واکاوی اسطوره‌شناختیِ زمان درشیوۀ روایتگری میرچا الیاده (مطالعۀ موردی: داستان دوازده هزار رأس گاو)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پسادکترای زبان و ادبیات فارسی (اسطوره شناسی)، دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشگاه حکیم سبزواری/ رییس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی(گرایش ادبیات حماسی)، دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

میرچا الیاده، اسطوره‌شناس و دین‌پژوه رومانیایی ، در کشور خود به عنوان یک داستان‌نویس برجسته شناخته می‌شود؛ بیان مباحثی توسط او چون گذار از زمان خطی‌ـ‌تاریخی به زمانِ قدسی و ورود به لحظۀ ازلی و نوزایی، بخش‌هایی ناشناخته از اساطیر کهن را برای بشر امروزی قابل درک کرد. وی نگارش و خوانش داستان را راهی برای گذر از زمانِ پراضطراب خطی‌ـ‌تاریخی و ورود به زمانِ بی‌اضطراب و آرام قدسی می‌داند. بررسیِ یکی از آثار داستانی خود الیاده، دوازده هزار رأس گاو فرصتی است برای دست‌یافتن به شیوۀ روایتگری ویژه و تحلیل زمان در آن از دیدگاه پژوهش‌های اسطوره‌شناختی. در این شیوۀ روایتگری، داستان با یک زمانِ دَوَرانی ـ در بخش‌هایی که اضطراب قهرمان به بالاترین حد می‌رسد ـ به یاریِ گونه‌ای گذشته‌نگری، او را وارد زمان قدسی می‌کند. داستان در فضای پر اضطرابِ بمباران بخارست رخ می‌دهد و نویسنده از روایت این داستان می‌کوشد زمانِ اضطراب‌زای تاریخ‌ را به بازی بگیرد و با تاریخ‌ستیزی در بستر درکی اساطیری از زمان، یأس را در میانۀ روایتی ویژه، به امید تبدیل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mythological Recognition of Time in Mircea Eliade’s narrative method (Case Study: The story of "Twelve Thousands of Cows")

نویسندگان [English]

  • Ali Sadeghi Manesh 1
  • Mehyar Alavi Moghaddam 2
  • Hasti Ghaderi Sohi 3
1 Ph.D. student of Persian language and literature (epic Literature), Hakim Sabzevari University Sabzevar,Iran
2 Hakim Sabzevari University
3 Ph.D. student of Persian language and literature (epic Literature), Hakim Sabzevari University Sabzevar,Iran
چکیده [English]

Mircea Eliade, Romanian contemporary mythologist and historian of religion, is recognized as a prominent writer in his country; He believed that Issues such as the transition from linear- historical time to sacred time can be understood by the unknown parts of ancient mythology for today's mankind. Eliade's "Twelve Thousands of cows" is an opportunity to explore a particular narrative style and analyze Time from a mythological perspective. The present study provides an opportunity to understand one of the narrative techniques of time that Eliade himself first found in mythology and used in his story, self-conscious or unconscious. The plot of the story is in the story of a history of historical anxiety, war and bombardment of Bucharest, and the writer tries to challenge the anxious time of history and by historizing in the context of mythological understanding of time, changed despair to hope in the midst of a special narration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • time
  • Mythological Narration
  • Mircea Eliade
  • Narration
  • Historical Anxiety