دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-196 
10. مارکی دو ساد، زخمی بر چهره‌ی روشنگری

صفحه 175-196

مسعود نذری دوست؛ سمیرا رشید پور