دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، مهر 1395، صفحه 197-500 
ترفند جایگزینی در فرهنگ و ادب در آسیای غربی و اروپا

صفحه 431-446

10.22059/jor.2016.61452

مه زاد شیخ الاسلامی؛ lایمان منسوب بصیری؛ حسن زیاری سدهی