نظریه کارناوال و هجو منیپی باختین در خوانش برادران کارامازوف و تحلیل جهان درون قهرمانان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، دکترای ادبیات روسی

2 دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
میخاییل میخاییلویچ باختین (1975-1895) یکی از منتقدان نامدار قرن بیستم است که ارزش بسیاری از آثار او تا پیش از مرگش بر جامعه روسیه آشکار نشد. باختین مسائل بوطیقای داستایفسکی و مسائل آثار داستایفسکی را با رویکردی نوین به آثار و اندیشه داستایفسکی به نگارش در آورده است. باختین در این دو اثر، رمان داستایفسکی را فضایی سرشار از گفتمان و کارناوالی پر از زهرخند می‌داند.
فیودور میخایلوویچ داستایفسکی (1821-1881) نویسندة قرن نوزدهم مکتب رئالیسم است. او از پیشگامان و الهام‌بخشان فلسفة اگزیستانسیالیسم نیز به شمار می‌رود. فیودور داستایفسکی با رمان مردم فقیر در ادبیات روسیه مطرح شد و رمان برادران کارامازوف به عنوان واپسین میراث ادبی او شناخته می‌شود.
با توجه به اینکه محور اصلی برادران کارامازوف توصیف دقیق و روانشناختی دنیای ذهنی تک‌تک شخصیت‌های رمان است، مقالة حاضر با تکیه بر نظریات باختین درباره جهان آثار داستایفسکی، به تحلیل رمان و دنیای درون شخصیت‌های اصلی آن و فراز و فرود روحی قاتلان بالقوه این اثر می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emotional ups and downs analysis of the hidden murderers Dostoevsky's novel The Brothers Karamazov (With emphasis on the theory of Bakhtin's carnival and satire Mnypy)

نویسندگان [English]

  • Zahra Mohammadi 1
  • Ayda Eshaghian 2
1
2 University of Tehran
چکیده [English]

