زیباشناسی دریافت گلستان سعدی نزد مترجمان فرانسوی آن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
یکی از نظریه‌های مطرح شده در حوزة نقد و بررسی‌های ادبی، نظریة دریافت زیباشناختی است که اندیشمندان مکتب کنستانس خصوصاً هانس روبر یاس بر پایه هرمنوتیکی برخاسته از اندیشه‌های هانس گئورگ گادامر آنرا پی ریزی کرده و کانون توجه خود را بر خواننده و دریافت او از اثر در طول زمان متمرکز نمودند. یکی از آثار ادبی ایران زمین که از طریق نخستین ترجمه‌اش به فرانسه در نیمه نخست قرن هفده به ادبیات غرب راه یافت گلستان سعدی است. از آن زمان تا کنون ترجمه‌های متعددی از این اثر به زبان فرانسه صورت پذیرفته است. این مقاله سعی بر آن دارد تا با توجه به شرایط تاریخی-ادبی ترجمه‌های انجام شده و مفهوم افق انتظار که مفهومی کلیدی در زیباشناختی دریافت هانس روبر یاس ایفا می‌کند علت توجه بخش مهمی از خوانندگان این اثر در طی قرون مختلف در قالب مترجمین آن و در نتیجه علت ماندگاری این اثر فارسی در ادبیات فرانسه را بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reception aesthetic of Saadi's Gulistan through its French translators

نویسنده [English]

  • Manijeh Ghanbari
چکیده [English]

One of the discussed theories in literary criticism and analysis domain is the esthetic reception theory projected by The Constance School intellectuals, especially by Hans-Robert Jauss,a German academicو based on a hermeneutic resulting of Hans Georg Gadamer ideas and focused on reader and his reception of a literary work during the time. One of the Persian literary works introduced to the Occident by its first translation in French at the first half of the seventeenth century is Saadi's Gulistan. Since then, the multiple translations of this work have been done in French language. This article attempts to find the causes of attention of a grand part of this work readers during the centuries through its translators, considering the historical-literary conditions of these translations and the horizon of expectation concept that is a keyword in Hans-Robert Jauss's reception aesthetic theory, and then the survival causes of this work in the French literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hans-Robert Jauss
  • Saady's Gulistan translators
  • the horizon of expectation
  • France
  • the historical-literary conditions
منابع
Amon E., Bomati Y. (2005), Dictionnaire de la littérature française, Paris, Bordas.
Barthes R. (1984), Bruissement de la langue, Paris, Seuil.
Calais E., Doucet R. (1990), Précis de  littérature: par siècles, par genre, Paris, Magnard.
Clément H. (1920), "Saadi, poète persan" [Henri Massé, Essai sur le poète Saadi, suivi d'une bibliographie], in Journal des savants, pp 253-262.
Iser W. (1995), L’acte de lecture Théorie de l’effet esthétique, Paris, Langage et philosophie.
Jauss H- R. (1975), Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard.
Kahnamouipour J., Khattat, N., Afkhami A. (2003), Dictionnaire de la critique littéraire, Presse de l’Université de Téhéran.
Ricoeur P. (1983), Temps et récit, Paris, Seuil.
Salomon P. (1969), Précis d'histoire de la littérature française, Paris, Masson et Cie.
 
اسنایدر ل. (1342)، جهان در قرن بیستم، ترجمه محمدابراهیم آیتی، تهران، فرانکلین.
برشتین س.، میلزا پ (1371)، تاریخ قرن بیستم، ترجمه امان الله ترجمان، مشهد، آستان قدس رضوی.
حدیدی ج (1373)، از سعدی تا آراگون، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
--- (1356)، برخورد اتدیشه ها، هشت گفتار، تهران، توس.
حسن لی ک. (1380)، فرهنگ سعدی پژوهی 1375-1300 ، شیراز، بنیاد فارس شناسی.
خطیب رهبر خ. (1372)، گلستان، تهران، انتشارات صفی علیشاه.
کورزین ف.(1389)، انقلاب فرانسه، ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران، ققنوس.
مانفرد آ.، دالین و.، زاگلادین و.، پولوا س.، اسکازکین س. (1366)، تاریخ فرانسه، ترجمه فریدون شایان، تهران، پیشرو.