ذهنیت گوینده در قصه‌های عامیانه صمد بهرنگی و شارل پرو بر اساس الگوی کربرات-اورکیونی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زبان­شناسان شناختی معتقدند که زبان ویژگی­های بنیادی ذهن انسان را منعکس می­کند. همچنین، می­توان حضور کاربر زبان را از طریق شیوه­های زبان­شناختی در گفته­هایش آشکار ساخت. همین مسئله زبان­شناسان، از جمله کربرات-اورکیونی، را واداشته تا به تحلیل علائم فعالیت ذهنی گفته­پرداز روی آورند. کربرات-اورکیونی، زبان­شناس فرانسوی، معتقد است گفته­پرداز در گفته­های خود دو راه پیش­رو دارد: گفتمانی عینی که در آن هیچ نشانی از او نباشد؛ و گفتمان ذهنی که حضور او بصورت تلویحی یا تصریحی در آن مشخص باشد. کاربرد صفات در گفته­ها یکی از شیوه­هایی است که به حضور یا عدم حضور گفته­پرداز عینیت می­بخشند.  هدف ما در این مقاله بر آن است که ویژگی ذهنی صفات را در شش قصه عامیانه،که توسط صمد بهرنگی نویسنده ایرانی و شارل پرو ادیب فرانسوی قرن هفدهم میلادی گردآوری و بازنویسی شده­اند، بررسی و مطالعه کنیم. برای نیل به این هدف، صفات بکار برده شده در این قصه­ها را بر اساس طبقه­بندی کربرات-اورکیونی مشخص کرده و به بررسی ماهیت ذهنی یا عینی آنها پرداخته­ایم. نتایج بدست آمده از پژوهش صورت گرفته در سه قصه از هر کدام از نویسنده­های مورد مطالعه، مبین این امر است که نه تنها این قصه­ها از دیدگاه روایی با یکدیگر متفاوتند بلکه قصه­های فرانسوی ذهنی و قصه­های ایرانی عینی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The narrator's mentality in the folk tales of Samad Behrangi and Charles Perrault based on the Kerbrat-Orecchioni model

نویسندگان [English]

  • Farideh Alavi 1
  • Seyed Jafar Hakim 2
1 Department of French Language and Literature; Faculty of Foreign Languages, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of French Language and Literature; Faculty of Foreign Languages, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Cognitive linguists believe that language reflects the fundamental characteristics of the human mind. In addition, the presence of the language user can be revealed by linguistic methods in his utterances. This has led linguists, including Kerbrat-Orecchioni, to analyze the symptoms of said mental activity. Kerbrat-Orecchioni, French linguist, believes that the narrator has two main paths in his words: an objective speech in which there is no sign of him; And a mental discourse in which its presence is implicit or explicit. The use of adjectives in statements is one of the methods which gives objectivity to the presence or absence of statements. Our aim in this article is to investigate and study the mental characteristics of traits in six folk tales, compiled and rewritten by Iranian writer Samad Behrangi and 17th century French writer Charles Perrault. To achieve this goal, we identified the traits used in these stories based on the Kerbrat-Orecchioni classification and examined their subjective or objective nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Samad Behrangi
  • Charles Perrault
  • Objective discourse
  • Mental discourses
  • adjectives
  • Folk tales
Alavi, Farideh et al. “Structural Analysis of Samad Behrangi and Charles Perrault’s Stories Based on Propp and Bremond’s Models”. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], University of Tehran Press, vol. 25, no. 2, (Winter and Spring 2021): 540-61.
Behrangi, Samad, and Behrouz Dehghani. Afsan-e hay-e Azerbaïdjan [The Legends of Azebaijan]. 4th ed., vol. 1  and 2, Tehran: Nil.
Benveniste, Emile. Le Vocabulaire des Institutions Indo-Européennes. Paris : Minuit, 1969.
---. Problèmes de Linguistique Générale.  Paris : Gallimard, 1966.
Cohen, Jean. Poésie et Motivation. Paris : Poétique II, 1972.
Jamorzik, Elzbieta. “De la Subjectivité dans le Lexique”. Langages, 23ᵉ année, Recherches Linguistiques en Pologne, Sous la Direction de Christophe Bogacki, no. 89 (1988) : 87-96.
Kerbrat-Orecchioni, Catherine. L’Enonciation, de la Subjectivité Dans le Langage. 4th ed., Paris : Armand-Colin, 1999.
Kivi, Maiju. La Subjectivité des Adjectifs dans l’Immoraliste d’André Gide. Mémoire de Maîtrise en Philologie Romantique, Université de Jyväskylä, (2018).
Mahmoudi, Fatemeh. “A New Historical Study of Discourse, Power, and Language in Behrangi’s Stories”. Literary Criticism, Tarbiat Modares University Press, vol. 5, no. 17 (2012): 90-110.
Mäntylä, Emilia. La Subjectivité des Adjectifs dans le Roman Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Master d’Etudes Avancées de Français, Université de Tampere, 2019.
Michon, Pascal. Fragments d’Inconnu. Pour Une Histoire du Sujet. Paris: Le Cerf, 2010.
Ozcelebi, Havva. “La Subjectivité dans L’Enseignement du FLE”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  32 (2007) : 232-242.
Perrault, Charles. Contes. Paris : Garnier, 1967.
Tsofack, Jean-Benoît.  “L’Image de Soi : Une Construction Permanente dans la Publicité.  Le Français en Afrique, Revue des Observatoires du Français en Afrique. Institut de la Langue Française, CNRS UMR 6039, Université de Nice, no. 23 (2008) : 89-102.