نقد روانشناختی داستان‌های فولکلور ایرانی و اروپایی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

فولکلور یا ادبیات شفاهی و بومی از جایگاه ویژه‌ای در تمامی اقوام برخوردار است.مهم ترین ویژگی فولکلور بیان ناگفته‌هایی است در قالب داستان‌های کودکان یا عامیانه و مردمی. این پژوهش به بررسی روانشنـاختی دو داستـان مردمی، دو روان آدمی، با دو ساختار در ظاهر متفاوت، ولی در ژرفـا همگـون می‌پردازد و سعی دارد از ورای این دو داستان ایرانی و فرانسوی، نهاد پنهان آنها را دریابد. با روایت هر داستان در واقع حرفهای درونمان را می‌زنیم. کنشگر‌های خوب و بد داستان‌ها، همان جنبه‌های شخصی‌ ما و اعداد در قصه‌ها، همان مادینگی و نرینگی درونی ما هستند. حال با نگاهی تطبیقی به بررسی ناخودآگاه جمعی می‌پردازیم که در قصه‌ها به روشنی نمایان است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of two verbal fictions In “ the rolling pumpkin tale “ – Kadoo ghelghel Zan – and “ the European tale “ - Koochooloo

نویسنده [English]

  • Jafar Mirza hesabi
assistant professor of french language and literature
چکیده [English]

Summary :
This research discusses the two demotic tales, two human spirits, and two apparently different constructions though the same in depth. And it also attempts to seek the concealed soul of these two Iranian and French tales beyond them.
No word said either intentionally or unintentionally is in vain and there is always a reason behind each single word. Everyone is a text and each text has something to say and within each saying there is guidance. No phenomenon is useless and we consciously or sub-consciously have an objective for our behavior. Therefore, through telling a story we speak our minds. Protagonists and antagonists are our characteristic aspects and numbers are femininity and masculinity inside us. Now with a comparative point of view, we move towards a collective sub-conscience which is reflected in a simple, beautiful and pleasing way in stories.
Keyword: Fear, Escape, Popular story, Oral story, Criticism

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Fear"
  • "Escape"
  • "Popular story"
  • "Oral story"
  • "criticism"
منابع
BELLEMIN-NOËL Jean. (1983). Les contes et leurs fantasmes. Paris: PUF Publications.
De SAUSSURE Ferdinand. (1972). Cours de linguistique générale. Paris: Payot
publications.
DELARUE Paul. (1976). Le conte populaire français, catalogue raisonné des versions
de France, Tomes I, II, III, IV. Paris: G.P. Maisonneuve et Larose publications.
FREUD Sigmund. (1391/2012). Moussaye Mikelang. Tarjomeh Mahmoud Behfrouzi.
Tehran: Jami publications.
HAFEZ Chamse din Mohamad. (1320/1941). Divane Hafez. Tehran: Sina publications.
JUNG Carl Gustav. (1390/2011). Ravanchenassi va Kimiagari (Enssan va Ostoureh
hayach). Tarjomeh Mahmoud Behfrouzi. Tehran: Jami publication.
JUNG Carl Gustav. (1390/2011). Ravanchenassie Zamire Nakhod agah. Tarjomeh
Mohamad Ali Amiri. Tehran: Elmi va farhangi publications.
MOHTADI Fazlolah (SOBHI). (1341/1962). Afsaneh haye Kohan. Tehran: Amirkabir
publications.
PRAPP Vladimir. (1368/1989). Rikht chenassi Ghesseh haye Parian. Tarjomeh
Freydoun Badrehii. Tehran: Tous publications.
RICHARDSON Frederick. (1981). Beaux Contes Célèbres. Paris: Fernand Nathan
publications.