بازخوانی اسطوره «ایکاروس» و کارکرد ساختاری آن در داستان اُنیتشا نوشته ژان-ماری گوستاو لوکلزیو براساس آراءِ کلود لِوی-استراوس

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز

چکیده

لوکلزیو از نویسندگان قرن بیستم فرانسه با نوشتن رُمان اُنیتشا ماهیت و نظام اسطوره‌ایی را همچون رُمانهای دیگر خود در بستر روایت برجسته می‌کند. در نزد لوکلزیو اسطوره ایکاروس بصورت نهاد و نظامی اجتماعی ظاهر می‌شود تا تغییرات زمانی و تاریخی خود را در قالب معنایی برگشت‌پذیر ارائه دهد. در داستان اُنیتشا، عناصر زمانی و مکانی بگونه‌ایی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا یک «خواب»، یک گذشته و یک هویت گُمشده را از ورای وقایع اجتماعی و عناصر طبیعی بازسازی کنند. خلق اسطوره در این داستان، مضامین و قواعد ساختاری را بهمراه دارد. پیوند معانی اسطوره‌ایی نیز بگونه‌ای شکل می‌گیرد که پایداری و ویژگی «زبانیِ» خود را منعکس کند. از اینرو، معنی اسطوره‌ایی ایکاروس در این داستان جزئی از زبان و نظامِ معنایی محسوب می‌شود که حاکی از تصاویر زمانی و مکانی، و برخوردار از ساختاری مشترک و همگانی است. و این ساختار زبانیِ اسطوره است که با اجزاء و لایه‌های گسسته و مستور به روایت‌ها و حوادث تاریخی شکل و اُلگو می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reading of the myth of Icarus and its structural use in the novel Onitsha written by Jean-Marie Gustave Le Clézio based on view points of Claude Lévi-Strauss

نویسنده [English]

  • Vahid Nejadmohammad
Professor-assistant University of Tabriz
چکیده [English]

Le Clézio, the 20th century French novelist, highlights the mythical nature of his work through narration. For Le Clézio, Icarus appears as a social figure in order to present historical and chronological changes as a reversible concept. In Onitsha, temporal and spatial elements are in such order that a dream, the past and a missing identity are reconstructed through societal events and natural elements. Creating a myth in Onitsha accompanies structural rules. Connections between mythical concepts reflect linguistic constancy. Therefore, mythical nature of Icarus is considered as linguistic and semantic structure expressing temporal and spatial realities owing to a general structure. This mythical language consisting incoherent elements shapes historical events.
Le Clézio, the 20th century French novelist, highlights the mythical nature of his work through narration. For Le Clézio, Icarus appears as a social figure in order to present historical and chronological changes as a reversible concept. In Onitsha, temporal and spatial elements are in such order that a dream,

کلیدواژه‌ها [English]

  • myth
  • Icarus
  • Onitsha
  • Le Clézio
  • Lévi-Strauss