تجزیه و تحلیل ِ تحول سبک زندگی مارسل، راوی قهرمان ِ در جستجوی زمان از دست رفته بر اساس الگوی سبک زندگی اریک لاندوفسکی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز

چکیده

 همانگونه که از سوسور به بعد بر جای مانده است می دانیم که در دو سطح معنایی و واجی تفاوت بین واحدهای گوناگون می باشد که آن ها را در ارتباط با یکدیگر تعریف می کند، از این رو معنا اساسا ً از منظر او جنبه سلبی و افتراقی دارد. همین نگاه سلبی و افتراقی در خصوص سوژه و هویت او نیز صدق می کند، به این معنا که سوژه نیز برای داشتن هویتی مشخص به «دیگری»، که متفاوت از اوست، نیاز دارد. بر همین اساس، اریک لاندوفسکی نشانه شناس اجتماعی فرانسه، الگوی سبک زندگی خود را ارائه می دهد که بر اساس چهار سبک زندگی متفاوت در ارتباط با یک گروه مرکزی مرجع ِ هنجارمند و متعارف شکل می گیرد: این چهار سبک عبارتند از: سبک زندگی اسنوب، سبک  زندگی خرس، سبک زندگی آفتاب پرست و سبک زندگی داندی. مقاله ی حاضر ضمن تشریح و تحلیل موشکافانه ی الگوی سبک زندگی لاندوفسکی، بر آن است که سبک رفتاری و نظام سلیقه و میل مارسل، شخصیت اصلی و راوی اثر سترگ مارسل پروست یعنی در جستجوی زمان از دست رفته را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و نشان دهد چگونه این شخصیت از سبک زندگی «انسان این جهانی ِ» هنجار و متعارف، به سبک زندگی «خرس» (انسان جنگلی)، و از سبک زندگی «خرس» به سبک زندگی« انسان نابغه» گذر می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studding the evolution of Marcel's lifestyle Based on Eric Landowski's pattern of lifestyle.

نویسنده [English]

  • MORTEZABABK MOEIN
Associate Professor Islamic Azad University, Tehran Center
چکیده [English]

Based by Saussure, it is known that the meaning has a differential and privative aspect . Also this fact applies about the subject and his identity, it means that for having a distinct identity the subject needs an (other) who is different of himself.
Based on this fundamental debate Eric Landowski, the french social semiotician, offers the model that studies the contact of the groups: the «dominated other» and the «dominant reference», he calls these behaviors and contacts the «lifestyle». In this way he defines four lifestyles of bear, snob, dandy and chameleon.
This paper describes and analysis scrupulously the two final models and tries to analyze the system of taste and desire of Marcel, the main character and the narrator of Marcel Proust's masterpiece (In the search of the lost time) and shows the way that this character passes from the lifestyle of «mundane man», to the «bear» lifestyle (jungle man) and his passage to the lifestyle of the «genius man».

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: lifestyle
  • system of taste and desire
  • bear
  • genius man
  • Marcel
Asadi, Saeed, and Alireza Anoushirvan. “Eraey-e Nazariey-e Novin-e Ensan-e Chaharom va Sujey-e Lazej: Hamlet va Timbuktu Dar Butey-e Naghd-e Motaleat-e Beyna Reshtei” [“The Modern Theory of the Fourth Man and Slippery Subject: An Interdisciplinary Reading of Hamlet and Timbuktu”]. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 26, no. 1(1400/2021): 1 – 21.
Fontanille, Jacques. Semiotics and Literature. Paris: PUF, 1999.
---. Sémiotique et Littérature.  Paris: PUF, 1999.
Greimas A.J. De l’Imperfection. Périgueux, Fanlac, 1987.
 ---. Imperfection. Périgueux, Fanlac, 1987.
Khatat, Nasrindokht, and Issa Amnkhani. “Adabiyat va Falsafey-e Vojoudi” [“Existentialism and Literature”]. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 13, no. 45 (1387/2008): 47-64.
 Landowski, Eric. For a Semiotics of Taste. Sao Paulo: Centre de Pesquisas, Sociossmioticas, 2012.
 ---. Nameless Passion. Paris: PUF, 2004.
---. Presences of the Other. Paris: PUF, 1997.
---. “Space Mode”. New Semiotic Acts. no. 113. 2010.
---.“Régimes d’espace ”. Nouveaux Actes Sémiotique, 113, 2010.
---. Le Visible et l’Invisible. Paris : Gallimard, 1964.
---. Passions sans Nom. Paris : PUF, 2004.
---. Pour Une Sémiotique du Gout. Sao paulo : Centre de Pesquisas, Sociossmioticas, 2012.
---. Présences de l’Autre. Paris : PUF, 1997.
Merleau – Ponty, Maurice. Signes. Paris : Gallimard, 1960.
---. Signs. Paris: Gallimard 1960.
---. The visible and Invisible. Paris: Gallimard 1964.
 Moein Babak, Morteza. Meaning as Lived Experience. Tehran: Sokhan 1994.
Proust Marcel. A la Recherche du Temps Perdu. 3rd vol., Paris: Gallimard, « pléiade », 1954.
---. In Search of Lost Time. vol 3, Paris: Gallimard, « pléiade »,  1954.
Saussure, Ferdinand de. Cours de la Linguistique Générale. Paris: Payot, 1968.
---. Course in General Linguistics. Paris: Payot, 1968.