نگاهی به شگردهای شخصیت‏ پردازی و تفاوت‏های آن در دو داستان «ملکوت» و «مسخ»

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مؤسسۀ آموزش عالی صبح صادق اصفهان

2 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

چکیده

ملکوت بهرام صادقی و مسخ فرانتس کافکا، با بُعد زمانی نیم قرن، پوچ‏گرایی و نگرش اگزیستانسیالیستی نویسندگان خود را فریاد می‏زنند. این دو اثر اگرچه دارای ژرف‏ساختی بسیار نزدیک به هم هستند، در جهاتی از جمله شخصیت‏پردازی، از یکدیگر فاصله می‏گیرند.
شخصیت، یکی از عناصر مهم داستان است که نخستین بار، ارسطو آن را مطرح نمود و مورد توجه قرار داد. نظریه‏پردازان و منتقدین داستان، شخصیت را در پیوندی بی‏واسطه و عمیق با عناصر دیگر داستان می‏دانند؛ بر طبق این نظریه، شیوه‏های شخصیت‏پردازی در هر داستان نیز، با توجه به چگونگی دیگر عناصر آن داستان انتخاب می‏شود.
با مقایسۀ شیوه‏های شخصیت‏پردازی در دو داستان ملکوت و مسخ، در پی آن هستیم که مصداقی برای این نظریه در دو داستان جاودانۀ جهان بیابیم و اثبات کنیم که علی‏رغم نزدیکی مضمون و لایه‏های زیرین داستان، تفاوت در روساخت و عناصر داستان، باعث تفاوت در شخصیت‏پردازی می‏گردد. بدین منظور انواع شیوه‏های شخصیت‏پردازی را در هر اثر مورد مطالعه قرار داده و بسامد هریک از این شیوه‏ها را معلوم داشته‏ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Glance to Characterization Techniques & Its Differences in the two novellas: "Malakut" and "The Metamorphosis"

چکیده [English]

Malakoot" written by Bahram Sadeghi and "The Metamorphosis" written by Frantes Kafka, With an interval of half a century, Represent nihilism and existential point of view of their authors. although, These two works are similar together in some points in the meaning, they are different, Especially in the characterization.
The Character is one of the important elements of the story and Aristotle proposed and considered it, first. Theorists and critics of the story believe that the character, have immediate and deep connection with other elements of the story. According to this theory, methods of characterization in the story is selected according to the other elements of the story.
By comparing methods of characterization in the two story, we're going to find an evidence for this theory in the eternal story and Prove that the difference in elements of the story, makes a difference in the characterization. For this purpose, we have studied various methods of characterization in each story and we have turned Frequency of each of these methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Characterization
  • Malakoot
  • metamorphosis
  • Frantes Kafka
  • Bahram Sadeghi
منابع
 اخوت، احمد، دستور زبان داستان، کتاب، فردا، اصفهان، 1371
اصلانی، محمدرضا، بازماندههایغریبیآشنا، کتاب، نیلوفر، تهران، 1384.
براهنی، رضا، قصه نویسی، کتاب، نشر نو، تهران، 1362.
پاینده، حسین و حسین سناپور، داستان‏نویسی امروزین عناصر داستان، هنر، ش 4، 58-40، 1362.
پرین، لورانس، ادبیات داستانی، ساختار، صدا، معنی، ترجمۀ سلیمانی و فهیم‏نژاد، رهنما، تهران، 1378.
حداد، علی‏اصغر، داستان‏های کوتاه کافکا، کتاب، ماهی، تهران، 1385.
    داد، سیما، (1378)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، کتاب، چ3، مروارید، تهران، 1378.
رهنما، تورج،  طنز در داستان کوتاه امروز، مقاله، چیستا، 375 – 370، 1372.
    سی، آتور و  کلارک و غیره، (1378)، هزار توی داستان، کتاب، ترجمۀ نسرین مهاجرانی، چشمه، تهران، 1378.
صادقی، بهرام، ملکوت، کتاب، کتاب زمان، تهران، 1354.
طاهری، قدرت‏الله، بررسی و تحلیل جریان‏های داستان‏نویسی معاصر(42-1332)، مقاله، پژوهش زبان و ادب فارسی، ش اول، 90-77، 1381.
عابدینی، حسن، صد سال داستان‏نویسی در ایران، کتاب، تندر، تهران، 1366.
فری‏برگ، سلما، کافکا و جهان وهم‏انگیز و رویایی او، مقاله، ترجمه ایرج نیا، سخن (دوره نهم)، 594-588).
کافکا، فرانتس، مسخ، کتاب، ترجمۀ فرزانه طاهری، نیلوفر، تهران، 1368.
    لارنس، پرین، تأملی دیگر در باب داستان، کتاب، چ5، ترجمۀ محسن سلیمانی، حوزۀ هنری، تهران، 1369.
لور، کاترین، شناخت هنر رمان، ترجمۀ محمد قلیچ‏خانی، روزنه، تهران، 1381.
مقدادی، بهرام، شناختی از کافکا، کتاب، گفتار، تهران، 1369.
میرصادقی، جمال، عناصر داستان، صفا، تهران، 1364.
نجفی، رضا، نامه‏هایی از جهان دیگر، مقاله، کتاب ماه، ش23: 27-23، 1379.
وات، ایان، نظریۀ رمان، کتاب، ترجمۀ حسین پاینده، نظر، تهران: 1374.
یونسی، ابراهیم، هنر داستان نویسی، کتاب، سهروردی، تهران، 1365.
 
     Scholz, Ingeborgو Franz Kafka, Erzählungen I. Königs Erläuterungen und
Materialien, (Franz Kafka, Stories) 6. Auflage. Hollfeld, C. Bange Verlag,1999.