تحلیل جامعه‌ شناختی کتاب ابن مشغله اثر نادر ابراهیمی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده ادبیات،ایران،اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده

تحلیل جامعه‌ شناختی کتاب ابن مشغله
اثر نادر ابراهیمی


تحلیل جامعه شناختی در میان انواع نگرش‌های ادبی جایگاه ویژه‌ای دارد. این روش تحلیل با رویکردی محتوا محور به بررسی رابطه‌ی اثر ادبی با جامعه‌ای که متن از آن سرچشمه گرفته می‌پردازد. چنین تحلیلی از اثر ادبی می‌تواند به شناخت ساختارهای جامعه و مشکلات موجود در آن کمک کند. در این رویکرد، عوامل محیطی- تاریخی در بیرون از اثر و مؤلفه‌های اجتماعی بازتاب یافته در آن برجسته می‌شوند. مقاله‌ی حاضر سعی دارد با توجه به روش تحلیل جامعه شناختی کلود دوشه، کتاب ابن مشغله اثر نادر ابراهیمی را مورد مطالعه قرار داده و بازتابی که نویسنده از جامعه‌ی خود ارائه داده است را مورد مطالعه قرار دهد. ازاین‌رو، عناصرداستانی از جمله درونمایه و نشانه‌های مختلف اجتماعی و ردپای وقایع تاریخی با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- توصیفی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.واژه‌های کلیدی: ابن مشغله، جامعه، تحلیل جامعه شناختی، کلود دوشه، نادر ابراهیمی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociocritical analyse of Ebn machghaleh by Nader Ebrahimi

نویسندگان [English]

  • Nasrin Yousefian 1
  • Hassan Foroughi 2
1 Shahid Chamran university
2 Ahvaz University,
چکیده [English]

Sociocritical analyse of the novel Ibn Mashghalet by Nader Ebrahimi
Sociocritical analyse has a special place among all kinds of literary attitudes. With a content based approach, this method of criticism examines the relationship between literary work and the society from which the text originated. Such an analysis of the literary work can help to understand the structures of society and its problems. It therefore highlights environmental-historical factors outside of the work and the social components reflected in it. This article attempts to study the novel of Ibn Mashghlet by Nader Ebrahimi and to reflect on the reflection that the author has made on his community, based on the sociological criticism approach of the writer, Claude Duchet. Therefore, historical elements such as themes and various social cues and traces of historical events are analyzed here using the descriptive analytical research method.
Keys words: Ibn Mashghalet, Society, analyse sociocritical, Claude Duchet, Nader Ebrahimi, descriptive analyse

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Ibn Mashghalet"
  • "society"
  • "descriptive analyse"
  • "Claude Duchet"
  • "Nader Ebrahimi