بازتاب هویت ایرانی در شعر معاصر تاجیک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اکنون بیش از 250 سال از جدایی تاجیکستان از ایران می گذرد از آن زمان تاکنون این کشور جنگ های خونین و حوادث تلخ بسیاری را از سر گذرانده است اما هویت ایرانی خود را با قوت حفظ کرده است. شعر معاصر تاجیکستان وارث ادبیات کهن فارسی و آیینه ای است که تجلی فرهنگ ایرانی را به وضوح در آن می توان دید.
 این مقاله شعر پنج شاعر برجسته تاجیک را از منظر عناصر و مولفه های فرهنگ ایرانی مورد مطالعه قرار داده است. در این بررسی مشخص شد شاعران تاجیک فراتر از مرزهای سیاسی به وطن تاریخی خود ایران نظر دارند و شیفته وار به میراث فرهنگی و ادبی مشترک خود با ایران می نگرند و به آن می بالند و دو عنصر زبان فارسی و گذشته تاریخی مشترک مهم ترین عناصر شکل دهنده هویت فرهنگی آنهاست. تجلی فرهنگ ایرانی را در شعر آنان می توان به صورت بزرگداشت زبان فارسی و نگرانی از سرنوشت آن در برابر هجمه های گوناگون، یادکرد گذشته مشترک، تعظیم اساطیر و شخصیت های ایرانی به ویژه شاعران مشاهده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflects Iranian Identity in Contemporary Tajik Poetry

نویسندگان [English]

  • amirhamzeh hassanvand 1
  • alireza hajian nejad 2
  • manocher akbari 3
1 Farsi language and literature, University of Tehran
2 Faculty Member of Tehran University
3 Faculty Member of Tehran University
چکیده [English]

More than 250 years have passed since the separation of Tajikistan from Iran. Since then, the country has suffered a lot of bitter events, but has kept its Iranian identity strong. Contemporary poetry of Tajikistan is the heir to the ancient Persian literature, which clearly shows the manifestation of Iranian culture. This article studies the poetry of five prominent Tajik poets in terms of the components of Iranian culture through a descriptive-analytical method. The study found that Tajik poets, regardless of the political boundaries of their country, are contemplating and fascinated by their cultural and literary heritage. The two elements of the Persian language and the common historical past are the most important elements shaping their cultural identity. The manifestation of Iranian culture in their poems can be seen in the form of commemoration of Persian language and the fear of its fate against various sects, citing the common past, the bow of myths and Iranian characters, especially poets and ....

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Contemporary poetry
  • Tajikistan
  • Iranian Identity
  • Iran
  • culture
Anousheh, Hassan. Encyclopedia of Persian Literature in Central Asia. Tehran: Encyclopedia Institute, 1999.
Bund Shahriari, Ali Asghar. New Persian Poetry in Central Asia. Tehran: Kalk Simin, 2011.
Farhadi, Farahnaz, and Ali-Asghar Halabi. “A Comparative Study of the Function of Georges Dumézil’s Trifunctionalism Theory of Contemporary Mythologist in the Myth of ‘Rostam and Esfandiar’”. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji],vol. 25, no. 2 (Winter and Spring 2021): 562-588.
Hayati, Zahra, and  Mohsen Hosseini Mo'akhar.  From the Iranian Identity. Tehran: Research Institute of Islamic Culture and Art and Surah Mehr, 2007.
Islami Nodooshan, Mohammad Ali. Let's Not Forget Iran, Along With Following the Shadow of Homay. 1st ed., Tehran: Toos, Bita.
Khodayar, Ebrahim. From Samarkand Choo Ghand; Selected Contemporary Persian-Tajik-Uzbek Poetry. Tehran: Tarbiat Modares University, Persian Language and Literature Research Center, 2004.
Khojandi, Farzaneh. Message of the Ancestors. Tehran: Soroush, 1996.
---. Pulse of Rain. Translated and edited by Soheila Hosseini, Tehran: Persian Language Development Council, 2012.
---. Unfinished Pain. Tehran: Rasanesh, 2006.
Mosalmanyan Ghobadiani, Rahim. Persian Language and Literature. Tehran: Foreign Ministry Printing and Publishing Institute, 1997.
Mozaffari, Solmaz, et al. “A Critical Reading of Nostalgia in the Poetry of Fadwa Touqan”. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 22, no. 2 (Winter and Spring 2018): 569-585.
Qanat, Momen. Selected Poems. 1st ed., Tehran: Al-Huda International Publications, 1994.
Radfar, Abolghasem. “The Reflection of Iranian Identity in Works of Art and Cultural Heritage”. Journal of Persian Language and Literature, vol.1 , no. 1 (2009): 58-38.
Saber, Bazaar. Selected Poems. 1st ed.,Tehran: Al-Huda International Publications, 2009.
Safi Ava, Golrokhsar. Collection of Poems. Tehran: Negah, 2011.
Satari, Jalal. National Identity and Cultural Identity; Twenty Articles in the Field of History and Culture. Tehran: Markaz, 2001.
Sherdost, Ali Asghar. The Perspective of Contemporary Persian Poetry in Tajikistan. Tehran: Al-Huda International Publications, 1997.
Shir Ali, Layegh. Ruh Rakhsh; Anthology of Layegh Shir Ali's Poems. 1st ed., Tehran: Persian Language and Literature Development Council, 2000.