بررسی تطبیقی مولفه‌های رئالیسم جادویی رمان‌های قلمرو‌این‌عالم و قرن‌روشنفکری کارپانتیه و روزگار‌سپری‌شده مردم‌سالخورده دولت‌آبادی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

خاستگاه سبک رئالیسم جادویی، ادبیات آمریکای لاتین است. این شیوه داستان‌نویسی، تنها به این منطقه از جهان اختصاص نیافت و به ادبیات داستانی سایر کشورها از‌جمله ایران نیز راه پیدا کرد و آثار متعددی در این حوزه ارائه شد. اینکه به کارگیری سبک حاضر در ادبیات داستانی ایران تقلید محض است یا منطبق با رفتار فرهنگی، جای تأمل دارد. به همین روی، بررسی مؤلفه‌های تشکیل دهنده آثار در کفه تطبیق، می‌تواند مؤثر در این بازیابی باشد. در این پژوهش، به بررسی تطبیقی مولفه‌های رئالیسم جادویی در رمان‌های قلمرو‌ این‌عالم و قرن‌روشنفکری آلخو کارپانتیه و روزگار سپری‌شده مردم‌سالخورده محمود دولت‌آبادی با روش توصیفی تحلیلی پرداخته شده است. یافته‌ها نشان‌ می‌دهد که هر دو نویسنده در به کارگیری سبک رئالیسم جادویی بن‌مایه‌های مشترکی دارند که تنها در مصادیق با هم متفاوت هستند. در عین حال، بن‌مایه‌های منحصربه فرد نیز در آثار هردو دیده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرایط اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی هر دو نویسنده، در کیفیت خلق اثر و به کارگیری سبک رئالیسم جادویی تاثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the components of the magical realism of the novels of "Ei reino de este mundo" and the "le siecle des lumieres" by Carpentier and "Rūzgār-i siparī shudah-ʼi mardum-i sālkhūrdah” by Dowlatabadi Ruqayyah Sadraie

نویسندگان [English]

  • akram rajabi 1
  • Ruqayyah Sadraie 2
  • Abdolhosein Farzad 3
1 Ph.D student of Islamic Azad university, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assiatant professor and member of faculty of Islamic Azad University , Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Associate professor and member of Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

The origin of the magical realism style is the Latin American literature. This style of writing was not limited to such a region of the world, and it has become the subject of fiction literature from other countries including Iran. It is a reflection of the use of the style in the fictional literature of Iran, pure imitation or in accordance with cultural behavior and the development of adaptive literary information. Therefore, the analysis of the components of the effects in the matching can be effective in this recovery. In this research, a comparative study of the components of magical realism in novels of Carpentier and Dowlatabadi, has been studied through descriptive-analytic method. The findings show that both authors use common magic realism style that are different in the only examples. At the same time, unique materials are also featured in the works. Studies show that the climate, economic and social conditions of both writers have influenced the quality of creation and the use of the style of magical realism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Adaptive literature"
  • Magic Realism"
  • Alejo Carpentier"
  • Mahmoud Dowlatabadi"
  • , "
  • Latin America"