دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 197-500 
6. نوشتار اندوه در اشعار فیلیپ ژاکوته

صفحه 315-336

فاطمه سادات علوی صدر؛ مهوش قویمی


11. ترفند جایگزینی در فرهنگ و ادب در آسیای غربی و اروپا

صفحه 431-446

مه زاد شیخ الاسلامی؛ lایمان منسوب بصیری؛ حسن زیاری سدهی