واکاوی اسطوره‌شناختیِ زمان درشیوۀ روایتگری میرچا الیاده (مطالعۀ موردی: داستان دوازده هزار رأس گاو)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پسادکتری اسطوره شناسی و استادیار زبان وادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشیار زبان وادبیات فارسی،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار،ایران

3 پژوهشگرپسا دکتری زبان و ادبیات فارسی- ادبیات حماسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

   میرچا الیاده، اسطوره‌شناس و دین‌پژوه رومانیایی معاصر، در کشور خود به عنوان یک داستان‌نویس برجسته شناخته می‌شود؛ بیان مباحثی توسط او چون گذار از زمان خطی‌ـ‌تاریخی به زمانِ قدسی و ورود به لحظۀ ازلی و نوزایی، بخش‌هایی ناشناخته از اساطیر کهن را برای بشر امروزی قابل درک کرد. وی نگارش و خوانش داستان را راهی برای گذر از زمانِ پراضطراب خطی‌ـ‌تاریخی و ورود به زمانِ بی‌اضطراب و آرام قدسی می‌داند. بررسیِ یکی از آثار داستانی خود الیاده، دوازده هزار رأس گاو فرصتی است برای دست‌یافتن به یک شیوۀ روایتگری ویژه و تحلیل زمان در آن از دیدگاه پژوهش‌های اسطوره‌شناختی. در این شیوۀ روایتگری، داستان با یک زمانِ دَوَرانی ـ در بخش‌هایی که اضطراب قهرمان به بالاترین حد می‌رسد ـ به یاریِ گونه‌ای گذشته‌نگری، او را وارد زمان قدسی می‌کند. داستان در فضای پر اضطرابِ جنگ و بمباران بخارست رخ می‌دهد و نویسنده از خلال روایت این داستان می‌کوشد زمانِ اضطراب‌زای تاریخ‌ را به بازی بگیرد و با تاریخ‌ستیزی در بستر درکی اساطیری از زمان، یأس را در میانۀ روایتی ویژه، به امید تبدیل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mythological Recognition of Time in Mircea Eliade’s narrative method (Case Study: The story of "Twelve Thousands of Cows")

نویسندگان [English]

  • Ali Sadeghi Manesh 1
  • Mehyar Alavi Moghaddam 2
  • Hasti Ghaderi Sohi 3
1 Ph.D. student of Persian language and literature (epic Literature), Hakim Sabzevari University Sabzevar,Iran
2 Hakim Sabzevari University
3 Ph.D. student of Persian language and literature (epic Literature), Hakim Sabzevari University Sabzevar,Iran
چکیده [English]

Mircea Eliade, Romanian contemporary mythologist and historian of religion, is recognized as a prominent writer in his country; He believed that Issues such as the transition from linear- historical time to sacred time can be understood by the unknown parts of ancient mythology for today's mankind. Eliade's "Twelve Thousands of cows" is an opportunity to explore a particular narrative style and analyze Time from a mythological perspective. The present study provides an opportunity to understand one of the narrative techniques of time that Eliade himself first found in mythology and used in his story, self-conscious or unconscious. The plot of the story is in the story of a history of historical anxiety, war and bombardment of Bucharest, and the writer tries to challenge the anxious time of history and by historizing in the context of mythological understanding of time, changed despair to hope in the midst of a special narration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time
  • Mythological Narration
  • Mircea Eliade
  • Narration
  • Historical Anxiety
Altman, Rick. A Theory of Narrative. New York :Columbia University Press, 2008.
Carr, David, Time, Narrative, and History. Indianapolis: Indiana University Press, 1991.
 Dundes, Alan. Sacred Narrative: Readings in the Theory of Myth. Los Angeles: University of California Press, 1984.
Eliade, Mircea. “Amre Ghodsi va Honarmande Modern dar Jostejoye Amre Ghodsi Nashenakhdeh” [“The Sacred Concept and the Modern Artist in Search of the Sacred Concept Unknown”]. Zibashenakhd Magazine, no. 13 (1384/2005): 119-121.
---. Cheshandazhaye Ostoreh [Mythical Perspectives]. 3rd ed., Translated by Jalal Sattari.Tehran: Toos publication, 1392/2013.
---. Hezartoyeh Azmonhayeh Doshvar [Labyrinth of Difficult Tests]. 1st ed., Translated by Arman Salehi, Tehran: Ketabeh parseh publication,1396/2017.
---. Javani Bedoneh Javani [Youth Without Youth]. 1st ed., Translated by Farhad Bigdelo, Tehran: Nimaj publication, 1397/2018.
---. Nemad Pardazi, Amreh Ghodsi va Honar [Symbolism, the Sacred Concept and Ar]. 1st ed., Translated by Mohammad Kazem Mohajeri, Tehran:Ketabe Parseh Publication,1394/2015.
---. Ostoreh, Roya, Raz [Myth, Dream, Mystery]. 1st ed., Translated by Mahdiye Cheraghian, Tehran: Ketabe Parseh Publication,1397/2018.
---. Shabhaye Banghal [Nights of Banghal]. 2nd ed., Translated by Gholshan Esmaeilpour, Tehran: Payame Emrooz Publication,1390/2011.
---. Tasvir va Nemadha [Figures and Symbols]. 1st ed., Translated by Mohammad Kazem Mohajeri, Tehran: Ketabe Parseh Publication, 1391/2012.
---. The Myth of The Eternal Return. Translated from French by Willard R. Trask, Princeton: Princeton University Press, 1991.
 ---. The Sacred and the Profane: The Nature of Religion.Translated by Willard R. Trask, Harper, New York: Torchbooks, 1961.
---. Yek Marde Bozorgh, Davazdah Hezar Ras Ghav [A Big Man. Twelve Thousand Head of Cattle]. 1st ed., Translated by Mohammad Ali Sovti, Tehran: Asatir Publication, 1380/2001.
Fazeli Birjandi, Mahmoud. “Gozar az khiyaban Mintolasa Nazari bar 3 Dastane  Mircea Eliade” [“Transition from Mintolasa Street: A Comment on the Three Stories of Mircea Eliade”]. School of Culture and Arts, no. 4 (1369/1985): 21-20.

Khavari ,Seyyed Khosro, and Jalaleh Kahnamouipour. “Naghdeh Ostoreyi va Jayghahe An dar Adabiateh Tatbighi” [“Mythical Criticism and it's place in Comparative Literature”]. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 15, no.57(1389/2010): 41-53.

Royaie, Talaye. “Zayeshe Ostorehaye Jadid az Batne Adabiate Modern” [“‘Birth of New Myths’ From the Modern Literature and Art”]. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 20, no. 1 (1394/2015): 91-109.
Simion, Eugen, Mircea Eliade: The Mythical Narrative. Michigan: East European Monographs, 2001.
Yahaghi, Mohammad Jafar. Farhanghe Asatir va Esharate Dastani dar Adabateh Farsi [The Culture of Myths and Fictional References in Persian Literature]. 2nd. ed., Tehran: Soroush Publication, 1375/1996.