«حکایت آسیابان» اثر جفری چاسر: فراتر از فابلیو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده

فابلیو در اصل داستان بسیار موجز شوخنگانه‌ای در باب رذائل طبقۀ ‌غیراشرافی جامعه است و برخی اصناف و اقشار جامعه را نکوهش و تمسخر می‌کند. جفری چاسر شاعر قرن چهاردهم انگلیسی این گونۀ ادبی عامیانه را از ادبیات فرانسه و ایتالیا اقتباس کرده و در حکایت‌های کنتربری چند فابلیو سروده که «حکایت آسیابان» بهترین آنان و بهترین فابلیو در ادبیات انگلیسی است. این حکایت، مثل دیگر فابلیوهای چاسر، تنها یک فابلیوی ساده و سرگرم‌کننده نیست و لایه‌‌های عمیق‌تری دارد و سرشار از تلمیحات کلاسیک و مذهبی (کتاب مقدس) است. این حکایت پیرنگی پیچیده، بن‌مایه‌هایی متنوع، لایه‌های معنایی جدی و جهانشمول، شخصیت‌های متنوع و شخصیت‌پردازی مفصل و دقیق دارد. این حکایت هجو را جایگزین هزل کرده و مسائل روز جامعه را با بیانی واقعگرایانه منعکس می‌کند و تقریباً مثل داستان کوتاه مدرن امروزی است. همچنین، «حکایت آسیابان» رابطه‌ای بینامتنی با حکایت پیشین خود «حکایت شهسوار» دارد و نقیضه‌ای بر آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chaucer's Miller's Tale: Beyond Fabliau

نویسنده [English]

 • Alireza Mahdipour
چکیده [English]

Fabliaux are originally brief obscene tales that deal with the vices of non-aristocratic people and pokes fun at some trades and guilds. The fourteenth Century English poet Geoffrey Chaucer adopted this popular form from French and Italian literatures and composed some fabliaux in The Canterbury Tales, the best of which is “The Miller’s Tale” and it is perhaps the first fabliau in English language. This tale, like Chaucer’s other fabliaux, is not just an ordinary funny fabliau. It has some deep layers of meaning and is full of classic and Biblical allusions. This tale has a complicated plot, a variety of rich themes, diverse characters and precice characterization. The tale has replaced satire with mere fun, reflecting social contemporary matters in realistic manner, and is almost like a modern short story. It has also an intertextual relation with the preceding tale, “The Knight’s Tale” and is a parody of it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chaucer
 • The Canterbury Tales
 • “The Miller’s Tale
 • ” “The Knight’s Tale
 • ” fabliau
 • Parody
 • Bibligraphy

   

   

  * جلیلی کهنه­شهری، خسرو و احسان شفیقی (1390). «خاستگاه شرقی شاه لیر بر اساس تطبیق ساختار آن با  داستان­های شرقی-ایرانی.» پژوهش­های زبان و ادبیات تطبیقی (فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس). د2، ش3، پاییز 1390. پیاپی7.

  * چاسر، جفری. (1388). حکایت­های کنتربری: کتاب اول. ترجمۀ علیرضا مهدی­پور. تهران: نشر چشمه.

  * راوندی، مرتضی. (1372).تاریخ اجتماعی ایرانیان. تهران: انتشارات روزبهان.

  * کتاب مقدس(ترجمۀ قدیم) شامل کتب عهد عتیق و جدید. (2003). تهران: انتشارات ایلام.

  * مهدی­پور، علیرضا. (1390).«بررسی حکایت ناتمام آشپزباشی، اثر جفری چاسر از منظر رئالیسم».پژوهش ادبیات معاصر جهان. (نشریه علمی-پژوهشی دانشکده زبان­ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران). ش 62، تابستان 1390.

  * هاکس، جیمز. قاموس کتاب مقدس. تهران: انتشارات اساطیر.

   

  • Abrams, M. H. & Harpham, G. G. (2009). A Glossary of Literary Terms. (ninth edition).  USA: Wadsworth.
  • Benson, Larry D. (Gen. ed.). The Riverside Chaucer. Houghton Miflin Company.
  • Brown, Peter. (ed). (2009). A Companion to Medieval English Literature and Culture.UK.  Blackwell Publishing Ltd.
  • Boitani, Piero & Mann, Jill. (eds)(2003). The Cambridge Companion to Chaucer. (Second edition). UK: Cambridge University Press.
  • Chaucer, Geoffrey. (1991). The Canterbury Tales. Translated by David Wright. New York: Oxford University Press.
  • Cuddon, J. A. (1998). Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. England: Penguin Reference.
  • Kermode, Frank. & Hollander, John. (eds.) (1973). The Oxford Anthology of English  Literature. New York: Oxford University Press.  
  • King, Pamela M. (2000). The Miller's Prologue and Tale. United Kingdom: York Press.
  • Rossignol, Rosalyn. (2007). Critical Companion to Chaucer: A Literary Reference to HisLife and Work. New York: Facts On File. 
  • Rudd, Gillian. (2001). The Complete Critical Guide to Geoffrey Chaucer. London & New York: Routledge.
  • Wilkes, G. A. & Riemer, A. P. (eds.) (1981). Studies in Chaucer. Australia: University of Sydney.