بررسی دیدگاه گوته در باب رستگاری در فاوست

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

در جستار پیش‌رو، بر اساس آراء هانس گئورگ گادامر، به‌بررسی دیدگاه گوته در باب رستگاری در شاهکارش فاوست پرداخته‌ایم. در این اثر، انسان‌ها به‌سه طیف، دسته‌بندی شده‌اند: جستجوگران، ساده‌دلان و بدطینتان. دستۀ نخست، دانشمندانی هستند که همواره در پی کشف حقیقتند؛ اینان بیش از سایرین در معرض وسوسه‌های شیطان قرار دارند. دستۀ دوم انسان‌های ساده و سنتی هستند که دنباله‌روی پیشینیان خویش‌اند و دستۀ سوم افرادی هستند بدطینت که با ظاهرسازی، فقط به‌منافع شخصی خویش و سوءاستفاده از دیگران می‌اندیشند. عواملی که زمینه را برای سقوط انسان در ورطۀ گناه فراهم می‌کنند و سد راه رستگاری هستند، فقر، ناامیدی، طلب کمک از ‌غیر خدا در امور و فقدان عشق معرفی می‌شوند. البته همین انسان گناهکار قادر است روح خویش را نجات دهد و به‌سعادت و رستگاری ابدی دست یابد؛ برای نیل به‌این مقصود، عشق‌ورزی، پشیمانی و توبه از گناهان گذشته و هم‌چنین تلاش و کوشش مداوم و خدمت به‌خلق شروط لازمند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Concept of Salvation in Faust

چکیده [English]

This paper studies the concept of salvation by Goethe in his Masterpiece Faust based on the ideas of Georg Gadamer. In this work people have been classified into three groups: the searchers, simple mans and bad mans. The first group members are Scientists who are always trying to discover the truth, they are more than others exposed to temptations of Satan. The second choir members are simple and traditional mans who are on the trail of their predecessors. The third group members are bad people who only think about their benefits and misuse of the others. Barriers to achieving Salvation are Poverty, Despair, Seeking help from non-God and lack of Love. Of course, this point is also stressed that the sinful Man can achieve Salvation. For this purpose the following Factors are necessary Conditions: being in Love, Repent of past Sins and Repentance, continouos effort and Serve up to others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Man
  • Satan
  • salvation
  • Faust
  • Goethe
  • Effort
  • Repentance
Bibliography
Ahmadi, Babak. (1370/1991). Sakhtar va Taʼvile Matn (The Structure and Interpretation of Text). Tehran: Markaz.
Famouri, Mahdi/Mohammadi, Gordafarin. (1390/2011). Barrasi va moghayeseye do nemade farhangiye shrgh va gharb (A Comparative Study of two Cultural Symbols of the East and West). In:Motaleʼate adabiyate tatbighi. Nr. 19. P. 133-147.
Gadamer, Hans-Georg. (1989). Truth and Method. London: Continuum publishing group.
Goethe, Johann Wolfgang von. (1951). Faust. Eine Tragödie (Faust. A Tragedy). Düsseldorf: Droste.
Goethe, Johann Wolfgang von. (1363/1984). Faust.  Tranl. by Asadollah Mobasheri. Tehran: Agah.
Ghorane karim. (The holly Quran). (1389/2010). Tranl. by Ayatollah Makarem Shirazi. Tehran: Taban.
Koleyni, Sheykh Mahammad ibn Yagkub. (1369/1990). Osule Kafi. Tehran: Ketabforushiye Elmiyeye Eslamiye.
Martini, Fritz. (1991). Deutsche Literaturgeschichte. (German literary History). Stuttgart: Alfred Kröner.
Hoseinpour, Ali. (1384/2005). Barrasiye moghayeseiye mafhume eshgh dar negahe Hafez, Goethe va Pushkin (A Comparative Study of the Concept of Love by Hafiz, Goethe and Pushkin).In: Jostarhaye adabi. Nr. 1. P. 87-105.
Mojtabayi, Fathollah. (1387/2008). Hafez dar Fauste Goethe (Hafiz in Faust of Goethe).In: Faslnameye farhangestan. Nr. 38. P. 5-24.
Mojtahed Shabestari, Mohammad. (1377/1998). Hermeneutique, Ketab va Sonnat (Hermeneutique, Book and Tradition). Tehran: Tarhe no.
Schafarschik, Walter. (2009). Johann Wolfgang Goethe, Lektüreschlüssel Faust II (Johann Wolfgang Goethe, readin key Faust II). Stuttgart: Philipp Reclam.
Taghavi, Mohammad. (1389/2010). Az Kaʼabe ta Rum (From Kaʼabato Rome). In:Matnshenasiye adabe Farsi. Nr. 2. P. 1-28.