نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسوموآر تحلیل روایت در نوشتار ناتورالیستی از ورای آسوموآر امیل زولا [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 5-18]
 • آشنایی‌زدایی کارکرد نظریة ««تفاوط»» دریدا به مثابه عنصری پسانوگرا در سروده‌های جان کیتس [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 135-152]
 • آندره برتون بررسی تطبیقی طنز سیاه در داستان‌های فارسی و انگلیسی با تکیه بر مکتب سوررئالیسم [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 403-430]

ا

 • ابوتراب خسروی کاربست مؤلفه‌های فراداستانی در داستان کوتاه «مرثیه برای ژاله و قاتلش» نوشته‌ی ابوتراب خسروی [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 59-74]
 • ایتالو ازووُ ایتالو ازووُ الگوی رمانپردازی مدرن در سالهای اولیه قرن بیست ایتالیا [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 337-360]
 • اخلاق مارکی دو ساد، زخمی بر چهره‌ی روشنگری [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 175-196]
 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی طنز سیاه در داستان‌های فارسی و انگلیسی با تکیه بر مکتب سوررئالیسم [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 403-430]
 • ادبیات معاصر ایران کاربست مؤلفه‌های فراداستانی در داستان کوتاه «مرثیه برای ژاله و قاتلش» نوشته‌ی ابوتراب خسروی [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 59-74]
 • استقبال هجوآمیز یا نقیضه «حکایت آسیابان» اثر جفری چاسر: فراتر از فابلیو [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 153-174]
 • افق انتظار زیباشناسی دریافت گلستان سعدی نزد مترجمان فرانسوی آن [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 93-116]
 • امر واقع کاربست مؤلفه‌های فراداستانی در داستان کوتاه «مرثیه برای ژاله و قاتلش» نوشته‌ی ابوتراب خسروی [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 59-74]
 • اندوه نوشتار اندوه در اشعار فیلیپ ژاکوته [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 315-336]
 • انسان بررسی دیدگاه گوته در باب رستگاری در فاوست [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 41-58]

ب

 • باختین نظریه کارناوال و هجو منیپی باختین در خوانش برادران کارامازوف و تحلیل جهان درون قهرمانان [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 379-402]
 • بازآفرینی نقش کلیدی کلام و زبان در بازآفرینی یک اثر [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 75-92]
 • برادران کارامازوف نظریه کارناوال و هجو منیپی باختین در خوانش برادران کارامازوف و تحلیل جهان درون قهرمانان [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 379-402]
 • بررسی روانکاوانه چرایی جایگزینی عنوان رمان ژِه به ابله محله در ترجمه [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 197-220]
 • بهرام صادقی نگاهی به شگردهای شخصیت‏ پردازی و تفاوت‏های آن در دو داستان «ملکوت» و «مسخ» [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 289-314]
 • بوکاچو ترفند جایگزینی در فرهنگ و ادب در آسیای غربی و اروپا [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 431-446]

پ

 • پسامدرن شیوه‌های بازنمایی تصمیم‌ناپذیری و سرگردانی و دغدغه‌های هویتی انسان معاصر در رمان قطار شب مارتین ایمیس [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 46-61]
 • پینوکیو نقش کلیدی کلام و زبان در بازآفرینی یک اثر [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 75-92]
 • پیوستار زمانی-مکانی بررسی مفاهیم پیوستار زمانی-مکانی و چندزبانی در نمایشنامه مرد یخی می‌آید [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 245-264]

ت

 • تربیت منفی کاربرد نظریة تربیت منفی ژان ژاک روسو در روانشناسی جدید [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 221-244]
 • ترفند جایگزینی ترفند جایگزینی در فرهنگ و ادب در آسیای غربی و اروپا [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 431-446]
 • تصمیم‌ناپذیری شیوه‌های بازنمایی تصمیم‌ناپذیری و سرگردانی و دغدغه‌های هویتی انسان معاصر در رمان قطار شب مارتین ایمیس [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 46-61]
 • تطبیق نقد روانشناختی داستان‌های فولکلور ایرانی و اروپایی [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 471-487]
 • تعویض نقش ترفند جایگزینی در فرهنگ و ادب در آسیای غربی و اروپا [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 431-446]
 • تغییر عنوان چرایی جایگزینی عنوان رمان ژِه به ابله محله در ترجمه [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 197-220]
 • تفاوت کارکرد نظریة ««تفاوط»» دریدا به مثابه عنصری پسانوگرا در سروده‌های جان کیتس [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 135-152]
 • تلاش بررسی دیدگاه گوته در باب رستگاری در فاوست [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 41-58]
 • توبه بررسی دیدگاه گوته در باب رستگاری در فاوست [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 41-58]

