تجزیه و تحلیل ِ تحول سبک زندگی مارسل، راوی قهرمان ِ در جستجوی زمان از دست رفته بر اساس الگوی سبک زندگی اریک لاندوفسکی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز

چکیده

همانگونه که از سوسور ببعدبرجای مانده است میدانیم که در 2 سطح معنایی و واجی تفاوت بین واحدهای گوناگون میباشدکه آنهارادر ارتباط بایکدیگرتعریف میکند،از این رو معنااساسااز منظر او جنبه سلبی و افتراقی دارد. همین نگاه سلبی وافتراقی در خصوص سوژه و هویت او نیز صدق میکند،به این معناکه سوژه نیزبرای داشتن هویتی مشخص به«دیگری»که متفاوت ازاوست، نیاز دارد.بر همین اساس،لاندوفسکی نشانه شناس اجتماعی فرانسه، الگوی سبک زندگی خودرا ارائه میدهدکه بر اساس4سبک زندگی متفاوت در ارتباط با یک گروه مرکزی مرجع ِ هنجارمند ومتعارف شکل میگیردکه عبارتنداز: سبک زندگی اسنوب،خرس،آفتاب پرست و داندی. مقاله حاضر ضمن تشریح و تحلیل موشکافانه الگوی سبک زندگی لاندوفسکی، بر آن است که سبک رفتاری ونظام سلیقه ومیل مارسل،شخصیت اصلی وراوی اثرسترگ مارسل پروست یعنی در جستجوی زمان از دست رفته را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و نشان دهد چگونه این شخصیت از سبک زندگی «انسان این جهانی ِ» هنجار و متعارف، به سبک زندگی «خرس» (انسان جنگلی)، و از سبک زندگی «خرس» به سبک زندگی« انسان نابغه» گذر میکند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studding the evolution of Marcel's lifestyle Based on Eric Landowski's pattern of lifestyle.

نویسنده [English]

  • MORTEZABABK MOEIN
Associate Professor Islamic Azad University, Tehran Center
چکیده [English]

Based by Saussure, it is known that the meaning has a differential and privative aspect . Also this fact applies about the subject and his identity, it means that for having a distinct identity the subject needs an (other) who is different of himself.
Based on this fundamental debate Eric Landowski, the french social semiotician, offers the model that studies the contact of the groups: the «dominated other» and the «dominant reference», he calls these behaviors and contacts the «lifestyle». In this way he defines four lifestyles of bear, snob, dandy and chameleon.
This paper describes and analysis scrupulously the two final models and tries to analyze the system of taste and desire of Marcel, the main character and the narrator of Marcel Proust's masterpiece (In the search of the lost time) and shows the way that this character passes from the lifestyle of «mundane man», to the «bear» lifestyle (jungle man) and his passage to the lifestyle of the «genius man».

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: lifestyle
  • system of taste and desire
  • bear
  • genius man
  • Marcel