بازتاب هویت ایرانی در شعر معاصر تاجیک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 زبان و ادبیات فارسی- پردیس بین المللی کیش- دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

بیش از 250 سال از جدایی تاجیکستان از ایران می گذرد. از آن زمان تاکنون این کشور حوادث تلخ بسیاری را از سر گذرانده اما هویت ایرانی خود را با قوت حفظ کرده است. شعر معاصر تاجیکستان وارث ادبیات کهن فارسی است که تجلی فرهنگ ایرانی را به وضوح در آن می توان دید. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی شعر پنج شاعر برجسته تاجیک را از منظر مولفه های فرهنگ ایرانی مورد مطالعه قرار داده است. این بررسی نشان داد شاعران تاجیک فراتر از مرزهای سیاسی به وطن تاریخی خود، ایران نظر دارند و شیفته وار به میراث فرهنگی و ادبی خود می نگرند و به آن می بالند . دو عنصر زبان فارسی و گذشته تاریخی مشترک مهم ترین عناصر شکل دهنده هویت فرهنگی آنهاست. تجلی فرهنگ ایرانی را در شعر آنان می توان به صورت بزرگداشت زبان فارسی و نگرانی از سرنوشت آن در برابر هجمه های گوناگون ، یادکرد گذشته مشترک ، تعظیم اساطیر و شخصیت های ایرانی به ویژه شاعران و... مشاهده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflects Iranian Identity in Contemporary Tajik Poetry

نویسندگان [English]

  • amirhamzeh hassanvand 1
  • alireza hajian nejad 2
  • manocher akbari 2
1 Farsi language and literature, University of Tehran
2 Faculty Member of Tehran University
چکیده [English]

More than 250 years have passed since the separation of Tajikistan from Iran. Since then, the country has suffered a lot of bitter events, but has kept its Iranian identity strong. Contemporary poetry of Tajikistan is the heir to the ancient Persian literature, which clearly shows the manifestation of Iranian culture. This article studies the poetry of five prominent Tajik poets in terms of the components of Iranian culture through a descriptive-analytical method. The study found that Tajik poets, regardless of the political boundaries of their country, are contemplating and fascinated by their cultural and literary heritage. The two elements of the Persian language and the common historical past are the most important elements shaping their cultural identity. The manifestation of Iranian culture in their poems can be seen in the form of commemoration of Persian language and the fear of its fate against various sects, citing the common past, the bow of myths and Iranian characters, especially poets and ....

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Contemporary poetry
  • Tajikistan
  • Iranian Identity
  • Iran
  • Culture