بررسی مفاهیم پیوستار زمانی-مکانی و چندزبانی در نمایشنامه مرد یخی می‌آید

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دکترای زبان

2 دانشجوی دکترا

چکیده

پیوستار زمانی-مکانی و چندزبانی از جایگاه ویژه‌ای در منطق مکالمه‌ای باختین برخوردارند. هرچند تاکنون بیشتر پژوهش‌های انجام‌شده که رویکردی باختینی را محور کار خود قرار داده‌اند، روی گونه‌ی رمان متمرکز بوده‌اند اما گونه‌ی نمایشنامه با قابلیت‌هایی که برای برقراری مکالمه دارد، می‌تواند بستر جدیدی برای مطالعات باختینی باشد. در این مقاله سعی بر آن است که پیوستار زمانی-مکانی و چندزبانی به عنوان ابزاری تحلیلی در نمایشنامه‌ی مرد یخی می‌آید اثر یوجین اونیل مورد استفاده قرار گیرند تا خوانشی باختینی از این اثر اونیل ارائه گردد. از طریق پیوستار زمانی-مکانی می‌توان اهمیت مفهوم زمان و مکان و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر را جهت تبیین مفاهیم موردنظر نمایشنامه‌نویس بررسی کرد. همچنین چندزبانی نشان می‌دهد که اونیل چرا و چگونه توانسته شخصیت‌هایی با پیشینه‌های متفاوت را در یک سالن گرد هم آورد و به آنها اجازه دهد که برای خود صدایی داشته باشند و حتی صدای نمایش‌نامه‌نویس نتواند آن را سرکوب کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Chronotope and Heterolgossia in Eugene O'Neill's The Iceman Cometh

نویسندگان [English]

  • Zohre Ramin 1
  • Mohammad Reza Hassanzadeh Javanian 2
1
2
چکیده [English]

Chronotope and heteroglossia are two significant terms in Mikhail Bakhtin’s dialogism. Although most of Bakhtin’s ideas are drawn into the study of novel, drama with its high potentiality for establishing dialogues between characters can create and maintain a new context for Bakhtinian studies. This article endeavors to use chronotope and heteroglossia as two analytical tools for studying Eugene O’Neill’s much-acclaimed play The Iceman Cometh and by doing so provides a Bakhtinian reading of this play. Through chronotope, we can investigate the significance of time and place and their reciprocal effect in order to explain the main concepts which Eugene O’Neill wished to deal with and convey. Also, heteroglossia shows why and how O’Neill brought all his characters with different and at times opposing backgrounds together in one single saloon and allowed them to have a voice of their own; a voice which even the playwright’s voice can’t control or suppress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chronotope
  • heteroglossia
  • Dialogism
  • Mikhail Bakhtin
  • Eugene O’Neill
 
Bibliography
Bakhtin, Mikhail. (1986). Speech Genres and Other Late Essays. Eds. Caryl Emerson and Michael Holquist. Trans. Vern W. McGee. Texas: University of Texas Press.
----------------------. (1390/2011). Dialogism, Translated by Roya Pourazar. Tehran: Nashr-e-Ney
Bell, Michael Mayerfield, and Michael Gardiner, eds. (1998). Bakhtin and the Human Sciences. New York : SAGE Publications Ltd.
Bemong, Nele, et al., eds. (2010). Bakhtin's Theory of the Literary Chronotope. Gent: Academia Press.
Berlin, Normand. (1998). "The Late Plays” Ed. Michael Manheim. Cambridge: Cambridge University Press.
Bloom, Harold. (2007). "Introduction". Eugene O'Neill. Ed. Harold Bloom. New York: Infobase Publishing.
Booth, Wayne C. (1984). "Introduction". Problems of Dostoevsky's Poetics. Ed. Caryl Emerson. Minneapoli: University of Minnesota Press.
Brandao, Luis Alberto. (2003). "Chronotope." Problematizing Global Knowledge 25.3 (2003): 133-134.
Brandist, Craig. (2002). The Bakhtin Circle. London: Pluto Press.
Clark, Katerina, and Michael Holquist. (1986). Mikhail Bakhtin. Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press.
Dentith, Simon. (1994). Bakhtinian Thought. New York: Routledge.
Dowling, Robert M. (2009). Critical Companion to Eugene O'Neill. New York: Facts on File, Inc.
Driver, Tom F. (1964). "On the Late Plays of Eugene O'Neill." O'Neill: A Collection of Critical Essay. Ed. John Gassner. 110-123. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.
Holquist, Michael. (2002). Dialogism. London: Routledge.
Knowles, Ronald. (1391/2012). Shakespeare and Carnival: After Bakhtin, Translated by Roya Pourazar. Tehran: Hermes Publications.
Krasner, David. (2012). A History of Modern Drama. Vol. 1. West Sussex: Wiley-Blackwell.
LaBelle, Maurice M. (1973). "Dionysus and Despair: The Influence of Nietzsche upon O'Neill's Drama."  Educational Theatre Journal 25.4 (1973): 436-442.
Lorino, Philippe. (2010). "The Bakhtinian theory of chronotope (spatial-temporal frame) applied to the organizing process." Second International Symposium on Process Organization Studies.
Macovski, Michael. (1997). Dialogue and Critical Discourse. New York: Oxford University Press.
Mihailovic, Alexandar. (1997). Corporeal Words: Mikhail Bakhtin's Theology of Discourse. Illinois: Northwestern University Press.
Nielsen, Greg M. (2002). The Norms of Answerability. New York: State University of New York.
O’Neill, Eugene. (1967). Selected Plays of Eugene O'Neill. New York: The Book Press Inc.
Porter, Laurin. (2007). "The Iceman Cometh and Hughie: Tomorrow Is Yesterday." Eugene O'Neill. Ed. Harold Bloom. New York: Infobase Publishing, 2007. 13-31.
Reed, Walter L. (1992). "Dimensions of Dialogue in the Book of Job: A Topology according to Bakhtin." Texas Studies in Literature and Language 34.2 (1992): 177-196.
Waith, Eugene M. (1961). "Eugene O'Neill: An Exercise in Unmasking." Educational Theatre Journal 13.3 (1961): 182-191.
Walker, Brian. (1995). "John Rawls, Mikhail Bakhtin, and the Praxis of Toleration."  Political Theory 23.1 (1995): 101-127.
Wolfreys, Julian, Ruth Robbins, and Kenneth Womack. (2002). Key Concepts in Literary Theory. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.
Zappen, James P. (2004). The Rebirth of Dialogue. New York: State University of New York Press.