تطبیق ادبی رساله زنده بیدار اثر ابن سینا با رمان هابیت تالکین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه انیمیشن و سینمای دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران

چکیده

با آغاز ترجمه آثار علمی مسلمانان در قرن 12 و 13 میلادی توسط اروپاییان، سیل این ترجمه ها در زمانی که مسلمانان در قله شکوفایی علمی بودند، به اروپا وارد شد. در این میان یکی از شاخه های مهم ترجمه، ترجمه آثار فلسفی و ادبی مسلمانان از عربی به لاتین بود. ابن سینا، یکی از دانشمندان مشهور ایرانی بود که آثار علمی او در حوزه پزشکی و فلسفه مورد استقبال گسترده اروپاییان قرار گرفت. رساله زنده بیدار (حی‌بن‌‌یقظان) ابن سینا، از نمایشی‌ترین و کهن‌ترین رساله‌هایی است که در سال 1889 به زبان فرانسه ترجمه شده است، و شاید ترجمه انگلیسی رساله ابن‌طفیل‌آندلسی با همین نام، و اشاره مستقیم ابن طفیل در رساله خود به رساله زنده بیدار (حی‌بن‌‌یقظان) ابن سینا، منشاء آشنایی تالکین با رساله ابن سینا وتحت تاثیر قرار گرفتن او و الهام از آن برای نوشتن کتاب های رمان خود شده است. رمان هابیت نوشته جی آر آر تالکین یکی از جذاب ترین رمان های تخیلی فانتزی عصر حاضر است که توانسته طرفداران بیشماری را به خود جذب کند. در این پژوهش کوشش شده که به روش تحلیلی-توصیفی با نگاه به رویکرد ادبیات‌تطبیقی به سبک آمریکایی، اثرگذاری داستان «رساله زنده بیدار» ابن‌سینا بر پیکره داستان رمان هابیت) تالکین ،1385) علیرغم تفاوت در محتوای آنها، بررسی و اثبات شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Literary Criticism of Avicenna's Hayy ibn Yaqdhan and Tolkien's The Hobbit

نویسندگان [English]

  • fateme hoseini alhashemi 1
  • sayed mostafa mokhtabad amreie 2
  • Ali sheikhmehdi 3
1 Faculty of Art & Architecture Department of dramatic literature Tarbiat Modares University Tehran
2 Faculty of Art & Architecture Department of dramatic literature Tarbiat Modares University Tehran
3 Department of Art and Architecture Faculty of Animation and Cinema Tarbiat Modares University Tehran Iran
چکیده [English]

