بررسی تطبیقی مولفه‌های رئالیسم جادویی رمان‌های قلمرو‌این‌عالم و قرن‌روشنفکری کارپانتیه و روزگار‌سپری‌شده مردم‌سالخورده دولت‌آبادی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

خاستگاه سبک رئالیسم جادویی، ادبیات آمریکای لاتین است. این شیوه داستان‌نویسی، تنها به این منطقه از جهان اختصاص نیافت و به ادبیات داستانی سایر کشورها از‌جمله ایران نیز راه پیدا کرد و آثار متعددی در این حوزه ارائه شد. اینکه به کارگیری سبک حاضر در ادبیات داستانی ایران تقلید محض است یا منطبق با رفتار فرهنگی و رشد اطلاعات ادبی متناسب سازی شده، جای تأمل دارد. به همین روی، بررسی مؤلفه‌های تشکیل دهنده آثار در کفه تطبیق، می‌تواند مؤثر در این بازیابی باشد. در این پژوهش، به بررسی تطبیقی مولفه‌های رئالیسم جادویی در رمان‌های قلمرو‌ این‌عالم و قرن‌روشنفکری آلخو کارپانتیه و روزگار سپری‌شده مردم‌سالخورده محمود دولت‌آبادی با روش توصیفی تحلیلی پرداخته شده است. یافته‌ها نشان‌ می‌دهد که هر دو نویسنده در به کارگیری سبک رئالیسم جادویی بن‌مایه‌های مشترکی دارند که تنها در مصادیق با هم متفاوت هستند. در عین حال، بن‌مایه‌های منحصربه فرد نیز در آثار هر دو دیده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرایط اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی هر دو نویسنده، در کیفیت خلق اثر و به کارگیری سبک رئالیسم جادویی تاثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the components of the magical realism of the novels of "Ei reino de este mundo" and the "le siecle des lumieres" by Carpentier and "Rūzgār-i siparī shudah-ʼi mardum-i sālkhūrdah” by Dowlatabadi Ruqayyah Sadraie

نویسندگان [English]

  • akram rajabi 1
  • Ruqayyah Sadraie 2
  • Abdolhosein Farzad 3
1 Ph.D student of Islamic Azad university, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assiatant professor and member of faculty of Islamic Azad University , Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Associate professor and member of Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

The origin of the magical realism style is the Latin American literature. This style of writing was not limited to such a region of the world, and it has become the subject of fiction literature from other countries including Iran. It is a reflection of the use of the style in the fictional literature of Iran, pure imitation or in accordance with cultural behavior and the development of adaptive literary information. Therefore, the analysis of the components of the effects in the matching can be effective in this recovery. In this research, a comparative study of the components of magical realism in novels of Carpentier and Dowlatabadi, has been studied through descriptive-analytic method. The findings show that both authors use common magic realism style that are different in the only examples. At the same time, unique materials are also featured in the works. Studies show that the climate, economic and social conditions of both writers have influenced the quality of creation and the use of the style of magical realism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptive literature"
  • Magic Realism"
  • Alejo Carpentier"
  • Mahmoud Dowlatabadi"
  • "
  • Latin America"
Baldick, Chris. Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford University Press: New York. 1379/1990.
Bi‌nazir, Negin, and R Aahmd. “Darham Tanidegi Realism Jadoii va Dastane Mogheit, Tahlil Moredi Dastane Giahi dar Gharantine” [“The Entanglement of magical Realism and Situational Storytelling, A Case Study of A Plant in Quarantine”]. Bustan Adab Magazine, Shiraz University, vol. 4 (1389/2010):29-46.
Biniaz, Fathollah. Tanhaii، Tars، Nefrat. Theran: Nashre Hambastegi, 1382/2003.
Bouhdiba, Abdolwahab. Sexuality in Islam. London: Cambrig University, 1364/1985.
Bowers, Maggie Ann. Magical Realism. New York and London: Routledg, 1383/2004.
Carpentier, Aljo. The Realm of This World. 1st ed., Translated by Kaveh Mir Abbasi, Tehran: Nika, 1390/2011.
---. Century of Intellectualism. 1ST ed., Translated by Soroush Habibi, Tehran: Niloufar, 1394/2015.
Chamberlain, Lori .Magicking the Real: Paradoxes of Postmodern Writing. London: Greenwood, 1365/1986.
Dolatabadi, Mahmoud. Bygone Days of the Elderly, Book 1: Climate. Tehran: Cheshmeh, 1369/1990.
--- Bygone Days of the Elderly, Book 2: Purgatory. 2nd ed., Tehran: Cheshmeh. 1377/1998.
---. Bygone Days of the Elderly, Book 3: The End of the Owl. Tehran: Cheshmeh, 1379/2000.
Farzad, Abdolhossein. On Literary Criticism. 4th ed., Tehran: Qatre, 1391/2002.
Qasemzadeh, Reza. "A Comparative Study of Magical Realism in the Fiction of Gabriel Garcia Marquez, Moniro Ravanipour and Reza Braheni". PhD Thesis. Faculty of Language and Literature. Islamic Azad University, Tabriz. 1395/2016.
Ghaderi, Bahador. "Recreating the Myth of Sushyans in the Past of the Elderly People of Mahmoud Dolatabadi”. Quarterly Journal of Literary Research. Tarbiat Modares University, vol 10, no 4 (1392/2013): 9-38.
 
