تحلیل جامعه‌ شناختی کتاب ابن مشغلهاثر نادر ابراهیمی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

تحلیل جامعه شناختی در میان انواع نگرش­های ادبی جایگاه ویژه­ای دارد. این روش تحلیل با رویکردی محتوا محور به بررسی رابطه­ی اثر ادبی با جامعه­ای که متن از آن سرچشمه گرفته می­پردازد. چنین تحلیلی از اثر ادبی می­تواند به شناخت ساختارهای جامعه و مشکلات موجود در آن کمک کند. در این رویکرد، عوامل محیطی- تاریخی در بیرون از اثر و مؤلفه­های اجتماعی بازتاب یافته در آن برجسته می­شوند. مقاله­ی حاضر سعی دارد با توجه به روش تحلیل جامعه شناختی کلود دوشه، کتاب ابن مشغله اثر نادر ابراهیمی را مورد مطالعه قرار داده و بازتابی که نویسنده از جامعه­ی خود ارائه داده است را مورد مطالعه قرار دهد. ازاین­رو، عناصرداستانی از جمله درونمایه و نشانه­های مختلف اجتماعی و ردپای وقایع تاریخی با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- توصیفی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociocritical analyse of Ebn machghaleh by Nader Ebrahimi

نویسندگان [English]

  • Nasrin Yousefian 1
  • Hassan Foroughi 2
1 Shahid Chamran university
2 Ahvaz University,
چکیده [English]

Sociocritical analyse of the novel Ibn Mashghalet by Nader Ebrahimi
Sociocritical analyse has a special place among all kinds of literary attitudes. With a content based approach, this method of criticism examines the relationship between literary work and the society from which the text originated. Such an analysis of the literary work can help to understand the structures of society and its problems. It therefore highlights environmental-historical factors outside of the work and the social components reflected in it. This article attempts to study the novel of Ibn Mashghlet by Nader Ebrahimi and to reflect on the reflection that the author has made on his community, based on the sociological criticism approach of the writer, Claude Duchet. Therefore, historical elements such as themes and various social cues and traces of historical events are analyzed here using the descriptive analytical research method.
Keys words: Ibn Mashghalet, Society, analyse sociocritical, Claude Duchet, Nader Ebrahimi, descriptive analyse

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Ibn Mashghalet"
  • "society"
  • "descriptive analyse"
  • "Claude Duchet"
  • "Nader Ebrahimi
Angenot, Marc. Le Discours Social: Problématique d’Ensemble. Cahier de Recherche Sociocritique, 1984: 19-44.
Berra, Bensalem. Pour Une Approche Sociocritique de la Terre et le Sang de Mouloud Féraoun. Algérie, Thèse de doctorat, Université Kasdi Merbah-Ouargla, Ouargla, 2009.
Duchet, Claude, and Patrick Maurus. “  Entretiens de 2006” . Sociocritique.com/fr/.
Eghbalzadeh, Shahram. “Collector”. Mehregan Memorial, Tehran: Khaneh Ketab Publication, 1390/2011.
Ebrahimi, Nader. “Let's Close the Shop of Viewers”.  Yade Mehregan, Compiled by Shahram Eghbalzadeh, Tehran: Khaneh Ketab Publication, 1376/1997.
---. Ibnemashgaleh. Tehran: Rouzbehan Publication, 1352.  
Hejazi, Nosrat, and Marzieh Meshgini. “Baresi Tatbiguie Shazdeh Kouchoulu va Ghaleh Heyvanat Bar Asase Olgoueh Jame-shenakhtie Claude Duchet” [“Comparative study on The Little Prince and Animal Farm According to Claude Duchet's Sociocritical Model”]. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 26, no.1 (Summer and Autumn 1400/2021): 110-142.
Leenhardt, Jacques.  “Sociocritique de Littérature ”. Encyclopaedia Universalis, 2004.
Lotfi, Shakur. “Spaces, Events and Characters in Nader Ebrahimi's Works”. Yade Mehregan, Tehran: Khaneh Ketab Publication, 1387/2008.
Robin, Régine.  “Pour Une Socio-poétique de l’Imaginaire Social”. Observatoire de l’Imaginaire, vol. 5, no.  5: 2-18
Taheri, Farzaneh. “The Text of Farzaneh Taheri's Speech at the Mehregan Memorial Ceremony”.  Mehregan Memorial, Tehran: Khaneh Ketab Publication, 1387/2008.
Zima, Pierre. Manuel de Sociocritique. Bonchamp-lès-Laval : L’Harmattan, 2004.
Zarrinkoub, Abdolhossein. Literary Criticism. 3rd ed., Tehran: Amirkabir, 1361/1982.