نقد فمنیستی رمان نوجوان در خون‌آشام سیامک گلشیری و ترجمة خون‌آشام استفنی مه‌یر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه حضرت نرجس، رفسنجان، ایران

2 مترجمی زبان انگلیسی، زبان و ادبیاتن انگلیسی، دانشگاه حضرت نرجس رفسنجان، ایران

3 مترجمی زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی،دانشگاه حضرت نرجس (س)، رفسنجان، ایران

چکیده

نقد فمنیستی رویکردی است که از اواخر قرن بیستم فعالیت خود را آغاز نمود تا به بررسی وضعیت زنان و تجربیات آنها در متون ادبی بپردازد. منتقدین برای تحلیل متون ادبی از دو شیوة"نقد زنانه" وتحلیل نقش‌های جنسیتی استفاده می‌کنند.
در پژوهش حاضر سعی شده است دو مجموعة خون‌آشام استفنی مه‌یر و سیامک گلشیری را با رویکرد زنانه و با استفاده از شیوة تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار دهیم تا به این سؤال پاسخ دهیم که آیا دو اثر حاضر، تحت تأثیر گفتمان مردسالار قرار گرفته‌اند؟ و آیا گلشیری که شخصیت خون‌آشام خود را از افسانه‌های غربی وام گرفته است مباحث فرهنگی و اجتماعی مانند نگاه به زن را در اثر خود بومی ساخته است? مه‌یر اگرچه به‌عنوان یک زن سعی نموده است زن‌های داستان خود را شخصیت-هایی قوی و مستقل ارائه نماید؛ امّا در بعضی از موارد نیز تحت تأثیر گفتمان مرد‌سالار قرار گرفته است. در خون‌آشام گلشیری نقش‌های جنسیتی بیشتر از مه‌یر تکرار شده و در برخی موارد گلشیری تحت تأثیر فرهنگ سنتی ایران عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feminist criticism of YA Novel in Siamak Golshiri's Vampire and Translation by Stephanie Meyer

نویسندگان [English]

  • zeinab sheikhhosseini 1
  • Fateme Zand 2
  • Fatemeh Zahra Nazari Robati 3
1 persian litrature,narjes university, Rafsanjan,Iran
2 Instructor, faculty member of translation studies, English language and literature, Narjes University, Rafsanjan, Iran
3 Instructor, Faculty member of Translation Studies, English Language and Literature, Narjes University, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

Feminist criticism is the approach that began in the late twentieth century to examine the status of women and their experiences in literary texts. Critics of this approach apply two methods of woman criticism (A woman as an author) and, gender roles analysis (woman characters representations) to examine the literary texts.
This study tried to analyze two vampire novels of Meyer and Golshiri, with a feminist approach by applying these methods, to answer the following questions: were the works influenced by patriarchal discourse? Borrowing his vampire characters from Western myths, did Golshiris domesticate his characters by letting them enter the streets of Tehran? Did he domesticate the cultural and social issues such as attitudes towards the woman in his work? Is there any difference between Golshiri`s woman characters Meyer`s.Meyer, as a woman writer, has tried to dramatize her women characters as strong and independent, she is influenced by male-dominated discourse in some cases. In the vampire of Golshiri, the gender roles are more frequent than Meyer's, and in some cases

کلیدواژه‌ها [English]

  • vampire
  • woman criticism
  • feminist criticism
  • Stephenie Meyer
  • Siamak Golshiri