ج

 • جان کیتس کارکرد نظریة ««تفاوط»» دریدا به مثابه عنصری پسانوگرا در سروده‌های جان کیتس [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 135-152]
 • جمالزاده تأثیرپذیری محمدعلی جمالزاده از کنت آرتور دو گوبینو مورد مطالعه : یکی بود و یکی نبود و قنبرعلی [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 19-40]
 • جیمز جویس ایتالو ازووُ الگوی رمانپردازی مدرن در سالهای اولیه قرن بیست ایتالیا [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 337-360]
 • جنایت نظریه کارناوال و هجو منیپی باختین در خوانش برادران کارامازوف و تحلیل جهان درون قهرمانان [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 379-402]
 • جهان بینی تحلیل روایت در نوشتار ناتورالیستی از ورای آسوموآر امیل زولا [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 5-18]

چ

 • چاسر «حکایت آسیابان» اثر جفری چاسر: فراتر از فابلیو [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 153-174]
 • چندزبانی بررسی مفاهیم پیوستار زمانی-مکانی و چندزبانی در نمایشنامه مرد یخی می‌آید [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 245-264]
 • چند صدایی روایی بررسی تطبیقی داستان های کوتاه جمالزاده و موپسان [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 117-134]

ح

 • حکایتهای کنتربری «حکایت آسیابان» اثر جفری چاسر: فراتر از فابلیو [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 153-174]

خ

 • خود نقد روانشناختی داستان‌های فولکلور ایرانی و اروپایی [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 471-487]

د

 • داستایفسکی نظریه کارناوال و هجو منیپی باختین در خوانش برادران کارامازوف و تحلیل جهان درون قهرمانان [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 379-402]
 • داستان بررسی تطبیقی طنز سیاه در داستان‌های فارسی و انگلیسی با تکیه بر مکتب سوررئالیسم [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 403-430]
 • داستان در داستان بررسی تطبیقی داستان های کوتاه جمالزاده و موپسان [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 117-134]
 • داستان کوتاه بررسی تطبیقی داستان های کوتاه جمالزاده و موپسان [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 117-134]
 • دریدا کارکرد نظریة ««تفاوط»» دریدا به مثابه عنصری پسانوگرا در سروده‌های جان کیتس [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 135-152]

ر

 • رسانه‌های سمعی و بصری برشتی اما و اگرهای برشتی وغیربرشتی در نمایشنامه‌های جنگل دیوانه اثر ادوارد باند و سرخ، سیاه و نادان اثر کاریل چرچیل [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 361-378]
 • رستگاری بررسی دیدگاه گوته در باب رستگاری در فاوست [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 41-58]
 • رمان روانکاوانه ایتالو ازووُ الگوی رمانپردازی مدرن در سالهای اولیه قرن بیست ایتالیا [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 337-360]
 • رمان ژِه چرایی جایگزینی عنوان رمان ژِه به ابله محله در ترجمه [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 197-220]
 • رمان کلاسیک ایتالو ازووُ الگوی رمانپردازی مدرن در سالهای اولیه قرن بیست ایتالیا [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 337-360]
 • روایت تحلیل روایت در نوشتار ناتورالیستی از ورای آسوموآر امیل زولا [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 5-18]
 • روان‌شناسی کاربرد نظریة تربیت منفی ژان ژاک روسو در روانشناسی جدید [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 221-244]
 • روانکاوی مارکی دو ساد، زخمی بر چهره‌ی روشنگری [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 175-196]
 • روشنگری مارکی دو ساد، زخمی بر چهره‌ی روشنگری [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 175-196]
 • رئالیسم واقعگرایی در جریان شعرنو (نیمایی) [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 387-500]

ز

 • زبان نقش کلیدی کلام و زبان در بازآفرینی یک اثر [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 75-92]
 • زولا تحلیل روایت در نوشتار ناتورالیستی از ورای آسوموآر امیل زولا [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 5-18]

ژ

 • ژاک دریدا شیوه‌های بازنمایی تصمیم‌ناپذیری و سرگردانی و دغدغه‌های هویتی انسان معاصر در رمان قطار شب مارتین ایمیس [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 46-61]
 • ژاکوته نوشتار اندوه در اشعار فیلیپ ژاکوته [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 315-336]
 • ژان ژاک روسو کاربرد نظریة تربیت منفی ژان ژاک روسو در روانشناسی جدید [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 221-244]