Fyodor Mikhailovich Dostoevsky (1821-1881) is the 19th century writer of the realism school and is among the pioneers of the existentialism philosophy. He became famous in Russian literature by the Poor People novel.
Since the Dostoevsky’s approach in this novel is mostly detailed descriptions of individual mental and psychological world of the novel's characters, we try to analyze to analyze the novel and the world's main characters as potential killers.
Mikhail Mikhailovich Bakhtin, one of the most prominent critics of the twentieth century that the value of many of his works until his death on Russian society was not obvious. Bakhtin wrote "Problems of Dostoevsky's Poetics" and "Problems of Dostoevsky's works" with a new approach to Dostoevsky's works.
In this article we will try to analyze characters in "The Brothers Karamazov" and emotional ups and downs of a potential murderer rely on Bakhtin's ideas.
Key words: Dostoevsky, The Brothers Karamazov, Crime, Bakhtin, carnival, satire Mnypy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dostoevsky
  • The Brothers Karamazov
  • crime
  • Bakhtin
  • Carnival
  • satire Mnypy
منابع
استراترن، پل، ( 1387 )، آشنایی با داستایفسکی، ترجمة سیدرضا نوحی، نشر مرکز، چاپ اول، تهران.
ایوانوف، ویچسلاف، ( 1386 )، آزادی و زندگی تراژیک؛ پژوهشی دربارة داستایفسک ی، ترجمة رضا
رضایی، نشر ماهی، چاپ دوم، تهران.
بولگاکوف، میخاییل، ( 1391 )، قلب سگی، ترجمة آبتین گلکار، نشر ماهی، چاپ اول، تهران.
تروایا، هانری، ( 1388 )، داستایفسکی، زندگی و نقد آثا ر، ترجمة حس ین عل ی هرو ی، انتشارات ناه ی د،
چاپ دوم، تهران.
تسوایگ، اشتفان، (؟)، سه استاد سخ ن، داستایفسکی، بالزاک، دیکنز، ترجمة فرهاد ، نشر کانون معرفت ،
تهران، بی تا.
جونز، ملکم و ی، ( 1388 )، داستایفسکی پس از باختی ن، ترجمة ام ید نیک فرجام ، انتشارات م ینوی خرد ،
چاپ اول، تهران.
خراپچنکو، میخائیل، ( 1364 )، فردیت خلاق نویسنده و تکامل ادبیا ت، ترجمة ناز ی عظ یما ، مؤسسة
انتشارات آگاه، چاپ اول، تهران.
26 روز از زندگی داستایفسک ی، ترجمة آبتین گلکار، انتشارات فرزین، چاپ ،( داستایفسکایا، آنا، ( 1377
اول، تهران.
داستایفسکی، سخنرانی در شهردار ی فرا نکفورت (اکتبر 2003 )، به مناسبت انتشار ترجمة جد ی د ای ن
رمان به زبان آلمانی، ترجمة محمد ربوبی.
داستایفسکی، فئودور، ( 1387 )، برادران کارامازو ف، جلد اول و دوم ، ترجمة صالح حس ینی، انتشارات
ناهید، چاپ هشتم، تهران.
رستگاری، مصطفی، ( 1387 )، داستایفسکی قص هگوی مصائب ب یخدایی، نشر رسِش، چاپ دوم، اهواز.
ژید، آندره، ( 1391 ) ، پل گیوم، داستایفسکی، ترجمة سیروس ذکاء، انتشارات ناهید، چاپ اول، تهران.
سلیمانی، نقی، ( 1375 ) ، آشنایی با استادان داستان، فئودور داستایفسکی، نشر رویش، تهران.
سیمونز، ارنست، ( 1386 )، سنجش هنر و اندیشة فیودور داستایفسک ی، ترجمة ام ی رجلال الد ین اعلم ،
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران.
، فروید، زیگموند، ( 1373 )، داستایفسکی و پدرکش ی، فصلنامة فلسف ی، ادب ی، فرهنگ ی ارغنون ، ش 3
تهران.
400 پژوهش ادبیات معاصر جهان، دوره 21 ، شماره 2، پاییز و زمستان 1395
فرهاد پور ، مراد، نیچ ه، داستایفسکی، نیهیلیسم، "روزنامة شرق "، ش 1557 ، ص 14 (ادبیات)، چهارشنبه
. 31 خرداد 1391
کامو، آلبر، ( 1374 )، انسان طاغی، ترجمة مهبد ایرانی طلب، نشر قطره، چاپ اول، تهران.
گروسمن، لئونید، ( 1386 ) ، داستایفسکی، زندگی و آثار، ترجمة دکتر سیروس سهامی، نشر نیک ا، چاپ
اول، مشهد.
ماتسکه و یچ، استانیسلاو، ( 1389 )، زندگی و آثار داستایفسکی از نگاهی دیگ ر، ترجمة د کتر روشن
وزیری، نشر نی، چاپ اول، تهران.
مجتهدی، کریم، ( 1389 ) ، داستایفسکی، آثار و افکار، انتشارات هرمس، چاپ دوم، تهران.
موام، سامرست، ( 1372 ) ، دربارة رمان و داستان کوتا ه، ترجمة کاوه دهگان ، انتشارات و آموزش انقلاب
اسلامی، چاپ سوم، تهران.
مهرجویی، داریوش، ( 1393 )، روشنفکران رذل و مفتش بزرگ، انتشارات هرمس، چاپ چهارم، تهران.
نفیسی، سعید، ( 1367 ) ، تاریخ ادبیات روسی، انتشارات توس، چاپ دوم، تهران.
هلِت کار، ادوارد، ( 1392 ) ، داستایفسک ی، جدال شک و ایما ن، انتشار ات طرح نو ، ترجمة خشا یار
دیهیمی، چاپ چهارم، تهران.
هورست یورکن گریک، مجلة دوزبانة فارسی و آلمانی اثر، برادران کارامازوف، بررسی آخرین رمان
Бахтин М.М., (1929), Проблемы творчества Достоевского. М.
Бахтин М.М., (1963), Проблемы поэтики Достоевского. М.
Бердяев Н.Н., (1993), О назначении человека. - М.
Карякин Ю.Ф., (1989), Достоевский и канун XXI века. М.: Сов. писатель.
Лосский Н.О., (1991), Условия абсолютного добра. - М.
Флоренский П., (1991), Сочинения в 4-х т. Т.1. - М.
Франк С., (1992), Духовные основы общества. - М.
http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0750.shtml. Берега Карамазовых, Анри Труа