کارکرد نظریة ««تفاوط»» دریدا به مثابه عنصری پسانوگرا در سروده‌های جان کیتس

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیإت علمی/ دانشگاه رازی

چکیده

جستار حاضر خوانشی نقّادانه از پاره‌ای از سرود‌های جان کیتز شاعر انگلیسی است. این خوانش، یکی از ویژگی‌های پسانوگرایی را در پرتو نظریه‌های منتقدانی همچون ویکتور شکلوفسکی و ژاک دریدا نشان می‌دهد تا سبک بارز این شاعر دوران رمانتیک انگلیس را بشناساند. آنچه بررسی پسانوگرایانة آثار کیتز را بر‌می‌انگیزد، یافتن یکی از تمهیدات برجستة پسانوگرایانه به نام «تفاوط» است. مسألۀ احتمالی بودن یک مفهوم ـ که در نظریۀ آشنایی‌زدایی شکلوفسکی نمود دارد ـ در بعضی از اشعار جان کیتس نمایان است؛ او سعی دارد تا از شیوه‌های سنّتی اجتناب کند و نگاهی نو نسبت به دنیا داشته باشد تا به دیدگاهی متفاوت و نو دست یابد. آشنایی‌زدایی ویکتور شکلوفسکی زمینه‌ای‌ نو برای خلق مفاهیم متفاوت و جدید ‌ایجاد می‌کند. این تفاوتها، «تفاوط» و ژاک دریدایی را ‌می‌آفرینند و خواننده را وا‌می‌دارند تا تأمّل کند؛ پس خواننده آن‌قدر درنگ ‌می‌کند تا به درک مفهوم نو و متفاوت نائل شود. از این حیث، درنگ و تعلّل در درک مفاهیم جدید از ویژگی‌های نظریۀ «تفاوط» ژاک دریدا به حساب می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Function of Derrida Différance Theory as a Post-Modern Element in Keats Selected Poems

نویسنده [English]

  • Mohammad Irani
Faculty Member at Razi University
چکیده [English]

The issue of the possibility and creditability of present concept, that is, manifestation of Shkolosky's Defamiliarization haunts in some of Keats’poems; in them he trys to avoid the traditional logic and conventional ways of looking at the objects in order to make a difference in the locus of their observation. Privileging here the hermeneutics of suspicion, the function of differences or contrasts refers to what Derrida extrapolated as Differance or to differ. These innovative ways of looking at the world, pave the way for new perceptions which are not revealed promptly, instead, challenges and penetrates the readers to discover the new conception which further makes some lingering in the new perception. In this sense, the slowness of new perception can become the other manifestation of Derridaian term, Différance(defer). Considering such a postmodern prospective in mind, this study is to illustrate these manifestations in some of the poems by John Keats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • John Keats
  • Derrida
  • Difference
  • Différance Theory
  • Defamiliarization
منابع:
Bell, James. (1968) The Elementary Structures of kinship, trans. John Von Sturmer, and Rodney Needham,Boston: Beacon Press.
Blackburn, Simon. (2005) The Oxford Dictionary of Philosophy, 2nd Edition London, Oxford University Press.
Bradley, A.C.( 1909) Keats's Character and Personality As Reflected in His Letters. Oxford Lectures on Poetry, London: Macmillan.
Brown, Marshall.(2015) The Force of Form. Modern Language Association, Vol 107(3): 465-481.
Cirlot, Jane Earle. (1955). A Dictionary of symbols, trans. Jack Sage, New York: Philosophical Library.
Crawford, Lawrence. Victor Shklovsky: Difference in Defamiliarization, Comparative Literature 36 (1984): 209-19. JSTOR. 24. Februry 2008.
Derrida, Jacques. (1978). Writing and Difference, trans. Allan Bass. London.
_______ (1982 A) Margins of philosophy, trans. Allan Bass. Chicago.
_______ (1982 B) Psyche: Inventions De L’autre. Paris.
Heidegger, Martin. (1991). The Fundamental Concepts of Metaphysics. Trans. Nicholas Walker. Indiana, Indiana university Press.
Jung, Carl Gustav. (1998) The Struture and Dynamics of the Psyche. London: Harcourt Press.
Keats, J.( 1958) John Keats: From The Letters of John Keats.ed.by Hyder Edward Rollins,London: Harward University Press.
Keynes, George. (1946) Vision of the last Judgement in Poetry and Prose. London: Peter Lang Publishing.
Mayhead, Richard. (1967) John Keats. London: Cambridge University Press.
Mishara, P.(2011) A deconstructive stylistic reading of Keats' Ode on a Grecian Urn. 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies, Vol 17(2): 49 -58. 
Royle, Nicholas.(2003) Jacques Derrida. London & New York: Routledge (Taylor & Francis Group)
Shklovsky, Victor. (1917) “Art as Technique”, Vikipedia.
Starr, G. Gabrielle.(2015) Poetic Subjects and Grecian Urn: Close Reading and the Tools of Cognitive Science. Modern Philology, Vol 105(1): 48-61.
Struss, Levi. (1963) The Elementary Structures of kinship. Trans.JamesHarleBell, JohnRichardvon Sturmer, and Rodney Needham. Boston: Beacon Press.
Strauss, Claude (1963) Structural Anthropology. Trans. Claire Jacobson and Brooke Grundfest  Schoepf. New York: Basic Books.
Ward, Aileen. (1963) John Keats’s: The Making of a Poet. London: Secker and Wardburg.
Wheel wright, James. (1962) Metaphor and Reality. India, Bloomingo: India University.