ایتالو ازووُ الگوی رمانپردازی مدرن در سالهای اولیه قرن بیست ایتالیا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات ایتالیایی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران ایران

چکیده

در ایتالیای قرن بیستم نویسندگانی چون پرتزولینی، پاپینی و ورگا با توجه به اینکه به ساختاررمان کلاسیک قرن نوزدهم متصل بوده و در سبک نوشتاری از لئوپاردی و مانتزونی تقلید کرده اند، در نوسازی ادبیات قرن بیستم و به خصوص رمان نقش خاصی ایفا نکرده اند، لذا رمان در قرن بیستم می بایست با نیاز فرهنگی و اجتماعی انسان عصر جدید آشنا باشد و این همخوانی به نظر برخی منتقدین فقط از طریق حرکت به سمت رمان مدرن اروپا ممکن ا ست. ایتالو ازوو در این سالها با پیروی از برخی تئوری های تفکر غربی در رمان خویش به بررسی رابطه فرد با دیگران در جامعه مدرن می پردازد و بدین سان رمان ایشان دارای نوآوری های حائز اهمیت است. این مقاله ضمن پرداختن به شرایط و ویژگی های فعالیتهای ادبی دهه سی قرن بیستم و با بررسی برخی نویسندگان مجله سولاریا سعی بر آن دارد شرایط فرهنگی و ادبی ای که با آن جامعه ایتالیا به استقبال ایتالو ازووُ می رود را مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Italo Svevo: the model of psychoanalytic novel in Italy of Twentieth century

نویسنده [English]

  • Fatemeh Asgari
Membre of the scientific commity of Italian Studies Department, Foriegn Languages and Literatures, Tehran University
چکیده [English]

This research work tries to focus on cultural conditions and literary activities during the Thirties of the Twentieth century, when the work of Italo Svevo was received and revised by critics and those who were writing on Solaria magazine. No doubt, Svevo’s work provides a new model that following various European theories like those of Nietzsche, Freud, Karl Marx and finally Darwin, presents to us man with his general inability to create an satisfactory and normal relationship with others. Elio Vittorini is one of the Italian literary critics of the Twentieth century who feel the need for a renewal and radical literary innovation in the novel genre. He searches a radical change in the genre of the Italian novel in accordance with european models which can express various existential problems of modern human society where man finds himself involved in many difficulties every day. So, the absolute model of a psychoanalytic novel is offered by Italo Svevo.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Italo Svevo
  • psychoanalytic novel
  • Twentith century
  • classic novel
  • Coscienza di Zeno
Bibliography
 
Bertoni C., Italo Svevo. Pagine di diario, Milano, Mondadori, 2004, p. 733
Briosi S., Il problema della letteratura in «Solaria», Milano, Mursia, 1976
Cavaglion A., Italo Svevo, Milano, Mondadori, 2000
Consiglio A., Caratteri di Svevo, ora in Campo di Marte, a cura di A. Follin, Treviso, Canova, 1973, p. 62
Crovi R., Il lungo viaggio di Vittorini, Venezia, Marsilio, 1998, p. 101
Debenedetti G., Saggi critici, Milano, Mondadori, 1999
Fava Guzzetta L., Solaria e narrativa italiana intorno al 1930, Ravenna, Longo, 1973, p. 29
Gavino Olivieri F., Storia della letteratura italiana, ‘800-‘900, Genova, Nuove Edizioni del Giglio, 1990, p. 136
Gioanola E., Un killer dolcissimo. Indagine psicanalitica sull’opera di Italo Svevo, Milano, Mursia, 1995
Langella G., Il secolo delle riviste, Milano, Vita e pensiero, 1982, p. 90
Langella G., Italo Svevo, Napoli, Morano, 1992, p. 184
Lunetta M., Invito alla lettura di Svevo, Milano, Mursia, 1972
Marasco C., Lo scrittore e il suo critico: Italo Svevo ed Eugenio Montale, in «Filologia antica e moderna» XIV, 2004, 26, pp.137-157
Marchi M., Vita scritta di Italo Svevo, Firenze, Le Lettere, 1998
Palumbo M., Genealogia di Svevo, in Il romanzo italiano da Foscolo a Svevo, Roma, Carocci, 2007, pp. 135-136
Panicali A., Elio Vittorini, Milano, Mursia, p.78
Saba U., Tutte le prose, a cura di Arrigo Stara, Milano, Mondadori, 1964, p.210
Saccone E., Commento a Zeno, Bologna, il Mulino, 1973
Salinari C., Ricci C., Storia della Letteratura italiana. Con antologia degli scrittori e dei critici, Roma-Bari, Laterza Editori, 1976, vol. III, tomo II, p. 1138
Spagnoletti G., Da «Una vita» a «La coscienza di Zeno», Modena, Mucchi, 1991
Svevo I., Carteggio (con Eugenio Montale), a cura di Giorgio Zampa, Milano, Mondadori, 1976
Svevo I., Carteggio con James Joyce, Valéry Larbaud, Benjamin Crémieux, Marie Anne Comnéne, Eugenio Montale e Valerio Jahier, a cura di Bruno Maier, Milano, Dall’Oglio, 1978
Svevo I., La coscienza di Zeno, in Romanzi e "Continuazioni", a cura di N. Palmieri e F., Vittorini, Milano, Mondadori, 2004, p.1070
Svevo I., La coscienza di Zeno, in Romanzi, a cura di Mario Lavagetto, Torino, Einaudi-Gallimard, 1993
Svevo I., La coscienza di Zeno, in Tutte le opere, vol.I: Romanzi e «Continuzazioni», a cura di Nunzia Palmieri e Fabio Vittorini, Milano, Mondadori, 2004
Svevo I., La coscienza di Zeno, Milano, Mondadori, 1985, pp. 388-89
Vittorini E., La mia guerra, in Vittorini, Opere, a cura di M. Corti, Milano, Mondadori, 1974, vol. I, p.5
Vittorini E., Letteratura, Arte, Società, a cura di R. Rodondi, Torino, Einaudi, 1997, p. 213
Vittorini E., Maestri cercando, in Diario in pubblico,Milano, Bompiani, 1970, pp. 5-6
Vittorini F., Italo Svevo, Milano, Mondadori, 2011
Vittorini F., Italo Svevo: Guida alla Coscienza di Zeno, Roma, Carocci, 2003