With the surge in translation of Islamic scientific works in the 12-13 century AD by the Europeans, a large number of these translations became available in Europe when Muslims were at the height of their scientific glory. Avicenna was a well-known Iranian scholar whose works in medicine and philosophy were well received in Europe. Avicenna's Hayy ibn Yaqdhan is an ancient dramatic work that was translated into French in 1889. It is possible that the English translation of Ibn Tufail's book of the same name and his direct reference to Avicenna's Hayy ibn Yaqdhan led to the first contact of Tolkien with Avicenna's book as inspiration for the writing of his novels. The Hobbit by J. R. R. Tolkien is one of the most fascinating contemporary fantasy fictions that enjoys immense popularity. This study used a descriptive-analytical method, touching upon the American-style comparative literature, to demonstrate that Tolkien's The Hobbit (2006) was influenced by Avicenna's Hayy ibn Yaqdhan irrespective of difference in their content, and examined this influence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hayy ibn Yaqdhan
  • Avicenna
  • Hobbit novel
  • Tolkien
  • Comparative Literary Criticism
BBC interview with Tolkien on Aparat website.
Bahrani, Morteza. Vojooh-e Fardi va Jamie Revayat-e Hay Ibn Yaqzan [Individual and Collective Aspects of the Narration of Haybniqiqzan]. Pajoohashhaye Falsafi-Kalami [Philosophical-Theological Research], no. 3(1394): 93-114.
Corbin, Henry. Avicenna and the Visionary Recital. Translated by Willard R. Trask. N.J : Princeton, 1990.
---. Avicenna and the Representation of Irfani. Translated by Ensha Allah Rahmati, Jami Publications, Issue:1, 1387.
Ebrahimi, Shayeste and Parvin Salajegheh. “Barresi Tatbighi Tasvir-e Heyvanat dar Ashar-e Koodak va Nojavan” [“A comparative Study of the Image of Animals in the Poems of Children and Adolescents Ted Hughes and Abbas Yamini-Sharif”]. Research In Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], no. 2 (1396):  311-336.
Farhadpour, Morad. “Tolkien va Adabiat Takhayolie Modern” [“Tolkien and Modern Imaginary Literature”]. Farabi Quarterly, no. 53 (2004): 83-96.
Elmi Farhangi Publications. 7th. 1391.
Ghonimi, Hilal Muhammad. Comparative Literature. Beirut: Dar Al-Ouda, 1987.
Goichon, Anne Marie. Le Recit de Hayy Ibn Yaqdhan، Commente par des Textes d'Avicenn. avent - propos، traductions، explications et notes، Paris, 1959.
Hammoud, Majda. Applied Approaches in Comparative Literature. The Arab Writers Union, 2000.
Ibn Sina, Hussein bin Abdullah. Alnajat [Salvation]. Daneshgah Tehran Publications, 1364.
---. Zende-ye Bidar [A Translation of the Treatise of Hay Ibn Yaghzan by Boali Sina]. Edited by Mohadese Borhani Nejad, Miras Ahle Ghalam Publications, 1390.
---. Alshafa, Ghesm al-Mantegh. Qom: Publications of the School of the Great Ayatollah Al-Marashi Al-Najafi, 1363.
Ibn Tufayl. Zende-ye Bidar [Alive, Son of Awake]. Translated by Badi-ol-Zaman Forouzanfar, Eelmi Farhangi, 1388.
Jarfi, Aliye. Nesbat-e Hekmat va Tamsil dar Andishe-ye Ibn Sina ba Takid bar Resale-ye Hay Ibn-e Yaghdhan [The Relationship Between Wisdom and Allegory in Ibn Sina's Thought with Emphasis on the Treatise of Hayban Ibn Yaqzan]. Dissertation, 1388.
Le Bon, Gustave. Tamadon-e Eslam va Arab [La Civilisation des Arabes]. (1984) Translated by Mohammad Taghi Fakhr Daie Gilani, Tehran: Afrasiab Publications, 1380.
Nazari Monazam, Hadi. “Adabiat-e Tatbighi: Tarif va Pajoohesh” [“Comparative Literature: Definition and Research”]. Journal of Comparative Literature, Literature and Language Journal, Kerman Faculty of Literature and Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan. vol. 1.  no. 2 (1389): 221-237.
Mahmoud, Hassan Abbas. Hayban Ibn Yaqzan and Robinson Crusoe "Comparative Studies". Beirut: Al-Arabiya Institute for Studies and Publishing. 1983.
Mirzababazadeh Fumashi, Behnam and Adineh Khojastehpour. “Adabiat-e Tatbighi dar Rusye” [“Comparative Literature in Russia”]. Journal of Comparative Literature, Consecutive 9 (1393): 65-88.
Mousavi, Seyed Reza. “Barresi-ye Tatbighi Ibn-e Sina va Dastanha-ye Hay Ibn Yaghdhan , Salaman va Absal”. Hamayesh-e Beyn al-Melali Ibn-e Sina[The International Conference of Ibn Sina], (1383): 1-19.
Nazeri, Mohammad Reza. Tarjome-ye Motune Moslemin dar Orupa dar Gharnhaye 12 & 13 Miladi [Translation of Islamic Scientific Works in 12th and 13th Centuries by the Europeans]. Tarikhe Eslam [Journal of Islamic History], no. 16 (1383): 127-152.
Porshbanan, Alireza et al. “Daramadi bar Taamol Mian-e Adabiat-e Kelasik Erfani ba Sinama-ye Managera ba Ta’kid bar Tahlile Zarfiat-haye Namayeshi Hay Ibn-e Yaghdhan” [“An Introduction to the Interaction Between Classical Mystical Literature and Semantic Cinema with Emphasis on the Analysis of the Theatrical Capacities of Ibn Binaqizan Ibn Sina's Treatise”]. Kohan Name-ye Adab-e Parsi [Ancient Letter of Persian Literature], Institute of Humanities and Cultural Studies, vol. 6, no. 4 (1394): 21-40.
Pouryazdanpanah, Arezoo and Zeynab Sheykhhoseyni. “Vakavi Anaser Grotesk dar Harry Potter bar Asas-e Roykard-e Kaiser” [“Analysis of Grotesque Elements in Harry Potter based on the Kaiser Approach”]. Research In Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji],  no.1(1398): 23-42.
Prawer, Siegbert Salomon. Daramadi bar Motaleat Adabi Tatbighi [An Introduction to Comparative Literary Studies]. Translated by Alireza Anushiravani & Mostafa Hoseini, Samt Publications, 2014/1393.
Page, R.I. Ostorehaye Eskandinavi [Mitos Nordicos]. Translated by Abbas Mokhber, Markaz Publications, 1377.
Rabiee, Hadi. “Tammoli dar Bab-e Fan She’r-e Ibn-e Sina” [“Reflections on the Art of Poetry of Ibn Sina”]. Kimiyaye Honar Journal, no. 4 (1391): 7-16.
Rasooli, Hujjat et al. “Tahlil-e Daroon Maye Du Dastan-e Hay Ibn Yaqzan Ibn Sina va Ibn Tufail” [“Thematic Analysis of the Two Stories of Hayban Ibn Yaqzan by Ibn Sina and Ibn Tufail”]. Journal of Arabic Language and Literature,  no. 33  (Winter 2014/1393): 77-95.
Shams El Din, Abdel Amir. “The Educational Thought of Ibn Tufail”. Encyclopedia of Islamic Education and Education Series, Beirut: Iqra House, 1404/1984.
Siavashi, Sabreh. “Khanesh-e Tatbighi Hay Ibn Yaqzan and Robinson Crusoe[“Comparative Reading of Hay Ibn Yaqzan and Robinson Crusoe”]. Studies in Comparative Literature, no. 53(1394): 105 – 128.
Storey, John. Cultural Studies and the Study of Popular Culture. 2nd  ed,.  Edinburgh: Edinburgh university press, 2003.
Tolkien, J.r.r. Hobbit. Translated by Reza Alizade, Rozaneh Publications, 1385.
---Darbare-ye Dastan-e Pariyan [On Fairy-Stories]. Translated by Murad Farhadpour, 2003.
Zabih Nia Imran, Asie and Razieh Sadat Forouzan. “Barresi Tatbighi Janr-e Fantezi dar Sarzamin-e Ajaeb va Heli Fesgheli Dar Sarzamine Ghoolha” ["A Comparative Study of the Fantasy Genre in Alice in Wonderland and Heli Fesqli in the Land of the Giants"]. Journal of Comparative Literature, no. 13(2016): 205 – 228.