نقد تطبیقی شعر «سگ‌ها و گرگ‌ها» از مهدی اخوان ثالث و شاندور پتوفی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ادبیات ایران طی دو دورۀ ترجمه، بالندگی و شکوفایی قابل توجهی را تجربه کرده‌است؛ نخست در تحول و انتقال زبان و ادبیات فارسی از دورۀ پهلوی به فارسی دَری است و دوره دوم با آغاز مشروطیت. از طریقِ ترجمه، تحولات چشمگیری در قلمرو فرهنگ، زبان و ادبیات ایران ایجادشد؛ آثار بدیع و ماندگاری به تأثیر ترجمه پدیدآمد. مهدی اخوان‌ثالث ـ که شعرش تجلی‌بخشِ آرمان‌ها و آیینۀ دردمندی جامعۀ ایران(1320-1360)است ـ بعضی از آثارش را تحت تأثیر ادبیات دیگر ملت‌ها پدید آورد، او شعر معروف «سگ‌ها و گرگ‌ها» به تأثیر از شعری با همین عنوان و مضمون از شاندر پتوفی، شاعر انقلابی مجارستان سرود. این مقاله به روش تحلیلی‌ـتوصیفی با رویکرد نقد تطبیقی، چگونگی اخذ و اقتباس اخوان از شاندورپتوفی را بررسی-می‌کند. هدف این پژوهش، ضمن بررسی منشأ الهامِ شعراخوان، تاکید بر این نکته است که در قلمرو هنر (=ادبیات) با بهره گرفتن از نماد و بیان نمادین ـ زبان مشترک ملت‌هاـ می‌توان اشتراکات فکری ملت‌هارا که برخاسته از ضرورت‌های اجتماعی در جهت آگاهی بخشی به انسان است به تصویرکشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative critique of the poem "Dogs and Wolves" by Akhavan Thaleth and Shandor Petofi

نویسنده [English]

  • Mansoor Pirani
Persian language and literature, Humanities of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

By entering the translation into the realm of Persian literature , significant changes and developments occurred in the social and cultural attitudes of Persian poets and writers, and the exquisite and everlasting effects of translation have come to fruition, and brilliant figures in the field of literature came to the resurrection. One of these figures is Akhavan whose poetry is the Mirror of Iranian society (1330- 1360). He created some of his under the influence of the other nation's literature, including the famous poetry "Dogs and Wolves", on the effect of the Hungarian Poet. This article, in an inferential-analytical method, will look at how to get and adopt Akhavan from Sandor Petofi and examines how nations use the "symbol" as a common language and through the symbol, express their shared thoughts. It is important to state that in the realm of art and literature, the "symbol" is the common language between nations through which, they can illustrate the intellectual communion that emerges from the social necessities for enlightening man.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative literature
  • adoption
  • Literary Communication
  • Akhavan Thaleth
  • Sandor Petofe
  • Translation