Hejazi, Behjat Sadat."Signs of Magical Realism in My Novel". Journal of Literature and Language, Shahid Bahonar University, Kerman, vol 81. no. 81 (1396/2015): 81-103.
Haghrosta, Maryam. “The Difference Between Magical Realism and Amazing Realism and the Role of Perspective in Them by Examining the Works of Gabriel Garcia Marquez and Aljo Carpentier”. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji]. vol. 11, no. 30 (Spring and Summer 1385/2006): 17-34.
Howardji, Viarda and Klein  Harvey.F. Latin America, Politics, Government and Development. Translated by Alireza Ghorbanpour, Tehran: Abrar Moaser, 1387/2008.
Jalali, Maryam and et al. "Comparative Study of the Conceptual Components of Resistance in Association with the Recurring Element of Childhood". Journal of Comparative Literature Research, vol. 2, no. 2 (1397/2018): 64-85.
Khaghani Isfahani, Mohammad. "A Comparative Analysis of the Application of Magical Realism in the Two Novels of Haras al-Madinah al-Za'iyya and Gypsy by the Fire", Comparative Literature Review, Razi University. vol. 5, no. 17 (1394/2005): 51-74.
Kesikhan, Hamid Reza. “A Comparative Study of the Components of Magical Realism in the Tin Drum by Guntergrass and One Hundred Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez ”. Bi-Quarterly Journal of Linguistics, Al-Zahra University, vol. 2, no. 4 (1390/2011): 105-126.
Lavi Ilkhchi, Elham. “A Comparative Study of Magical Realism in the Works of Saedi and Marquez”. Book of the Month of Literature, no. 72 (1392/2003): 21-31.
Kundari, Mehran. Pre-Columbian South American Culture and Civilization. Tehran, Institute of Cultural Studies, 1371/1992.
Grant, David. Realism: The New Critical Idiom Series. London: Methuen. 1970.
---. Realism. Translated by Hassan Afshar. Tehran, Markaz, 1357/1978.
Grimal, Pierre. Myths of Mahan. 6th ed., Translated by Mani Salehi Allameh, Tehran: Mohajer, 1385/2006.
Malakrah, Alireza. Rituals of Healing. Tehran, Research Institute of Cultural Heritage Organization, 1385/2006.
Marquez, Gabriel Garcia. The Best Short Stories. Translated by Ahmad Golshiri, Tehran: Negah, 1386/2007.
---.  One Hundred Years of Solitude. Translated by Bahman Farzaneh. 3rd ed., Tehran: Amirkabir, 1390/2011.
 Mellen, Johan. Literary Masters: Gabriel Garcia Marquez. Detroit USA: Gale Group, 2000
Menton, Seymour. Magic Realism Rediscovered: 1918-1981. London: Associated University Press, 1983
Mirzaeian, Mahin et al. “Critical Discourse Analysis of the Concept of Power in the First Book of The Bygone Past of the Elderly (Climate Wind) Based on Norman Fairclough's Discourse Model”. Bi-Quarterly Journal of Contemporary Persian Literature. Institute of Humanities and Cultural Studies, vol. 9, no. 2 (1398/2019): 363-385.
Nazemian, Reza et al. (2014). "A Study of the Propositions of Magical Realism in the Novels of the Mourners of Bill Gholam Hossein Saedi and the Nights of a Thousand Nights by Najib Mahfouz". Arabic literature. vol. 6, no. 2 (1393/2014): 157-178.
Nojoumian, Amir Ali. “Towards a New Definition of Comparative Literature and Comparative Criticism”. Literary Research, no. 38 (1391/2012): 115-138.
Nikobakht, Nasser, and Maryam Raminonia. “Study of Magical Realism and Analysis of the Nazemian, Reza et al. "A Study of the Propositions of Magical Realism in the Novels of the Drowning Novel”. Quarterly Journal of Literary Research, no. 8 (1384/2005): 139-154.
Pournamdarian, Taghi and Maryam Seydan. “Reflection of Magical Realism in the Stories of Gholam Hossein Saedi”. Journal of Persian Language and Literature, Karazmi University, vol. 17, no. 64 (1388/2009): 45-64.
Rouhani, Seyyed Ali, and Emad Abuatta Amlashi. “Temporal Structure in the Literature of Magical Realism and its Impact on Cinema Based on the Theory of Gilles Deleuze”. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 25, no.2 (Autumn and Winter 1399/2021): 479-449.
Saedi, Gholam Hossein. People of the Air. Tehran: Amirkabir, 1345/1965.
Salari, Mahshid. Anthropology of Iran: Customs, Culture and Art. Tehran: Afarinesh, 1389/2010.
Saeedi Tabar, Mohammad Zahed. “Magical Realism in the Books of the Last Pomegranate in the World, Jirok and a Collection of Kurdish Stories by Roji Lisco”. Literature Research Institute, Master Thesis, Razi University, Kermanshah: 1393/2014.
Seyed Hosseini, Reza. Literary Schools. 13th ed., Tehran: Negah, 1384/2005.
Seif al-Dini, Ali Reza. Bakhtak Negar Qom. Tehran: Eshareh, 1378/1999.
Shoushtari, Mansoureh. “Magical Realism: Imaginary Reality”. Art Quarterly,  no. 32 (1387/2009): 44-75.
Sheikh Hosseini and Mahmoudi. “Common Fields of Tendency with Magical Realism in Southern Iran and South America”. Journal of Comparative Literature, Kerman, Shahid Bahonar University, vol. 8, no. 14 (1395/2016): 203-221.
Tharwat, Mansour. Familiarity With Literary Schools. 3rd ed., Tehran: Sokhan, 1390/2011.
Vesaghati Jalal, Mohsen. "The Role of Narrative Language in the Magical Realism of Older People”.  Bi-Quarterly Journal of Narrative Studies,  Iranian Literary Criticism Association, vol. 3, no. 5 (1398/2019): 283-313.