Advar-e She’re Farsi az Maŝrutiyat ta Soqut-e Saltanat. Tehran: Sokhan Publications, 1387.
Shamlou, Ahmad. Majmu-e Asar, Daftar-e Yekom: She’r ha. Tehran: Negah, 1392.
Sharifian, Maryam. et al. "The Comparative Study of Social Aspects of Bertolt Brescht and Ahmad Shamlou". Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 20, no. 1, (Spring & Summer 1394 ): 111-128.
Souriau, Maurice. La Préface de Cromwell. Genève: Slatkine, 1973.  
Taheri, Faeze and Farhad Tahmasbi. "A Comparative Analysis of Saint John Perse and Sohrab Sepehri with a Glance at Far-Eastern Theosophy". Journal of Comparative Literature, Shahid Bahonar University, vol. 9, no. 16 (1396):  87-100.
Zandieh, Hasan and Mohsen Esmaeli. "The Invisible Spirit of Persian Poetry: The Impact of Socio-Political Factors in Pahlavīd Era on the Rise and Fall of Persian Romanticism". Jostarhaye Tarikhi, vol. 2, no. 1 (1390):  127-155.
Ziyaaldini, Ali and Abbas Arab. "A Comparative Feminist Study of ‘Al-Rasoula Be-Shareha Al-Tavil Hata-l Yanabie [The Messenger with Her Hair Long Until the Sources]’ by Ounsi el-Hajj and ‘Aida in the Mirror’ by Ahmad Shamlou". Journal of Comparative Literature, Shahid Bahonar University, vol.8, no. 15(1395): 225-244.