بررسی تطبیقی داستان های کوتاه جمالزاده و موپسان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

بسیاری از صاحب نظران وادی ادبیات جمالزاده را پدر داستان نویسی معاصرایران، به ویژه داستان کوتاه می دانند. زیرا او برای نخستین بار با انتشار یکی بود یکی نبود، علاوه بر این که انقلابی در نثر فارسی به وجود آورد ، تکنیک داستان نویسی اروپایی را آگاهانه به کار گرفت. از سوی دیگر به نظر بسیاری ازمنتقدان ، گی دو موپسان از برجسته ترین نویسندگانی است که در قرن نوزدهم، به سبب نگارش داستان های کوتاه متعدد وانتشار مجموعه داستان های کوتاه بی شمار در طی ده سال، به عنوان استاد این نوع ادبی به شمار می آید. هدف اصلی این مقاله بررسی تطبیقی شیوه های داستان نویسی این دو نویسندۀ بلند آوازه است. بدین منظور مؤلفان با بهره گیری ازدیدگاه های صاحب نظران ساختارگرا چون ژرار ژنت ، گریماس و تودورف ، بر تکنیک های مشترکی که این دو در آرایش زمان و فضای داستان، شخصیت پردازی ، کانون روایی ، تکنیک داستان در داستان که چند صدایی روایی را درپی دارد متمرکز می شوند.وانگهی روش های مشترکی که این نویسندگان در به کار گیری زبان مردمی و طنز از آن بهره جسته اند، در تعدادی از داستان های کوتاه ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparative study of the short stories of Jamalzadeh and Maupassant

چکیده [English]

Most literary experts consider Jamalzadeh as a precursor of Iranian storytelling, especially, of short story. They believe Jamalzadeh changed Persian prose by publication and using consciously narrative European techniques in his first collection of short stories “once upon a time” (yeki boud yeki naboud). On the other hand, for many literary critics, Maupassant is known as the most famous short story writer and expert in this type of story in nineteenth century because of his several collections of short stories during ten years. This article studies comparatively the narrative methods of these two famous authors. Therefore, in this paper, using the theories of structuralists such as Gerard Genette, Greimas and Todorov, the writers will concentrate on the common methods applied by these authors for organizing time, atmosphere, characterization and story within story which produce narrative polyphony. Also, the common techniques based on benefiting from people language and satire will be studied in some of their short stories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Short story
  • story within story
  • Point of view
  • narrative polyphony
  • binary structure
منابع
جمالزاده،‌ محمدعلی. (1379)، آسمان و ریسمان، تهران: سوخان (sokhan).
---. (1380)، کهنه و نو، تهران: سوخان.
---.(1380)، قصه‌های کوتاه برای بچه‌های ریشه‌دار، تهران: سوخان
---.(1392)، کباب غاز، قابل دسترس در سایت: http:// yasbooks.com/431/, www.zoon.ir.
میرعابدینی، حسن. (1377)، داستان‌های ایرانی صد ساله، جلد 2.1، تهران: چشمه
 
Demont, B. (2005), Représentations spatiales et narration dans les contes et nouvelles de  Guy de Maupassant, paris: Honoré Champion Éditeur.
Genette, G. (1972), Figures III, Paris: Seuil.
Greimas, A.J. (1986), Sémantique structurale, Paris: PUF.
Leclerc, Y. (2011), Maupassant, le noir plaisir de raconter, Paris: PUF.
Maupassant, G. (1977), Mademoiselle Fifi et autres nouvelles, Paris: Gallimard.
---. (1996), L’inutile beauté et autres nouvelles, Paris: Gallimard.
---. (1997), Yvette, Paris :Gallimard.
---. (2006), Le colporteur et autres nouvelles, Paris : Gallimard.
Salem, J. (2011), “Disciple de Schopenhauer”, Le magazine littéraire, N. 512.
Thanh-Vân, Ton- That. (1995), “Analyse structurelle de la nouvelle de Maupassant”, Maupassant et Renoir, Une partie de campagne, Paris: ellipses.
Todorov, T. (1971), Poétique de la prose, Paris: Seuil.