س

 • ساختار اپیزودیک اما و اگرهای برشتی وغیربرشتی در نمایشنامه‌های جنگل دیوانه اثر ادوارد باند و سرخ، سیاه و نادان اثر کاریل چرچیل [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 361-378]
 • ساختار تقابلی بررسی تطبیقی داستان های کوتاه جمالزاده و موپسان [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 117-134]
 • سبک تأثیرپذیری محمدعلی جمالزاده از کنت آرتور دو گوبینو مورد مطالعه : یکی بود و یکی نبود و قنبرعلی [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 19-40]
 • سرایش نوشتار اندوه در اشعار فیلیپ ژاکوته [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 315-336]
 • سوررئالیسم بررسی تطبیقی طنز سیاه در داستان‌های فارسی و انگلیسی با تکیه بر مکتب سوررئالیسم [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 403-430]

ش

 • شخصیت نگاهی به شگردهای شخصیت‏ پردازی و تفاوت‏های آن در دو داستان «ملکوت» و «مسخ» [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 289-314]
 • شخصیت‏ پردازی نگاهی به شگردهای شخصیت‏ پردازی و تفاوت‏های آن در دو داستان «ملکوت» و «مسخ» [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 289-314]
 • شخصیت‌پردازی برشتی اما و اگرهای برشتی وغیربرشتی در نمایشنامه‌های جنگل دیوانه اثر ادوارد باند و سرخ، سیاه و نادان اثر کاریل چرچیل [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 361-378]
 • شرایط تاریخی-ادبی زیباشناسی دریافت گلستان سعدی نزد مترجمان فرانسوی آن [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 93-116]
 • شیطان بررسی دیدگاه گوته در باب رستگاری در فاوست [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 41-58]
 • شعر نوشتار اندوه در اشعار فیلیپ ژاکوته [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 315-336]
 • شعرمعاصرفارسی واقعگرایی در جریان شعرنو (نیمایی) [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 387-500]
 • شعر نیمایی واقعگرایی در جریان شعرنو (نیمایی) [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 387-500]
 • شگردهای بیگانه‌سازی برشت اما و اگرهای برشتی وغیربرشتی در نمایشنامه‌های جنگل دیوانه اثر ادوارد باند و سرخ، سیاه و نادان اثر کاریل چرچیل [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 361-378]

ط

 • طنز سیاه بررسی تطبیقی طنز سیاه در داستان‌های فارسی و انگلیسی با تکیه بر مکتب سوررئالیسم [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 403-430]

ع

 • عدم قطعیت شیوه‌های بازنمایی تصمیم‌ناپذیری و سرگردانی و دغدغه‌های هویتی انسان معاصر در رمان قطار شب مارتین ایمیس [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 46-61]
 • عقلانیت مارکی دو ساد، زخمی بر چهره‌ی روشنگری [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 175-196]

ف

 • فابلیو «حکایت آسیابان» اثر جفری چاسر: فراتر از فابلیو [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 153-174]
 • فاوست بررسی دیدگاه گوته در باب رستگاری در فاوست [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 41-58]
 • فراداستان کاربست مؤلفه‌های فراداستانی در داستان کوتاه «مرثیه برای ژاله و قاتلش» نوشته‌ی ابوتراب خسروی [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 59-74]
 • فرانتس کافکا نگاهی به شگردهای شخصیت‏ پردازی و تفاوت‏های آن در دو داستان «ملکوت» و «مسخ» [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 289-314]
 • فرهنگ میان‌رودان ترفند جایگزینی در فرهنگ و ادب در آسیای غربی و اروپا [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 431-446]
 • فولکلور نقد روانشناختی داستان‌های فولکلور ایرانی و اروپایی [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 471-487]

ق

 • قرن بیست ایتالیا ایتالو ازووُ الگوی رمانپردازی مدرن در سالهای اولیه قرن بیست ایتالیا [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 337-360]
 • قصه شفاهی نقد روانشناختی داستان‌های فولکلور ایرانی و اروپایی [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 471-487]
 • قصه عامیانه نقد روانشناختی داستان‌های فولکلور ایرانی و اروپایی [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 471-487]
 • قنبرعلی تأثیرپذیری محمدعلی جمالزاده از کنت آرتور دو گوبینو مورد مطالعه : یکی بود و یکی نبود و قنبرعلی [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 19-40]

ک

 • کارناوال نظریه کارناوال و هجو منیپی باختین در خوانش برادران کارامازوف و تحلیل جهان درون قهرمانان [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 379-402]
 • کانون روایی بررسی تطبیقی داستان های کوتاه جمالزاده و موپسان [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 117-134]
 • کلمه نقش کلیدی کلام و زبان در بازآفرینی یک اثر [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 75-92]
 • کورین مورل کاربرد نظریة تربیت منفی ژان ژاک روسو در روانشناسی جدید [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 221-244]

گ

 • گوبینو تأثیرپذیری محمدعلی جمالزاده از کنت آرتور دو گوبینو مورد مطالعه : یکی بود و یکی نبود و قنبرعلی [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 19-40]
 • گوته بررسی دیدگاه گوته در باب رستگاری در فاوست [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 41-58]

ل

 • لورانس پرنو کاربرد نظریة تربیت منفی ژان ژاک روسو در روانشناسی جدید [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 221-244]

م

 • ماریا مونتسوری کاربرد نظریة تربیت منفی ژان ژاک روسو در روانشناسی جدید [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 221-244]
 • مارتین ایمیس شیوه‌های بازنمایی تصمیم‌ناپذیری و سرگردانی و دغدغه‌های هویتی انسان معاصر در رمان قطار شب مارتین ایمیس [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 46-61]
 • مارکی دو ساد مارکی دو ساد، زخمی بر چهره‌ی روشنگری [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 175-196]
 • مترجمین گلستان سعدی زیباشناسی دریافت گلستان سعدی نزد مترجمان فرانسوی آن [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 93-116]
 • محتوا تأثیرپذیری محمدعلی جمالزاده از کنت آرتور دو گوبینو مورد مطالعه : یکی بود و یکی نبود و قنبرعلی [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 19-40]
 • میخائیل باختین بررسی مفاهیم پیوستار زمانی-مکانی و چندزبانی در نمایشنامه مرد یخی می‌آید [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 245-264]
 • مرگ نوشتار اندوه در اشعار فیلیپ ژاکوته [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 315-336]
 • مسخ نگاهی به شگردهای شخصیت‏ پردازی و تفاوت‏های آن در دو داستان «ملکوت» و «مسخ» [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 289-314]
 • مطالعه تطبیقی چرایی جایگزینی عنوان رمان ژِه به ابله محله در ترجمه [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 197-220]
 • مکاتب ادبی.شعرنو واقعگرایی در جریان شعرنو (نیمایی) [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 387-500]
 • ملکوت نگاهی به شگردهای شخصیت‏ پردازی و تفاوت‏های آن در دو داستان «ملکوت» و «مسخ» [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 289-314]
 • منطق مکالمه‌ای بررسی مفاهیم پیوستار زمانی-مکانی و چندزبانی در نمایشنامه مرد یخی می‌آید [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 245-264]
 • مهاجرت نقش کلیدی کلام و زبان در بازآفرینی یک اثر [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 75-92]
 • موریس دبس کاربرد نظریة تربیت منفی ژان ژاک روسو در روانشناسی جدید [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 221-244]

ن

 • ناتورالیسم تحلیل روایت در نوشتار ناتورالیستی از ورای آسوموآر امیل زولا [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 5-18]
 • نظامی ترفند جایگزینی در فرهنگ و ادب در آسیای غربی و اروپا [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 431-446]
 • نظریة«تفاوط» کارکرد نظریة ««تفاوط»» دریدا به مثابه عنصری پسانوگرا در سروده‌های جان کیتس [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 135-152]
 • نظریه‌های دریافت زیباشناسی دریافت گلستان سعدی نزد مترجمان فرانسوی آن [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 93-116]

و

 • واژهای کلیدی: رمان ابله چرایی جایگزینی عنوان رمان ژِه به ابله محله در ترجمه [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 197-220]
 • واژه‌های کلیدی: پایان‌گشودگی اما و اگرهای برشتی وغیربرشتی در نمایشنامه‌های جنگل دیوانه اثر ادوارد باند و سرخ، سیاه و نادان اثر کاریل چرچیل [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 361-378]
 • واقعیت داستانی کاربست مؤلفه‌های فراداستانی در داستان کوتاه «مرثیه برای ژاله و قاتلش» نوشته‌ی ابوتراب خسروی [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 59-74]
 • وجدان زنو ایتالو ازووُ الگوی رمانپردازی مدرن در سالهای اولیه قرن بیست ایتالیا [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 337-360]

ه

 • هجو منیپی نظریه کارناوال و هجو منیپی باختین در خوانش برادران کارامازوف و تحلیل جهان درون قهرمانان [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 379-402]
 • هستی‌شناسی شیوه‌های بازنمایی تصمیم‌ناپذیری و سرگردانی و دغدغه‌های هویتی انسان معاصر در رمان قطار شب مارتین ایمیس [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 46-61]
 • هویت نقش کلیدی کلام و زبان در بازآفرینی یک اثر [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 75-92]

ی

 • یکی بود و یکی نبود تأثیرپذیری محمدعلی جمالزاده از کنت آرتور دو گوبینو مورد مطالعه : یکی بود و یکی نبود و قنبرعلی [دوره 21، شماره 1، 1395، صفحه 19-40]
 • یوجین اونیل بررسی مفاهیم پیوستار زمانی-مکانی و چندزبانی در نمایشنامه مرد یخی می‌آید [دوره 21، شماره 2، 1395، صفحه 245-264]